hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 63

Správa o výsledku kontrol k 20. 10. 2022

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, som predložila správu o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu na jeho  zasadnutí dňa 20. 10. 2022.

 • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri odmeňovaní zamestnancov v mesiaci máj a jún 2022 so zameraním hlavne na odmeňovanie za prácu nadčas.

Pri kontrole boli preverené: Pracovný poriadok  mesta Spišská Belá,  výkazy práce vybraných zamestnancov, mzdové listy, výplatné pásky,  pracovné zmluvy, resp. dohody o vykonaní práce a súvisiace doklady.

Výsledok kontroly:

      Práca nadčas v zmysle ustanovenia § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník a práce v zn. n. p.  – je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 Zákonníka práce aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.

V zmysle Pracovného poriadku Mesta Spišská Belá, podľa  § 16 ods. 1 je  zamestnanec  povinný vykonávať prácu nadčas, ak mu ju vopred písomne nariadi primátor mesta alebo príslušný nadriadený zamestnanec. Za prácu nadčas sa nepovažujú práce vykonávané nad určený pracovný čas, ktorá nebola nariadená ani dodatočne schválená. O čerpanie náhradného voľna žiada zamestnanec svojho priameho nadriadeného. Zamestnanec je povinný vyčerpať ho najneskôr v lehote do 2 kalendárnych mesiacov po výkone práce nadčas. Doklad o nariadení práce nadčas predloží nadriadený zamestnanec neodkladne na OMaP.

Ku kontrole neboli predložené žiadne písomné nariadenia, resp. súhlasy s prácou nadčas zamestnancov, ktorí sa podieľali na organizovaní kultúrnych a spoločenských  podujatí cez víkendy.  V evidencii pracovného času za máj sú však zastupujúcou vedúcou odboru vnútornej správy  zaznamenávané údaje o práci nadčas a o čerpaní náhradného voľna. Na otázku, prečo nie sú potrebné nariadenia na prácu nadčas mestom vystavované odpovedala prednostka mesta, zároveň personalistka, že príkazy boli dané ústne, že zamestnanci majú takú povinnosť v pracovnej zmluve.  Pracovné zmluvy takúto povinnosť neobsahujú, súvisiace predpisy určujú písomnú formu príkazu práce nadčas. Mesto svojim konaním porušuje § 16 ods. 1 pracovného poriadku, § 97 ods. 1 Zákonníka práce

Ustanovenie § 19 a súvisiace §§ 16 a 17 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odmeňovaní) znie:

Plat za prácu nadčas

(1)

Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 % hodinovej sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat, ktorý sa zúčtuje za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas; zvýšenie podľa prvej vety za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas dvoch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety.

(2)

Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky podľa § 16 až 18. Tieto príplatky mu patria aj vtedy, ak sa mu za prácu nadčas poskytlo náhradné voľno.

§  16

Príplatok za prácu v noci

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce.

/najmenej 1,43 eur/

§  17

Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce.

/najmenej 1,79 eur a najmenej 3,57 eur/.

 

Zamestnanec č. 1:  podľa výkazu práce boli  nadčasové hodiny zaznamenané   a predložené na mzdové oddelenie  zastupujúcou  vedúceho oddelenia takto:

máj –  8. 5. 2022 od 12.00 – 16.00 h., t. j.  4 h  nedeľa

 1. 5. 2022 od 14.00 – 20.00 h, t. j.   6 h  nedeľa

jún –  nezaznamenané hodiny práce nadčas /odpracované počas Dní mesta 3. – 4. júna/,

zaznamenané čerpanie náhradného voľna

Zamestnanec č. 2:  podľa výkazu práce máj – vyčerpaných 6 dní náhradného voľna, vyčerpané všetky NV do konca mesiaca máj.

jún – nezaznamenané hodiny práce nadčas /odpracované počas Dní mesta 3. – 4. júna/,

zaznamenané čerpanie náhradného voľna

Zamestnanec č. 3: podľa výkazu práce máj – vyčerpaných 6 dní náhradného voľna, vyčerpané všetky NV do konca mesiaca máj.

jún – nezaznamenané hodiny práce nadčas /odpracované počas Dní mesta 3. – 4. júna/,

zaznamenané čerpanie náhradného voľna

Zamestnanec č. 4: podľa výkazu práce za jún – 4. 6.  od 11.00 – 24.00 h

 1. 6. od 24.00 – 03.00 h
 2. j. sobota 13 hodín, nedeľa 3 hodiny, noc 5 hodín

Zamestnanec č. 5: podľa výkazu práce za máj a jún neboli zaznamenané práce mimo

určeného pracovného času, podieľal sa na akcii Dni mesta

Zamestnanec č. 6: podľa výkazu práce za máj a jún neboli zaznamenané práce mimo

určeného pracovného času, nepodieľal sa na akcii Dni mesta

Výplaty kontrolovaných zamestnancov za máj a jún  2022 neobsahujú žiadne príplatky, okrem zamestnanca č. 4. Tento mal vo výplate za jún zaplatené: 11 hod  príplatok za sobotu (1,79 eur x 11) a 5 hod príplatok za prácu v noci (1,43 x 5).  Správne malo byť vyplatené: 13 hodín príplatok za sobotu, 3 hodiny príplatok za nedeľu a 5 hodín príplatok za noc.

Mesto bolo povinné  v prípade práce v sobotu alebo v nedeľu vo všetkých prípadoch  zaplatiť 30 %  zvýšenie hodinovej sadzby funkčného platu zamestnancov, v noci 25 %,   prípadne minimálne sumy podľa Zákonníka práce, nakoľko všetci zamestnanci sa dohodli na čerpaní náhradného voľna, ale zvýšenie v zmysle vyššie citovaného ustanovenia im patrí.

Zistené nedostatky:

 1. Mesto   pri  odmeňovaní zamestnancov v konkrétnych prípadoch porušilo ustanovenia   § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník a práce v zn. n. p. a § 16  Pracovného poriadku mesta – primátor, alebo príslušný nadriadený zamestnanec nevydáva písomné nariadenia na prácu nadčas. Napriek tomu sú ústne nariaďované  a dohadované so zamestnancami práce mimo pracovného času, sú evidované a mesto umožňuje zamestnancom čerpať náhradné voľno za prácu vykonávanú nad určený pracovný čas, mesto postupuje ako keby prácu nadčas nariadilo.  Na tento nedostatok som vedenie mesta bezvýsledne upozorňovala pred začatím kontroly.
 2. Vzhľadom na postup mesta, že uznáva prácu nadčas a čerpanie náhradného voľna za ňu, je  podľa ustanovení § 19 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich ustanovení Zákonníka práce zaplatiť zamestnancom zákonom určené príplatky.
 3. Mesto nedodržiava jednotný postup pri vykazovaní odpracovaného času zamestnancami. Pri kontrole dokladov predložených na mzdové oddelenie bola evidencia dochádzky vypísaná ručne, s označenými hodinami práce nadčas.  Táto nebola podpísaná vedúcim. Odbor vnútornej správy predložil evidenciu dochádzky za celé oddelenia, tam neboli jednotlivé dochádzky podpísané zamestnancami, len zastupujúcou vedúceho, ktorá dochádzku spracovala v exceli. Je potrebné zaviesť záväzné a jednotné vykazovanie dochádzky zamestnancov /či už podpisovanie v knihe, prihlasovanie v dochádzkovom systéme a pod./ a jednotný spôsob predkladania dokladov na mzdové oddelenie v zmysle vnútorných predpisov.
 4. Kontrolou bolo zistené nesprávne zaradenie zamestnanca č. 4 do platovej triedy 1. Zamestnanec nastúpil dňa  30. 5. 2022,  v náplni práce  má činnosti s prevahou duševnej práce, zaradený bol do platovej triedy 1 /kde sa zaraďujú pracovné činnosti remeselné, manuálne, manipulačné s prevahou fyzickej práce/. Mesto je povinné zaradiť zamestnanca v zmysle § 5 ods. 5 zákona o odmeňovaní.

 

Na základe zistených nedostatkov navrhujem prijať opatrenia na ich odstránenie a riešenie príčin vzniku týchto nedostatkov:

 1. Mesto určí záväzný spôsob vedenia evidencie dochádzky zamestnancov, aby splnilo povinnosť vyplývajúcu z § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zároveň zabezpečí predkladanie podkladov na mzdové oddelenie tak, aby boli skutočne dodržiavané predpisy o odmeňovaní práce vo verejnom záujme.
 2. Nadriadení zamestnanci budú dodržiavať povinnosť vystavovať písomné nariadenie práce nadčas v súlade s príslušnými zákonnými nariadeniami a internými predpismi.
 3. Mesto skontroluje nevyplácanie zákonných nárokov všetkým zamestnancom na jednotlivých oddeleniach v minulých obdobiach tak, aby boli ich nároky uspokojené.
 4. Mesto skontroluje zaraďovanie zamestnancov do platových tried a zabezpečí nápravu a doplatenie ušlej mzdy.
 5. Mesto zabezpečí, aby boli v deň podpisovania pracovnej zmluvy s novým zamestnancom podpísané aj pracovná náplň a platový výmer, aby bol dodržaný § 4 ods. 7 zákona o odmeňovaní.

 

 

 • Kontrola dodržiavania platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných      podmienok pri obstarávaní, realizácii, financovaní, účtovaní a kontrola dosiahnutia zámeru  investičnej akcie: :     „Rekonštrukcia  a modernizácia  parku  na ul. Letnej, zhotovenie sochy  M. R. Štefánika“

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

 Investičná akcia:     „Rekonštrukcia  a modernizácia  parku  na ul. Letnej, zhotovenie sochy      M. R.  Štefánika“

Hodnota akcie:                    73 598,66 eur

Zdroj financovania:   dotácia ŠR           35 000 eur

zbierka – dar:                12 915,54

vlastné zdroje:              25 683,12  eur

Zhotoviteľ stavby:    Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá

Kolčák Peter, Mgr. Art, Sihelné 129, Sihlené

PROARCH, s.r.o.  Poprad, Bjakalská 20, Poprad

Technický dozor mesta:    Ing. Radoslav Kalafut, zamestnanec odd. investícií a výstavby MsÚ

  

 1. Kontrola prípravy investičnej akcie:

      Mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 9. 2. 2017 uznesenie č. 1/2017, ktorým:

 1. a) berie na vedomie informáciu primátora mesta o občianskej iniciatíve na znovu obnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej
 2. b) súhlasí so zámerom znovuobnovenia sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej za nasledovných podmienok :

1./ z rozpočtu mesta vyčlení na realizáciu toho zámeru sumu maximálne 20 %  z celkových nákladov na zhotovenie sochy, najviac 10 tis. EUR za predpokladu, že sa v rámci verejnej zbierky nevyzbiera potrebná suma finančných prostriedkov

2./ socha bude umiestená v parku pred evanjelickým kostolom na Štefánikovej ulici (miesto posledného umiestnenia pôvodnej sochy M. R. Štefánika

3./ vyhlási sa zbierka na tento účel so zriadením transparentného účtu, na ktorom sa budú zhromažďovať všetky vyzbierané, resp. poskytnuté financie na tento účel

4./ dodatočne odsúhlasiť veľkostné, materiálové a dizajnové prevedenie tejto sochy, vychádzajúc z predloženého zámeru

5./ z časového hľadiska sochu zrealizovať  a umiestniť na určené miesto do septembra 2018

6./ socha sa stane majetkom mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá zaradilo do plánu investičných akcií na rok 2017 rekonštrukciu parku Štefánika, do  rozpočtu na rok 2017  do kapitálových výdavkov realizáciu investičnej akcie.

Práce na soche M. R. Štefánika podľa Zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy č. EXT 257/2017 zo dňa 6. 7. 2017 vykonával Mgr. art. Peter Kolčák, Sihelné 129. Zmluvná cena bola vo výške 38 800,00 eur. Dielo bolo dodané za dohodnutú cenu.

Mestské zastupiteľstvo dňa 8. 3. 2018 vzalo na vedomie uznesením č. 31/2018 architektonický návrh na stavebnú úpravu parku M. R. Štefánika.  Dňa 28. 8. 2018 uznesením č. 154/2018 vzalo na vedomie projektovú štúdiu.  Dodávateľom projektovej dokumentácie ,,Rekonštrukcia a revitalizácia Parku M. R. Štefánika v Spišskej Belej“ bol PROARCH, s. r. o. Poprad, celková cena bola podľa faktúry č. 71/18 zo dňa 6. 7. 2018 vo výške  4 200,00 eur.

V roku 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny rozpočtu č. 6 dňa 8. 10. 2018 a č. 7 dňa 3. 12. 2018, ktorými bolo zabezpečené financovanie ukončenia rekonštrukcie parku a umiestnenie sochy.

Stavebné práce v súvislosti s vybudovaním spevnených plôch, základov pre podstavec sochy a osvetlenia. Dodávateľom prác bol Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. na základe Zmluvy o dielo č. EXT 313/2018 zo dňa 12. 11. 2018. Pôvodne plánované ukončenie prác sa zo 7. 12. 2018 presunulo z dôvodu nepriaznivého počasia na máj  2019.

V príprave akcie neboli zistené nedostatky.

 Kontrola postupu verejného obstarávania:

Mesto Spišská Belá ako verejný obstarávateľ zadal zákazku  na zhotovenie sochy generála  M. R. Štefánika, vrátane návrhu podstavca sochy, rozmerov, výtvarného stvárnenia, dopravy, inštalácie, pamätnej tabule, odliatia, zvárania, vybrúsenia, výtvarnej koncepcie a  grafického dizajnu  Mgr. art. Petrovi Kolčákovi   Podľa § 1 ods. 12  písm. h) . zákona  č. 345/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento zákon nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov).

Pri  zadávaní  zákazky na stavebné práce s názvom Rekonštrukcia parku M. R. Štefánika s osadením sochy postupovalo  mesto ako verejný obstarávateľ  v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 až 9  zákona  č.  343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.  Zákazku zadalo mesto formou in house spoločnosti Mestský podnik Spišská  Belá s. r. o., Továrenská 30,  059 01  Spišská Belá, ktorá spĺňala podmienky podľa § 1 ods. 4  zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecných právnych noriem ani interného nariadenia primátora  o  verejnom obstarávaní.

 1. Kontrola realizácie investičnej akcie, zmien, fyzická kontrola, dosiahnutie zámeru projektu:

Mesto uzatvorilo dňa 6. 7. 2017  Zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu č. EXT_257/2017 s autorom Mgr. art. Petrom Kolčákom   o dodaní návrhu podstavca sochy,  návrh, zhotovenie, doprava a inštalácia pamätníka s pamätnou tabuľou. Termín dodania do 20. 10. 2018, cena 38 800 eur.  Dodatkami k zmluve bol posunutý termín osadenia diela na 8. 12. 2018, 30. 4. 2019 a na konečný 30. 5. 2019. S posunom termínu odhalenia sochy súviseli dodatočne vykonané práce na korekcii dátumu na tabuli, ktoré boli fakturované vo výške 580,00 eur.

S dodávateľom stavebných prác rekonštrukcie parku a podstavca sochy, s Mestským podnikom Spišská Belá s. r. o., bola podpísaná zmluva č. EXT_313/2018 dňa 12. 11. 2018 s termínom odovzdania do 31. 8. 2019 v celkovej cene  29 922,81 eur. Práce prebiehali podľa uzatvorenej zmluvy, socha bola slávnostnej odhalená dňa 31. 5. 2019.

Podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie mali byť súčasťou diela aj slnečné hodiny umiestnené vedľa sochy. Tieto neboli obstarané z dôvodu nedostatku financií.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

 1. Kontrola účtovania, financovania a súladu s prijatými  podmienkami:

 

Mesto vystavilo  Protokol o ukončení stavby a zaradení majetku do užívania dňa 1. 6. 2021  so súpisom faktúr:

Mgr. art. Kolčák Peter,  Sihelné 129,   fa  46/2017                                                  5 000,00 eur

fa  47/2017                                                10 000,00 eur

fa  890/2017                                                5 000,00 eur

fa  1066/2017                                            10 000,00 eur

fa    9/2019                                                   8 800,00 eur

fa  10/2019                                                      580,00 eur

PROARCH, s. r. o., Poprad, Bajkalská 20, Poprad, fa č.  838/2018                         4 200,00 eur

Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., Továrenská 30, Spišská Belá fa 48/2018    17 768,81 eur

fa 18/2019    12 154,00 eur

Bankové poplatky                                                                                                           95,85 eur

Dielo bolo zaradené do majetku mesta v hodnote                                               73 598,66 eur

Stavba bola zaradená do majetku mesta k 1. 6. 2021, odpisovanie majetku je v súlade s platnými predpismi. Kontrolou neboli zistené nedostatky alebo rozdiely.

 

Zhrnutie  financovania stavebných prác:

dotácia ŠR         35 000,00 eur

zbierka – dar:    12 915,54  eur

vlastné zdroje:   25 683,12  eur

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články