Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 384

Správa o výsledku kontrol k 27. 1. 2022

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontroly boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 a I. polrok 2022:

  • kontrola evidencie   a vybavovania  sťažností, petícií  a  podnetov občanov v   roku 2021

      Pri  tejto kontrole neboli zistené nedostatky. Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej  boli doručené 3 petície, uvádzam spôsob vybavenia:

  1. 3. 2021 – Petícia proti plánovanej zmene územného plánu v lokalite IBV Okružná –

(prerokovaná MsZ 11. 3. 2021, nebola prijatá, proti ÚP možno vznášať pripomienky zákonným spôsobom)

  1. 10. 2021 – Petícia za skončenie nájomnej zmluvy nájomníkom v 2 mestských bytoch

(nespĺňala náležitosti petície, bola MsZ prekovaná ako sťažnosť obyvateľov bytového domu, odporúčanie ukončiť nájmy)

  1. 10. 2021 – Petícia za vybudovanie školskej jedálne pre žiakov ZŠ J. M. Petzvala

(prerokovaná MsZ 28. 10. 2021, v riešení problematiky sa pokračuje)

  •  kontrola dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných podmienok pri realizácii, financovaní, využívaní a účtovaní investičnej akcie: Stavebná úprava miestnej komunikácie na Zimnej ulici v Spišskej Belej

Akcia bola financovaná celá z prostriedkov mesta, jej  hodnota  je  74 452,89 eur.

Oprava Zimnej ulice bola zaradená do plánu akcií v roku 2017. V roku 2019 bola objednaná projektová dokumentácia a v roku 2020 bola zákazka po posúdení hospodárnosti a efektívnosti postupu zadaná Mestskému podniku Spišská Belá s. r. o. ako in-house zákazka. Zmluva o zrealizovaní stavebných úprav miestnej komunikácie na Zimnej ulici bola podpísaná 29. 10. 2020,  cena 72 952,88 eur,  lehota ukončenia 31. 12. 2020. Mesto prevzalo ukončenú stavbu dňa 21. 12. 2020 so zápisom dohodnuté stavebné práce prebehli podľa dohody bez omeškania a bez závad. Dodávateľ dielo fakturoval v zmysle zmluvy, fakturoval  však o 0,01 eur viac oproti zmluve. Tento nedostatok vznikol rozdelením sumy a zaokrúhľovaním pri výpočte DPH. Upozornila som, že je  potrebná  kontrola a predchádzanie takýmto  aj centovým rozdielom oproti zmluve.

Oproti projektu boli urobené určité zmeny na mieste –  vybudovaný bol jeden vjazd naviac a niektoré vjazdy boli rozšírené ako to dovolili stromy a iné podmienky, z dôvodu lepšieho parkovania pri ceste I. triedy a posunuté bolo aj stojisko na triedený odpad. Pre kontrolu som si dala geodeticky  premerať plochu vydláždeného chodníka a vjazdov. Oproti výkazu výmer bola vydláždená plocha naviac o 18,26 m2 /3 %/.    Rekapitulácia alebo čerpanie rozpočtu zo strany dodávateľa nebolo doložené, ani návrh na zmenu ceny diela.  Mesto zaradilo do majetku stavbu v cene 72 952,89 eur k 1. 6. 2020, do ceny nebola započítaná projektová dokumentácia vo výške 1 500 eur, čím bol porušený zákon o účtovníctve. V priebehu kontroly bol nedostatok odstránený. Čo sa týka času a spôsobu zaraďovania investícií do majetku, mesto pripravuje zásady postupu, aby nedochádzalo k oneskoreniam, alebo iným nedostatkom.

 

Najnovšie články