Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 307

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s nízkou hodnotou: ,,Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a použitého kuchynského oleja a tukov z domácností v meste Spišská Belá“

Financovanie predmetu zákazky: Rozpočet verejného obstarávateľa – vlastné zdroje

Názov prílohy Odkaz
Výzva na predloženie ponuky_ Stiahnuť
Príloha č. 1 špecifikácia_kuchynský odpad a olej_ Stiahnuť
Príloha č. 2 návrh na plnenie kritérií_ Stiahnuť
Príloha č. 3 ČV_ Stiahnuť
Najnovšie články