Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 538

Nabíjacia stanica pre elektromobily Spišská Belá

 

Názov projektu:              Nabíjacia stanica pre elektromobily Spišská Belá

Poskytovateľ:                   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zmluva č.:                          40/2020-2060-4210-0100

Výzva:                                  Budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Kód výzvy:                         11378/2020-4210-52028

Výška dotácie:                  4 902,00 EUR

Termín realizácie:          11/2021-05/2022

 

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá podalo v mesiaci 11/2020 žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR. Dňa 4.10.2021 Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojej stránke zoznam úspešných žiadateľov, medzi ktorými bolo aj Mesto Spišská Belá. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie sme pristúpili k výberu dodávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť Perun Elektromobility s.r.o., Michalovce. Suma v zmysle zmluvy o dielo 6 240,00 EUR.

V mesiaci 12/2021 sa uskutočnila realizácia stavby nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Spišská Belá.  Stavba zahŕňala osadenie nabíjacej stanice pre elektromobily s výkonom 2x22kW a výstavbu inžinierskych sieti pre zriadenie ďalších 4 nabíjacích bodov. Nabíjacia stanica je umiestnená na verejne prístupnom mieste na parkovisku pod mestským úradom. Napojenie nabíjacej stanice je riešené z NN rozvodne objektu mestského úradu. Ako zdroj el. energie sa použil jestvujúci elektromerový rozvádzač RE. Elektromerový rozvádzač RE sa doplnil o dva ističe PR 63B, 32A pre nabíjaciu stanicu 2x22kW, napojenie nabíjacej stanice je riešené káblom CYKY J5x6. Z uvedeného elektromerového rozvádzača RE sa pripojil podružný rozvádzač RX podľa schémy káblovým vedením CYKY J5x6. V rozvádzači RX boli osadené ďalšie 4 ističe PR 63B, 16A pre vybudovanie ďalších 4 nabíjacích bodov s inteligentným riadením výkonu (HUB). Z rozvádzača RX bolo vyvedené káblové vedenie káblom CYKY J5x6 v chráničke. Vývody sú ponechané ako rezerva. Pre účely nabíjania elektromobilov sú vyhradené 2 parkovacie miesta označené dopravným značením. Nabíjacia stanica bola spustená do prevádzky od 1.4.2022.

Nová nabíjacia stanica bude mať pozitívny vplyv pre rozvoj turizmu a zníženie uhlíkovej stopy. Zrealizovaním projektu sme podporili elektromobilu v meste, regióne, vytvorili sme zázemie pre  zníženie zaťaženia životného prostredia a čiastočne sme naplnili aj jedno z opatrení v rámci spracovanej Regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá.

Najnovšie články