Pozvanie na rokovanie mestského zastupiteľstva

Jozef Kuna, primátor mesta  v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

 

MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ,

 

ktoré  sa  uskutoční  31. júla 2019 (streda) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Návrh VZN č.  6/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

4./  16.20   Rozpočtové opatrenie č. 4/2019

5./  16.30   Záver

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X