hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 7

Informácia zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

 

Dňa 26. augusta 2019 zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Predmetom rokovania bol program so 40 bodmi. Poslanci sa venovali najmä týmto témam:

Úprava rozpočtu PSK pre rok 2019 bola jednou z hlavných tém, v rámci ktorej sa schválili financie na opravu ďalších úsekov ciest v majetku PSK a tiež boli schválené financie na rekonštrukciu mosta na ceste 2. triedy pri CIME v smere na Slovenskú Ves (na Továrenskej ulici) v hodnote 320 tis. EUR.

Poslanci po takmer 7 rokoch prípravy schválili nový Územný plán Prešovského kraja, ktorý určuje základné pravidlá pre rozvoj územia kraja a je záväzný pre všetky obce a mesta na území kraja.

Poslanci schválili VZN, ktorým potvrdili svoje skoršie rozhodnutie o zrušení nasledovných stredných škôl: SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov, SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník a Elokované pracovisko v Hranovnici ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 2, Kežmarok.

Poslanci schválili vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley a ukončili členstvo PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach, schválili vstup založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja.

Zastupiteľstvo schválilo podanie projektu financovaného z EÚ s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, projektu „Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce“ a projektu „Obnova hradobných miest“ v rámci výzvy programu Interreg Europe (EÚ).

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 poslanci schválili podanie 3 projektov na modernizáciu ciest 2. a 3. triedy, medzi ktorými je aj Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa v predpokladanej hodnote 1 900 000 EUR.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 zastupiteľstvo schválilo podanie projektu „Modernizácia cesty č. II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok s predpokladanými nákladmi max. 2 400 000 €, s cieľom opraviť cestu aj v úseku Ľubica – Jánovce, ktorá je privádzačom na diaľnicu pri Spišskom Štvrtku.

Okrem väčšieho počtu majetkových prevodoch nehnuteľného majetku PSK poslanci pomerne dlho diskutovali o dofinancovaní nadlimitných výdavkov v rámci realizovaných projektov s podporu EÚ: Obchodná akadémia Poprad, SOŠ Svit, Stredná zdravotnícka škola Humenné, SPŠ strojnícka Prešov, SOŠ lesnícka Prešov.

Poslanci vzali na vedomie aj Informatívnu správu o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v Prešovskom kraji.

Predseda PSK informoval poslancov o pripravovaných investičných zámeroch:

– Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.

– Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

– Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok.

Poslanci na základe výsledkov výberového konania vymenovali novú riaditeľky sociálneho zariadenia – Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach, ktorou sa  od 1. septembra stala PhDr. Katarína Bolisegová.

Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X