Aktuality
Počet zobrazení 864

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá konaného dňa 9. marca 2023

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 9.marca 2023 venovalo aj týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta č. 2/2023

MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 2/2023. Opatrenia je zverejnené na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/1rozpoctove-opatrenie-2-2023-MsZ.pdf

Prerokovanie správ o činnosti za rok 2022

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2022, správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/Sprava-o-cinnosti-MsP-2022.pdf

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti opatrovateľskej služby v domácom prostredí v našom meste za rok 2022, správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/Sprava-o-cinnosti-za-rok-2022-OpS-PrS.docx

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2022, správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/Vyhod.r.-2022.docx

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej  za rok 2022, správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/RTIC-Sprava-o-cinnosti-za-r.-2022.doc

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2022 správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/sprava-o-cinnosti-DC-2022.docx

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2022, správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/Sprava-o-cinnosti-za-rok-2022-Dokument-programu-Microsoft-Word-1.pdf

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá  za rok 2022, správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/sprava-o-cinnosti-2022-sportoviska1.doc

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti komunitného centra v Spišskej Belej, správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/zaverecna-sprava-2022-1.docx

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej za rok 2022 správa je zverejnená na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/SPRAVA-Z-CINNOSTI-Koncepcia-prace-s-mladezou-2022-FC-Pojd-a-ine.pdf

Výmaz Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu  „FACE CLUB z registra poskytovateľov sociálnych služieb na Prešovskom samosprávnom kraji

Poslanci v zmysle dôvodovej správy, zverejnenej na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/Dovodova-sprava.docx súhlasili s tým, že mesto požiada o výmaz Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu “FACE CLUB” z registra poskytovateľov sociálnych služieb na Prešovskom samosprávnom kraji z dôvodu, že FACE CLUB neposkytoval tento typ sociálnej služby dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

Umiestnenie fotovoltaickej  elektrárne  v Spišskej Belej

MsZ odročilo žiadosť spoločnosti  Oekostrom Service s.r.o.,  Bratislava  o prenájom   pozemkov nachádzajúcich  sa v k. ú. Spišská Belá, v podiele 1/1, zapísané v LV č.6827 pre účely umiestnenia fotovoltaickej elektrárne. Viac informácií na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/Spisska-Bela_Zamer-fotovoltaickej-elektrarne_skladka_Figlar_oekostrom-Slovakia_20230228_Final.docx

Preventívne protipožiarne kontroly v našom meste

MsZ poverilo členov DHZ Spišská Belá v zmysle ustanovení § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vykonať preventívne protipožiarne kontroly na uliciach: 1.Mája, Družstevná, Kpt. J. Nálepku, Krátka, Moskovská, Kúpeľná, Agátová, Greisigerova, Kalsteinova, Lipová, Nová, Športová, Vojtasova, Weberova v období od 13.3.2023 – 31.11.2023

Komunitná záhrada v meste Spišská Belá

MsZ vzalo na vedomie a schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie grantu pre rok 2023 na základe Výzvy Nadácie COOP Jednota Slovensko s.d. v rámci 7.ročníka Programu podpory lokálnych komunít za účelom realizácie projektu s názvom „Komunitná záhrada v meste Spišská Belá“ – vybudovanie časti navrhovaného detského ihriska –  pieskoviska s trojuholníkovou tieniacou plachtou a trampolínu zapustenou do gumového povrchu v rovine s okolitým terénom. Celkový rozpočet projektu je vo výške 8 000,00 EUR. Požadovaná výška finančného grantu 6 000,00 EUR.

Projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce

MsZ vzalo na vedomie a schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z EFRR v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie v spolupráci s partnerským mesto Szczawnica ako hlavným partnerom projektu, za účelom realizácie projektu s názvom „Spoluprácou k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov pohraničia“; celkový rozpočet projektu je vo výške 466 273 EUR, z toho rozpočet pre mesto Spišská Belá je vo výške 225 450 EUR.

Vybavenie Denného centra v Strážkach  

MsZ vzalo na vedomie a schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie grantu pre rok 2023. Na základe Výzvy poslancov Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  za účelom realizácie projektu s názvom „Vybavenie Denného centra v Spišskej Belej – Strážkach“; celkový rozpočet projektu je vo výške 2685 EUR. Požadovaná výška dotácie 2100 EUR. Pre skvalitnenie poskytovaných služieb plánujeme v rámci projektu nákup vybavenia IKT projektora, projekčného plátna, notebooku a stojanov/prenosných nástenok.

Aj tento rok zasielame žiadosť na dotáciu na nákup kníh pre našu knižnicu

MsZ vzalo na vedomie a schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2023 na základe Výzvy č.8/2023 Fondu na podporu umenia za účelom realizácie projektu s názvom „Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2023; celkový rozpočet projektu je vo výške 2 250,00 EUR. Požadovaná výška dotácie 2 000,00 EUR. Hlavným zámerom projektu je rozšírenie existujúceho knižničného fondu nákupom populárno – náučnej literatúry, detskej literatúry, pôvodnej slovenskej tvorby, svetových bestsellerov, jazykových a výkladových slovníkov, encyklopédií, odbornej literatúry.

Výška príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišská Belá, nariadenie je zverejnené na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/4VZN-1_2023-prispevok-na-skoly.pdf

Voľný nebytový priestor na podnikanie v centre mesta Spišská Belá

MsZ vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov o výmere 47,30 m2 v Spišskej Belej na ulici Hviezdoslavovej č. 8, minimálna výška ročného nájomného je vo výške 40 EUR/m2 a v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka.  OVS je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/3OVS-HVZ-8-VP.pdf

Nová predajňa darčekových predmetov v Spišskej Belej

Poslanci mesta schválili  prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta na Zimnej ulici č. 8 v Spišskej Belej o celkovej výmere 155,40 m2 nájomcovi – Antónii Bieľakovej, bytom Reľov č.12 na zriadenie predajne darčekových predmetov

Prenájmy, predaje, zámeny a kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite  s miestnym názvom „Kapušnice“  do vlastníctva Mesta Spišská Belá na účely vysporiadania pozemkov pod budúcim Centrom sociálnych služieb v Spišskej Belej,  za dohodnutú kúpnu cenu 30,00 EUR /m2.

2./ MsZ schválilo odpredaj pozemkov  pre žiadateľa: SR – správca Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá, za kúpnu cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 164/2022 znalca: Ing. Jána Trebuňu, Spišské Hanušovce č.1, vo výške 35 419,23  EUR  a hodnota za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 180,00 EUR, čo spolu predstavuje celkovú kúpnu cenu  35 599,23 EUR.

3./ MsZ schválilo predaj časti pozemku  v lokalite „Pod Kicorou“ v obci Lendak, pozemok zapísaný na LV 1335  v k.ú. Lendak vo vlastníctve Mesta Spišská Belá žiadateľom Stanislavovi Petrasovi a manželke Františke Petrasovej rod. Gallikovej, trvale vytom Lendak,  Pod Kicorou 67, pre účely umiestnenia inžinierskych sietí k rodinnému domu  a stavebnému pozemku vo vlastníctve žiadateľov v k.ú.  Lendak, pričom presná výmera pozemku, bude určená podľa geometrického plánu, ktorý dajú vyhotoviť žiadatelia na svoje náklady za kúpnu cenu 24,10 EUR /m2.

4./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemkov v lokalite „Skaľana“  na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Qwaltpaka s.r.o. so sídlom v Spišskej Belej na ulici Družstevnej č. 85  na účely poľnohospodárskej výroby a za ďalších doterajších podmienok

5./ MsZ schválilo zámer na  predĺženie doby nájmu pozemku  v katastrálnom území Strážky  zapísané v LV 387 a pozemku  parc.č. KN“C“ 19115, trvalý trávny porast o výmere 24309 m2  k.ú. Spišská Belá  zapísaného na LV č.   6827 na dobu 5 rokov za  ročné nájomné vo výške (100,- EUR za ha ročne orná pôda, 75 EUR za ha ročne trvalý trávny porast) pre nájomcu  AGRO  KMK s.r.o. Školská 1055/9, Ľubica  na účely poľnohospodárskej výroby a za ďalších doterajších podmienok

6./ MsZ schválilo  odpredaj  časti pozemku  v lokalite „Pod Kicorou“ v obci Lendak, pozemok KN „E“3728/1, druh pozemku – trvalý trávny porast  o výmere 24388 m2, zapísaný na LV 1335 v podiele 1/1 v k.ú. Lendak vo vlastníctve Mesta Spišská Belá žiadateľom Jánovi Gallikovi a manželke Zdenke Gallikovej, rod. Pagáčovej, trvale bytom Lendak,  Revolučná 27 pre účely dokompletizácie  pozemku vo vlastníctve žiadateľov za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 , pričom presná výmera pozemku, bude určená podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť žiadateľ na svoje náklady.

7./ MsZ odročilo žiadosť o odpredaj  pozemku  v lokalite „IBV Hraničná“ v k.ú. Strážky, časť pozemku KN „C“1293/1, druh pozemku – ostatná plocha  o výmere 132 m2, zapísaný na LV 387 v podiele 1/1 v k.ú. Strážky vo vlastníctve Mesta Spišská Belá žiadateľovi Ľubomírovi Laufovi, trvale bytom  Hlavná 2/4, Stará Lesná

8./ MsZ schválilo predaj  pozemku  v k.ú. Strážky, časť pozemku KN „C“1031/21, druh pozemku –zastavaná plocha   o výmere 1679 m2, zapísaný na LV 1 v podiele 1/1 v k.ú. Strážky vo vlastníctve Mesta Spišská Belá žiadateľovi Daliborovi Modlovi, trvale bytom Spišská Belá – Strážky, L. Medňanského č. 1166/81, za cenu 20 EUR/m2, pre účely odvedenia nežiadúcej vody a spevnenia zosúvajúceho sa svahu, pričom presná výmera pozemku, bude určená podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť žiadateľ na svoje náklady.

9./ MsZ schválilo odpredaj časti pozemku zapísaný v LV č.1 v k.ú. Spišská Belá, kupujúcim Ing. Pavlovi Ganzarčíkovi a manž. Mgr. Zlatici Ganzarčíkovej, trvale bytom Spišská Belá, Petzvalova č. 328/62, za  kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 za  účelom majetkovoprávneho vysporiadania záhrady dlhodobo užívanej kupujúcimi vedľa rodinného domu vo vlastníctve kupujúcich  na ul. Petzvalovej v Spišskej Belej.

10./ MsZ schválilo zámenu  pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica  medzi Mestom Spišská Belá a spoločnosťou   R.M.S Company 1, s.r.o. Tatranská Lomnica  č.14697 – IČO 52886913, pričom vzhľadom k rozdielnej výmere pozemkov doplatí zamieňajúci R.M.S Company 1, s.r.o. Tatranská Lomnica,  Mestu Spišská Belá   12 530,00 EUR. Poslanci schválili aj bezodplatné zriadenie vecného bremena na   pozemkoch: parc. č. KN“C“ 425/6 ostatná plocha o výmere 247 m2,  parc. č. KN“C“425/7 zast.pl. o výmere 7 m2  a pozemok parc. č. KN“C“425/8 zast. plocha o výmere 6 m2 – (LV 354)  v k.ú. Tatranská Lomnica, ktoré bude spočívať v práve prechodu a prejazdu  cez uvedené pozemky v prospech R.M.S Company 1, s.r.o. Tatranská Lomnica   a R.M.S Company, s.r.o. Tatranská Lomnica.

Informácie hlavnej kontrolórky

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie, správa zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/HK-sprava-nsmail-912-1.doc

Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Na rokovaní MsZ predseda komisie Jaroslav Bachleda konštatoval, že všetci noví poslanci MsZ si splnili povinnosť v zmysle čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a doručili na MsÚ „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie“ zápisnica zo zasadnutia komisie je zverejnená na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/zapisnica-zo-zasadnutia-komisie-majetkova.doc

Plán stavebných a investičných akcií mesta Spišská Belá na roky 2023 – 2024

Poslanci schválili   Plán stavebných a investičných akcií mesta Spišská Belá na roky 2023 – 2024, plán je zverejnený na   https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/Plan-investicnych-akcii-na-roky-2022-2023-aktualizacia-16032023.pdf

a https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/03/Zasobnik-projektovych-zamerov-investicii.xlsx

Tags: 2023
Najnovšie články