Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

NÁUČNÝ CHODNÍK KRIVÝ KÚT

V smere zo Spišskej Belej na Slovenskú Ves je možné za informačnou tabuľou o konci mesta Spišská Belá odbočiť vpravo na panelový chodník, ktorý vedie k lúke a vodnej ploche s rašeliniskom, kde bol v rokoch 2010 – 2012 Inštitútom DAPHNE v rámci GEF-SGP v spolupráci s Mestom Spišská Belá vybudovaný náučný chodník Krivý kút.

Projekt bol zameraný aj na zlepšenie vodného režimu a zvyšovanie biodiverzity tohto územia. Na lokalite Krivý kút bol zriadený oddychovo-vzdelávací areál, ktorého súčasťou je kolová stavba na vodnej hladine, ako kópia obydlia pravekého človeka. Šetrný a bezpečný prechod náučným chodníkom zabezpečujú vyvýšené drevené lávky nad terénom a z troch informačných panelov sa návštevník dozvedá zaujímavé informácie. Prvý sa zaoberá prírodnými hodnotami a významom rašelinísk v Podtatranskej kotline. Druhý sa zaoberá živočíšstvom rašelinísk a je situovaný pri atraktívnej bobrej hrádzi. A tretí panel je umiestnený pri jednoduchom kolovom obydlí človeka, ktorý žil v podobných podmienkach v praveku, a prezentuje miestnu históriu a rašeliniská ako významné archeologické náleziská.

Krivý kút má v schválenom Územnom pláne mesta Spišská Belá z roku 2008 status miestneho biocentra prvku MÚSES (miestny územný systém ekologickej stability) s prioritnou funkciou ochrany prírody, hoci je chráneným územím.

Pri realizácii opatrení v rámci plánu obnovy tohto slatinného rašeliniska sa prác zúčastnili nízko-príjmové skupiny obyvateľov, čím sa budoval aj ich vzťah k hodnotám prostredia. Na lokalite Krivý kút majú možnosť žiaci základných škôl na praktických cvičeniach počas interaktívneho edukačného programu o rašeliniskách, realizovať vlastné prírodovedné pozorovania na úrovni mladých vedcov.

 

 

Názov prílohy Odkaz
Leták - obnova rašelinísk Stiahnúť