Aktuality
Počet zobrazení 1K

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá, konaného dňa 20.02.2020

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 20.februára 2020  venovalo aj týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta č. 1/2020

MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020. Opatrenia je zverejnené na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/rozpočtové-opatrenie-1-2020.pdf

Prerokovanie správ o činnosti za rok 2019

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2019 (správa je zverejnená na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/Správa-o-činnosti-2019-MsP.doc

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2019 správa je zverejnená  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/Msk-2019.odt

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej  za rok 2019 správa https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/Správa-o-činnosti-za-r.-2019-RTIC.doc

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2019 správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/Správa-o-činnosti-r.2019-DC.doc

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2019 správa je zverejnená na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/Správa-o-činnosti-ZOS-za-rok-2019-Prezentácia-programu-Microsoft-PowerPoint.pptx

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá  za rok 2019  správa je zverejnená https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/správa-o-činnosti-2019-sportoviska.doc

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej za rok 2019  správa  je  zverejnená https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/Správa-z-činnosti-Faceclub.pdf

Mestské zastupiteľstvo schválilo verejnú výzvu na zasielanie návrhov – projektov na naplnenie tohto participatívneho rozpočtu. Projekty je možné predkladať do 31. marca 2020. V rozpočte mesta na tento rok je na projekty participatívneho rozpočtu určených celkom 5 tis. EUR. Ďalšie podmienky čerpania toho rozpočtu sú zverejnené vo výzve, ktorá je v prílohe tohto článku. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/Výzva-PR-2020-1.doc

Prevádzková doba nových podnikateľských prevádzok

MsZ schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke PIZZA & CAFFE& BAR Central Pub na ulici Hviezdoslavovej  č. 9 v Spišskej Belej žiadateľovi Slavomírovi Čikovskému, bytom Spišská Belá,  nasledovne: NEDEĽA až ŠTVRTOK 10.00 do 24.00 hod. a  PIATOK a SOBOTA od 08.00 do 02.00 hod.

MsZ schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke Fajne pifko  na ulici Zimná č. 15 v Spišskej Belej žiadateľovi Igorovi Nemcovi, bytom Pečovská Nová Ves,  nasledovne: NEDEĽA až ŠTVRTOK 15.00 do 23.00 hod. a PIATOK a SOBOTA od 15.00 do 24.00 hod.

Zámeny, predaje a prenájmy pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemkov pod parkoviskom pri Belianskej jaskyni v Tatranskej Kotline v k.ú. Tatranská Lomnica doterajšiemu nájomcovi Ing. Rudolfovi Kramarčíkovi, bytom Tatranská Kotlina č. 5 na dobu 2-och rokov za podmienok uvedených v uznesení č. 83/2016 zo dňa 28.4.2016 a za podmienky súhlasného stanoviska Mesta Vysoké Tatry, ktoré je vlastníkom stavby

2./ MsZ neschválilo prenájom pozemkov pre žiadateľa Vojenské lesy  a majetky OZ Kežmarok  pri bývalej „Magnezitke“, nakoľko uvedené pozemky mesto prenajalo poľnohospodárskemu družstvu Tatry Spišská Belá a Lesom mesta Spišská Belá

3./ MsZ schválilo prenájom  časti pozemku žiadateľom – vlastníkov bytov bytového domu na ulici Družstevnej č. 646/31 v Spišskej Belej pre účely záhradkárskeho a rekreačného využitia  na dobu 5 rokov

4./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá medzi Mestom Spišská Belá a Dušanom Rojkom, bytom Spišská Belá výlučne za účelom zriadenia ovocného sadu

6./ MsZ súhlasilo s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve na bezodplatné  zriadenie vecného bremena pre účely výstavby plynovodu v rámci priemyselného areálu SEVER

7./ MsZ neschválilo predaj budov a pozemkov – hájenka Fľak v k.ú. Tatranská Lomnica pre žiadateľa Gabriela Brixiho, z dôvodu, že sa nejedná o prebytočný majetok mesta

8./ MsZ schválilo prenájom pozemkov – lúky a pasienky  v k.ú. Lendak Stanislavovi Hudačkovi a manž.  Márii Hudáčkovej, rod. Neupauerovej bytom Lendak, ulica J.Pavla II. č. 17  na obdobie 5 rokov

8./ MsZ schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnej zmluvy na  predaj  pozemkov   o výmere 471 m2  v  lokalite   Pod Kicorou  v  k. ú. Lendak minimálna kúpna cena je cenu 15 EUR /m2. Prihlášky do súťaže doručiť v zapečatenej obálke na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá označenú heslom: „Súťaž –  pozemok Lendak – neotvárať“  do 20.03.2020 do 14.00 hod.

 

Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 4

 V rámci zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta a Spišská Belá  boli prerokované návrhy:

 1. Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Sv. Antona Pustovníka, Spišská Belá o zmenu účelu využitia pozemkov v k.ú.. Spišská Belá na funkciu individuálnej bytovej výstavby.
 2. Jána Segľu, ul. Hrdinov SNP 1716/10, Martin Podháj a Michala Segľu, L. Novomeského 233/47, Spišská Belá  o zmenu územného plánu  z funkcie záhrady na funkčné využitie – individuálna bytová výstavba
 3. Mareka Mešára, Zimná 466/68, Spišská Belá o zmenu územného plánu  stavby a pozemkov v okolí penziónu „Pohoda“, z objektu  polyfunkcie a plôch rekreačnej vybavenosti
 4. Branislava Kovalčíka a manželky Slávky Kovalčíkovej, Nižná brána 5,  Kežmarok o zmenu územného plánu  (funkčného využitia pozemkov) z funkcie záhrady na funkčné využitie – individuálna bytová výstavba a pozemku z funkcie záhrady na funkčné využitie –plochy garáži
 5. Zuzany Havira Bóryovej, Suchá hora 1736/29, Kežmarok  o zmenu územného plánu  (funkčného využitia pozemkov) pozemkov v k.ú. Strážky z funkcie poľnohospodárskej pôdy na funkčné využitie – individuálna bytová výstavba a občianska vybavenosť a šport.
 6.  DREPAL  r.o., Družstevná 450, Spišská Belá  o zmenu územného plánu  (funkčného využitia pozemkov) pozemkov  z funkcie priemyselná výroba na  funkčné využitie – zástavba samostatne stojacich rodinných domov, miestnych komunikácií a technickej vybavenosti a budovy a priľahlého pozemku parc. č. KN „C“ 245 z plôch výroby na plochy občianskej vybavenosti.
 7. RENOVA RN s.r.o., Moskovská 8, Spišská Belá o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov)  z poľnohospodárskeho využitia na plochy pre výrobu.
 8. Denisa Šoltisová, Rokycany č. 163 o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemku)  z poľnohospodárskeho využitia na plochy pre rekreáciu (výstavba  chatky pre súkromné účely.
 9. Lukáš Hotáry, Letná 250/18 B, Spišská Belá o zmenu územného plánu  (funkčného využitia pozemkov) pozemkov  a budovy  v k.ú. Spišská Belá z funkcie občianskej vybavenosti  na  funkčné využitie – polyfunkcia, s bývaním na poschodí a podkroví s tým, že bude zachovaná budova a prípadne dobudovaná prístavba.
 10. Vladimír Matfiak, Popradská 47, Spišská Belá o zmenu územného plánu  (funkčného využitia pozemkov)  pozemkov  v k.ú. Strážky z funkcie záhrady na funkčné využitie – individuálna bytová výstavba.
 11. Andrea Bednarčíková a Marcel Talár, Popradská 49 Spišská Belá o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov)   pozemku   v k.ú. . Strážky z funkcie záhrady na funkčné využitie – individuálna bytová výstavba.
 12. Branislav Devečkaa spol.  Popradská 1021/ 43   Spišská Belá  o zmenu územného plánu  (funkčného využitia pozemkov)  pozemku v k.ú. Strážky z funkcie hospodárska budova  na  individuálna bytová výstavba.
 13. PVE s.r.o. Moskovská 8, Spišská Belá o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov) pozemku  v  ú. Spišská Belá   na polyfunkčné plochy  občianskej vybavenosti a bytových domov
 14. PVE s.r.o. Moskovská 8, Spišská Belá o zmenu územného plánu  (funkčného využitia pozemkov)  podlažnosť  na uvedených nehnuteľnostiach  na 3 + 1
 15. Rudolf Nikerle, ul. Slobody 2438/18, Poprad o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov)  v  k.ú. Spišská Belá, z plôch poľnohospodárskej výroby na  plochy   rodinných domov.
 16. Pavol Zemjanek Partizánska 1268/23, Spišská Belá  o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov)  pozemku  z plôch poľnohospodárskej výroby na  polyfunkčné plochy   bytových domov.
 17. Mesto Spišská Belá o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov) Zmena max.  podlažnosti zdravotného strediska na  3 + p ako aj ostatné objekty  občianskej vybavenosti v lokalite.
 18. Mesto Spišská Belá o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov) Zmena max.  podlažnosti  bytového domu na ul. Zimnej  na  4 np
 19. Mesto Spišská Belá o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov) Zmena max.  podlažnosti  RD na ul. Osloboditeľova a Tatranskej ulici  obojstranne na 2 + p
 20. Mesto Spišská Belá o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov) návrh parkovísk na ul. Slnečnej
 21. Mesto Spišská Belá o zmenu územného plánu (funkčného využitia pozemkov) návrh prístupovej komunikácie pre plochy výroby v rámci   priemyselnej zóny pri rybníku –Poľnohospodárske družstvo Tatry Spišská Belá
 22. Mesto Spišská Belá na určenie parametrov miestnych komunikácií  v rámci navrhovaných IBV v  k.ú. Spišská Belá a Strážky  jednotne v šírke 12 m ((v závislosti od kategórie cesty), vrátane jednostranného chodníka a verejnej zelene ( teleso cesty -6 m ).
 23. Berie na vedomie návrh riešenia okružnej križovatky v k.ú. Strážky a zmenu trasovania  obchvatu Strážok – I/66
 24. Berie na vedomie návrh riešenia prístupovej komunikácie v rámci IBV Strážky Nad kaštieľom II-. A III. Etapa v rámci alternatívy:
 • A2- križovatka kaštieľ
 • B A (horná časť lokality  červená farba )

Keďže túto zmenu územného plánu navrhujú uvedení žiadatelia mimo štandardnej zmeny územného plánu riešenej mestom,  ide teda o návrhy na zmenu mimo tohto zákonného prehodnotenia územného plánu mesta, preto náklady na uvedené zmeny územného plánu si budú hradiť samotní žiadatelia. (Bližšie informácie o schválení/neschválení žiadostí o zmenu územného plánu budú zverejnené v uzneseniach MsZ)

 Kompostáreň Spišská Belá  

MsZ schválilo  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy               na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom na projekt „Kompostáreň Spišská Belá“  Viac informácii v samostatnom článku.

Zmena právnej formy nájomcu

MsZ vzalo na vedomie zmenu právnej formy nájomcu v Zmluve č. 090/2012 o nájme nebytových priestorov – miesto podnikania Športová 8, Spišská Belá  – Jozef Maťaš, Ladislava Novomeského č. 178/21, Spišská Belá,  IČO 44485344   na obchodné meno FiMaJo s.r.o., IČO: 52 633 721.

Informácie hlavnej kontrolórky

Poslanci vzali na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2019, tiež informáciu o kontrole v r. 2020   a informáciu o stave rezervného fondu mesta ku 31.12.2019. Čerpanie rezervného fondu je zverejnené na stránke mesta   https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2020/02/Rezervný-fond-rok-2019.docx

 

 

Tags: 2020
Najnovšie články