Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného 31.októbra 2019

smartcapture

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

poslanci schválili poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 1.700,– EUR Mestskému športovému klubu Slavoj Spišská Belá na úhradu nepredpokladaných (neplánovaných) nákladov  spojených s postupom „A“ mužstva mužov do 4. slovenskej ligy VSFZ

Zmena účelu použitia financií z rezervného fondu a siedme rozpočtové opatrenie

MsZ pristúpilo k zmenu účelu použitia časti finančných prostriedkov z rezervného fondu, účel je  rozpísaný v prílohe tohto uznesenia a schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019, podrobný návrh rozpočtového opatrenia tvorí prílohu tohto uznesenia č. 196/2019

Pridelenie dvoch mestských bytov

MsZ schválilo pridelenie mestských nájomných bytov v bytovom dome na ulici Štefánikovej č. 42 do nájmu Petronele Halčinovej, trvale bytom Spišská Belá, 1. mája 44 ako  náhradníčku pre predmetný byt poslanci schválili Dominiku Sulitkovú, bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 1 a Ivete Hangurbadžovej, bytom Slnečná 12 bola pridelená  garzónka na 1. podlaží  bytového domu na Slnečnej č. 72 v Spišskej Belej a náhradník na túto garzónku je  Ondrej Bachleda, bytom Spišská Belá, Osloboditeľov č. 29

Príspevok Vlády SR

primátor mesta informoval poslancov o schválenom  finančnom príspevku Vlády SR vo výške 180 tis. EUR na dobudovanie investičného projektu mesta Hokejbalovej haly – hokejbalového areálu na ulici  Tatranskej  a o doplnení hasičskej techniky o nové auto  Iveco Daily.

Mesto  vyhlásilo dve obchodné verejné súťaže

MsZ schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v lokalite Pod Kicorou v kat. území Lendak a na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v lokalite pri rybníku v kat. území Spišská Belá, bližšie informácie o OVS tvoria prílohu uznesení.

Lesné pozemky mesto Spišská Belá nepredáva

Poslanci neschválili zámer na odpredaj  lesného pozemku v k.ú. Lendak v prospech žiadateľa  Michala Halčina, trvale bytom Lendak, nakoľko  nespĺňa  podmienky uvedené  v § 24 zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom č. 180/1995 Z.z. v platnom znení.

Prenájom pozemku pod letnou terasou  

MsZ schválilo zámer na prenájom  pozemku pre účely zriadenej letnej terasy pre Máriu Kundlovú, rod. Hanečáková,  trvale bytom ulica Moskovská 513/14, Spišská Belá,  na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 10 EUR/m2 ročne  platného VZN Mesta Spišská Belá   

Zámer na predaj pozemku

MsZ schválilo zámer  na predaj časti pozemku na ulici Slnečnej  pre účely prístupu k rodinnému domu v k.ú. Spišská Belá v prospech žiadateľov Jaroslava Hangurbadža,  a manželky Zdeny Hangurbadžovej, rod. Pompovej,  obaja trvale bytom  Slnečná 71/937, Spišská Belá.

Predaj časti pozemku na výstavbu rodinného domu na Lipovej ulici

MsZ schválilo predaj časti  pozemku,   ktorý sa  nachádza v bezprostrednom okolí pozemku vo vlastníctve žiadateľa Antona Štolca,  trvale bytom  ul. SNP 494/45 Spišská Belá, za podmienky úhrady časti nákladov spojených s výstavbou inžinierskych sietí a miestnych komunikácii  vo výške 11.617,87 EUR v lokalite ul. Lipová,  pre účely výstavby rodinného domu za kúpnu cenu 15,00 EUR /m2

Zriadenie vecného bremena  v prospech mesta Spišská Belá

MsZ schválilo  zriadenie vecného bremena  spočívajúceho v práve vjazdu, prechodu a prejazdu (lokalita pri OD COOP Jednota)  v prospech Mesta Spišská Belá od vlastníkov Ľubomíra Pavlarčíka, bytom Hviezdoslavova 395/5, Spišská Belá, Heleny Škvarekovej, rod. Kubová, bytom Hviezdoslavova 391/9 Spišská Belá a Františka Tkáčika  a manželky Mgr. Anny Tkáčikovej, rod. Vaškovej, bytom Hviezdoslavova 396/4, Spišská Belá. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Neschválenie legalizácie stavby – garáže na lesnom pozemku v lokalite Nad Rakúskou osadou

Poslanci neschválili  zámer na odpredaj časti  lesného pozemku pre účely legalizácie postavenej garáže na pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Spišská Belá v lokalite „Nad Rakúskou osadou“ v prospech žiadateľky Lucie Pištovej, bytom Rakúsy 210, nakoľko sa jedná  o lesný pozemok, ktorý nespĺňa  podmienky uvedené  v § 24 zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom č. 180/1995 Z.z. v platnom znení.

Organizácia škôl a stravovanie v školských zariadeniach  pre školský rok 2019 -2020

Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2019/2020, správa tvorí prílohu tohto uznesenia č.209/2019

Investície mesta za obdobie august – október 2019

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta  o realizácii investičných aktivít mesta

Prenájom nebytových priestorov mesta Spišská Belá

MsZ pridelilo nebytový priestor na ulici Hviezdoslavovej č. 1 v Spišskej Belej nájomníčke  Gabriele Andrášovej,  bytom  Spišská Belá,  Zimná 48  na účely predajne papiernictva a náhradníka na prenájom  týchto nebytových  priestorov spoločnosť 1. Day, s.r.o. Mlynárska 19,  Košice

MsZ pridelilo nebytový priestor na ulici Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej (budova zdravotného strediska) na 1. poschodí pre nájomcu spoločnosť SLAVDENT s.r.o., Spišská Belá pre účel zriadenia ďalšej zubnej ambulancie

Činnosť hlavnej kontrolórky

Poslanci vzali  na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

Ing. Jozef Krok, nový konateľ mestskej s.r.o.

MsZ zrušilo svoje uznesenie č. 185/2019 zo dňa 26.9.2019, nakoľko Ing. Kristína Priesterová, trvale bytom Košice, neprijala funkciu riaditeľa/konateľa spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a vzalo  na vedomie návrh Valného zhromaždenia spoločnosti  Mestský podnik Spišská Belá s.r.o./primátora mesta na menovanie konateľa spoločnosti.

Poslanci súhlasili s vymenovaním Ing. Jozefa Kroka, trvale bytom Kežmarok do funkcie riaditeľa/konateľa spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.,  od  1.11.2019 a  súhlasili s odvolaním Ing. Miroslava Petreka, bytom trvale bytom Kežmarok,  z funkcie konateľa spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. k 31.10.2019 a zároveň požiadali nového konateľa Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. o predloženie návrhov poslancom mesta Spišská Belá na skonsolidovanie podniku  pre zlepšenie hospodárskych výsledkov mestskej  spoločnosti a to najneskôr do 15.1.2020

Predaj pozemku pri prevádzke Bicykle Kostka  

MsZ  schválilo odpredaj časti pozemku, ktorý sa  nachádza v bezprostrednom okolí pozemku vo vlastníctve žiadateľa Martina  Kostku,  trvale bytom ul. Mierová 11, Spišská Belá za účelom dorovnania pozemku na Štefánikovej ulici, za kúpnu cenu 15,-EUR/m2.

Zmena územného plánu č. 4  – termín podania žiadostí len  do 29.11.2019

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o žiadosti na čiastkovú zmenu Územného plánu mesta Spišská Belá (rozšírenie plôch pre výrobu) v lokalite areálu firmy renova RN s.r.o., Osloboditeľov 1,  Spišská Belá,  z dôvodu ďalšieho rozvoja tejto spoločnosti

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Poslanci vzali  na vedomie informáciu primátora mesta o nerealizovaní projektového zámeru  v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (EÚ) na výstavbu nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Spišskej Belej.

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020   Poslanci schválili zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie  projektov v minimálnej v sume min. 5% z celkových výdavkov za účelom realizácie projektov:- „Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu v Spišskej Belej“ s celkovými výdavkami žiadosti vo výške 133 916,93 EUR; – „Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Belá“ s celkovými výdavkami žiadosti vo výške 194 400,- EUR;– „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry – odstavných zariadení pre bicykle v Spišskej Belej“ s celkovými výdavkami žiadosti vo výške 43 837, 48 EUR;  

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X