Aktuality
Počet zobrazení 685

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá, konaného dňa 31.3.2022

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva Spišská Belá sa poslanci venovali aj týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta č. 1/2022

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1. Zmena rozpočtu je zverejnená na internetovej stránke mesta.  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/03/RO-c-2_2022-MsZ-up-1.pdf

Poslanci mesta schválili aj zapojenie rezervného fondu do príjmov mesta podľa prílohy č. 1, tá je zverejnená na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/03/rezervny-fond-priloha-c.-1.pdf

Hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2021

MsZ schválilo  správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá  s.r.o. za rok 2021 z ktorej vyplýva,  že  dosiahli za rok 2021 kladný hospodársky výsledok vo výške 7 862,81 EUR po zdanení. MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Lesov mesta s.r.o.:

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2021

2./ schváliť výročnú správu Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2021

3./ schváliť hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2021

Všetky vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené  https://spisskabela.sk/samosprava/zasadnutia-msz/zo-zasadnutia-msz-31-3-2022/

Na dotácie pre tretí sektor v našom meste – spolky, športové kluby a pod.  je určená suma vo výške 49.500 EUR

Poslanci schválili poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta. Poslanci tak akceptovali návrh hodnotiacej komisie, podrobnejšie informácie na    https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/03/spravne-dotacie-komisia_2022.xlsx

Kontroly hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2022. HK sa tentokrát zamerala na  investičnú akciu mesta:  Stavebná úprava miestnej komunikácie na ulici Mierovej v Spišskej Belej  – I. etapa

Správa zverejnená na webovej stránke mesta – https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/03/Sprava-MsZ-Mierova-ulica-I.-etapa-1.doc

Prerokovanie správ o činnosti za rok 2021

MsZ vzalo na vedomie správu:

  • Mestskej polície Spišská Belá
  • Mestskej knižnice v Spišskej Belej a Múzea M. Greisigera
  • Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej
  • Denného centra v Spišskej Belej
  • Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej
  • Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá
  • Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej
  • Komunitného centra Spišská Belá

Správy sú  zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/zasadnutia-msz/zo-zasadnutia-msz-31-3-2022/

Nová nabíjacia stanica pri Mestskom úrade v Spišskej Belej, možnosť nabíjania áut /bicyklov je  na dvoch  parkovacích miestach pri garáži MsÚ

MsZ schválilo podmienky zmluvy o prevádzke nabíjacej stanice, vrátane servisu a pravidelnej údržby   na parkovisku pri MsÚ so spoločnosťou Perun Elektromobility s.r.o., Michalovce, za účelom zabezpečenia odplatného užívania nabíjacej stanice účastníkmi cestnej premávky  pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom, zmluva je zverejnená na:  https://www.digitalnemesto.sk/mesto/spisska-bela/

Plán investičných aktivít mesta na rok 2022 -2023

Mesto má schválený plán akcií ešte z roku 2021. Na rokovaní poslanci  schválili návrh na doplnenie  tohto Plánu investičných aktivít mesta Spišská Belá na rok 2022-2023. Akčný plán stavebných a investičných akcií mesta bude po doplnení podrobnejších informácií  zverejnený s komentárom na webovej stránke mesta aj s popisom akcie a zdrojom financovania stavieb

Nové nariadenie  o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

Zákon o sociálnych službách zaručuje právo fyzickej osobe na poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia a právo výberu poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených zákonom. Osobitne je od 01.01.2022 upravené financovanie neverejných poskytovateľov, ktorými sú ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb za splnenia zákonom stanovených podmienok. Pri financovaní sú neverejní poskytovatelia rozlišovaní z toho hľadiska, či majú  neziskový charakter alebo ide o podnikateľské subjekty. Pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa ustanovuje povinnosť mesta  poskytovať neverejnému poskytovateľovi vo vopred dohodnutom rozsahu finančné prostriedky vo forme finančného príspevku pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a finančného príspevku na prevádzku.

Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby.

Nariadenie je zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/vzn/vzn-c-1-2022-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-mesta-spisska-bela-c-4-2019-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-na-uzemi-mesta-spisska-bela-a-o-uhradach-za-tieto-socialne-sluzby-2/

Pridelenie mestských nájomných bytov

Poslanci schválili na základe návrhu komisie pre prideľovanie bytov:

1./ pridelenie  2-izbového mestského nájomného bytu č. 2, 1. kategórie na 3. podlaží  bytového domu na Štefánikova 42 v Spišskej Belej do nájmu Petrovi Turanovi, trvale bytom Mičakovce Tarbaj, prechodne bytom Spišská Belá, Družstevná 60

2./ pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu č. 20, 1. kategórie na 4. podlaží  bytového domu na Štefánikova 42 v Spišskej Belej do nájmu Martinovi Jurskému, bytom Vojňany 67

MsZ schválilo Radoslava Michnu, trvale bytom Spišská Belá, Letná 1 ako náhradníka nového nájomcu vyššie uvedených bytov a Adrianu Badovskú, bytom Osloboditeľov 45, Spišská Belá ako 2. náhradníčku.

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na bezodplatné užívanie Hokejbalovej haly a jej zázemia  nachádzajúcej sa na Tatranskej ulici v Spišskej Belej

Poslanci v zmysle Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-12 s Fondom na podporu športu SR schválili zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v bezodplatnom užívaní športovej infraštruktúry v prospech  MŠK SLAVOJ Spišská Belá na účely organizovania športových podujatí, súťaží, stretnutí alebo turnajov, a to počas obdobia 10 rokov, zmluva je zverejnená na:  https://www.digitalnemesto.sk/mesto/spisska-bela/

Prenájmy a  predaje pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer na  predlženie doterajšieho prenájmu časti pozemku v k.ú. Lendak, za účelom štartu a pristávania padákových klzákov a závesných klzákov a s ním súvisiacich činností potrebných k tejto športovej aktivity v prospech Perfectfly – paragliding klub Plavnica so sídlom Plavnica č. 430 na dobu 5 rokov, za nájomné vo výške 50,00 EUR /ha.

2./ Poslanci MsZ schválili  odpredaj pozemkov v k.ú. Spišská Belá žiadateľovi  Matúšovi Fudalymu,  bytom Spišská Belá, ulica Kúpeľná č. 948/44, za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania oploteného pozemku za jeho rodinným domom .

3./ Na rokovaní poslancov bol schválený aj predaj  pozemkov v k.ú. Spišská Belá  kupujúcemu Miroslavovi Scholtzovi a manželky Slávky Scholtzovej, bytom Spišská Belá, ulica   Športová č. 1262/3,  za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 ,  za účelom vysporiadania  pozemku nachádzajúceho sa za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov

4./ Poslanci MsZ schválili predaj   pozemku  v lokalite „Pod Kicorou“   o výmere 173 m2,  v k.ú. Lendak,  vo vlastníctve Mesta Spišská Belá –  žiadateľom Jánovi Gallikovi a manželke Zdenke Gallikovej, rod. Pagáčovej, bytom Lendak, ulica  Revolučná č.  27, za kúpnu cenu 15,10 EUR/m2 na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej  súťaže

Stravovanie žiakov Základnej školy J.M.Petzvala Spišská Belá

MsZ doplnilo svoje uznesenie č. 13/2022 zo dňa 27.1.2022,  kde schválilo dočasné riešenie stravovania žiakov  1. stupňa (1. až 4. ročníka) ZŠ  J. M. Petzvala v Spišskej Belej v priestoroch Materskej školy, Mierová 1,  Spišská Belá,  ako elokované pracovisko – výdajnú školskú jedáleň, ako organizačnú súčasť  Základnej školy J. M. Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá  na dobu do 31.12.2030

Tags: 2022
Najnovšie články