2009

VZN 10/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 zo dňa 3.12.2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

VZN 9/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 zo dňa 3.12.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením…

VZN 8/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 zo dňa 3.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok…

VZN 7/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 zo dňa 29.10.2009 o určení názvu ulice Športová, Lipová, Agátová, Weberova, Vojtasova, Kaltsteinova, Greisigerova v meste Spišská Belá

VZN 6/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 zo dňa 1.10.2009 ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Spišská Belá

VZN 5/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 zo dňa 1.10.2009 o určení školský obvodov

VZN 4/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 zo dňa 1.10.2009 o inventarizácii majetku mesta Spišská Belá

VZN 3/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 zo dňa 23.7.2009 o určení názvu ulice Nad Kaštieľom, Margity Czóbelovej a L. Medňanského ulice v meste Spišská Belá,…

VZN 2/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 zo dňa 30.4.2009 ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných…

VZN 1/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 zo dňa 30.4.2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov – zrušené uznesením MsZ č.  72/2013 zo dňa…