Tagged: 2019

Informácia zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

  Dňa 26. augusta 2019 zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Predmetom rokovania bol program so 40 bodmi. Poslanci sa venovali najmä týmto témam: Úprava rozpočtu PSK pre rok 2019 bola jednou z hlavných...

Pozvanie na rokovanie mestského zastupiteľstva

Jozef Kuna, primátor mesta  v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva   MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ,   ktoré  sa  uskutoční  31....

Pozvanie na rokovanie MsZ

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m    zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  27. júna 2019 (štvrtok) o...

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 30. mája 2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 30. mája 2019 venovalo aj týmto témam: Pridelenie uvoľnených nájomných bytov Poslanci schválili pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu na ulici Družstevná 68 v...

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

Na ustanovujúcom rokovaní MsZ dňa 9.12.2018 poslanci MsZ vzali na vedomie informáciu primátora mesta Jozefa Kunu o menovaní Mgr. Marty Britaňákovej do funkcie zástupcu primátora mesta Názov prílohy Odkaz zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta...

VZN č. 5/2019

VZN č. 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014 a VZN č. 1/2017 Názov prílohy Odkaz VZN_5-2019 Stiahnuť VZN-Príloha_záv.časť_ÚPN...

Oznámenia
X