Správa o výsledku kontroly 5. 10. 2017

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v  zn. n.  p.   som  dňa  5. 10. 2017  predložila   mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol:

  • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v meste Spišská Belá.

Kontrolovala   som obdobie roku 2016 a január – júl 2017,   kedy bolo  uzatvorených:  102  dohôd o vykonaní práce v roku 2016 /61 v roku 2017/,  62 dohôd o pracovnej činnosti v roku 2016 /32 v roku 2017/, 25 dohôd o brigádnickej práci študentov /30 v roku 2017/.

Prekontrolované boli náležitosti uzatváraných dohôd, správnosť vedenia povinných evidencií, začiatok pracovnoprávneho vzťahu a dátum podpisovania dohody, dodržiavanie času, na ktorý je možné uzavrieť jednotlivé dohody /350 hod. ročne, resp. 10 hod. týždenne/ podľa Zákonníka práce, prihlasovanie zamestnancov do sociálnej a zdravotných poisťovní. V tejto oblasti neboli zistené nedostatky, alebo porušenia platných právnych predpisov.

Pri kontrole dohôd mimo pracovného pomeru zamestnancov mesta bolo zistené, že nie  všetci zamestnanci majú od zamestnávateľa náplň práce, preto nebolo možné posúdiť, či dohoda nie je uzatvorená na rovnaké práce, resp. pracovný čas, ako sú dohodnuté v hlavnom pracovnom pomere. Nedala sa posúdiť  hospodárnosť vynaložených prostriedkov.  Ďalej boli zistené porušenia pri vykonávaní základnej finančnej kontroly, ktorú je mesto povinné vykonávať.

Po vypracovaní a odovzdaní návrhu správy mesto predložilo v stanovenej lehote námietky k návrhu správy.  Podané námietky nemali vplyv na návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ktoré som predložila mestu Spišská Belá.  V nich som  odporúčala vypracovať a odovzdať každému zamestnancovi náplň práce, dôsledne vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa zákona a každá dohoda by mala byť podpísaná osobne prijímaným zamestnancom na personálnom oddelení Mestského úradu Spišská Belá.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X