hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 207

Správa o výsledku kontrol k 16. 12. 2021

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontrola bol vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021:

  • kontrola dodržiavania povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so vstupom  zamestnancov na pracovisko /OTP/

Kontrolu dodržiavania opatrenia pri ohrození verejného zdravia ÚVZ, ktoré bolo vydané vo Vestníku vlády ako vyhláške č. 264/2021 V. v., som vykonala dňa  9. 12. 2021. Mesto vedie potrebnú evidenciu a plní svoje povinnosti pri podmieňovaní vstupu na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa. Vstupovať môžu  len zamestnancovi v režime očkovaný, testovaný prekonal ochorenie.  Pri kontrole neboli zistené porušenia platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  • kontrola stavu,   evidencie  a  vymáhania   nájomného,  záväzkov a pohľadávok  v kapitole byty a nebytové priestory  k  30. 9. 2021

      Pri kontrole boli preverené:  evidencia nedoplatkov Korwin a RENT za byty a nebytové priestory,  výzvy na zaplatenie nedoplatkov, splátkové kalendáre a iné súvisiace doklady.

NEBYTOVÉ PRIESTORY

Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory 27 subjektom. Celkové nájomné za nebytové priestory podľa platných nájomných zmlúv je za rok 2021 predpísané vo výške 80 330,01 eur.

Na základe zákona č. 71/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa žiadostí nájomcov a v zmysle uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej,  bolo v priebehu roka odpustené platenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v celkovej výške 3 185,49 eur a 85,00 eur bolo odpustené z dôvodu neotvorenia bufetu na štadióne. Tieto rozhodnutia boli prijaté z dôvodu zmiernenia negatívnych ekonomických dopadov v súvislosti so šírením choroby COVID-19.

Stav nedoplatkov k 30. 9. 2021 za nebytové priestory je  0   eur. Nájomné je platené pravidelne v termínoch splatnosti. Nedostatky zistené neboli.

BYTY

Mesto Spišská Belá má  207 nájomných bytov. Prenajatých je 206, jeden byt  je voľný, plánuje sa jeho  rekonštrukcia. Nájomné bolo v roku 2020 predpísané  vo výške 301 141,40 eur.

Evidovaný dlh na nájomnom vo výške 4 441,70  eur vykazujú nájomníci, ktorí v mestských bytoch aktuálne bývajú. Z toho  dve najvyššie pohľadávky sú vo výške 690 a  634 eur, ostatných  34  dlžníkov má dlh vo výške jedného,  max. dvoch mesačných  nájmov.  Mesto eviduje aj  dlh vo výške    8 791,74  eur, ktorý vytvorili dlhodobí  neplatiči.  Vymáhanie tejto sumy  je v podstate bezvýsledné, nájomníci už nebývajú v mestských bytoch, sú nemajetní,  často je ich pobyt neznámy.

Mesto Spišská Belá predchádza vzniku vyšších nedoplatkov na nájomnom, sleduje vývoj nedoplatkov, vyzýva nájomníkov na zaplatenie, osobne s nimi jedná, pokračuje v zasielaní upomienok prostredníctvom poštovej služby SIPO. Nedostatky vo vedení evidencie  a postupu vymáhania neboli zistené.

Najnovšie články