hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 170

Plán kontrol na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej dňa 16. 12. 2021 predložila  návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.  Plán bol schválený uznesením mestského zastupiteľatva č. 154/2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok  2022  bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli  a webovom sídle mesta Spišská Belá  od dňa 22. 11. 2021.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2021

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1. Zameranie kontrol

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. v roku 2021 a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených prechádzajúcimi kontrolami

Kontrola súladu realizácie, financovania, zmenových procesov, účtovania a obstarávania  vybraných investičných akcií mesta s platnou legislatívnou, internými smernicami mesta, zmluvnými podmienkami, ktorými je mesto viazané a podobne:

  1. Rekonštrukcia Parku Štefánikova (4. etapa)
  2. Výstavba a rekonštrukcia mestskej komunikácie na Mierovej ulici – I. etapa
  3. Stavebná úprava miestnej komunikácie na Novomeského ulici
  4. Modernizácia športového areálu na Moskovskej ulici
  5. Prístavba a prestavba Materskej školy v Spišskej Belej
  6. Hokejovo – hokejbalová hala
  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a podľa ustanovenia § 18f písm. h/  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

  1.      Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu záverečného účtu  mesta  Spišská Belá  za  rok 2021

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2022

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné kontroly.

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spisšká Belá

 

Najnovšie články