Aktuality
Počet zobrazení 726

Zo zasadnutia MsZ 27.4.2023

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27.4.2023

4. zmena rozpočtu mesta

Poslanci vzali na vedomie informáciu o úprave rozpočtu č. 2 a 3 na rok 2023 a následne schválili zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá rozpočtovým opatrením č. 4/2023.rozpočtové opatrenie je zverejnené na    https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/05/rozpoctove-opatrenie-4-2023-MsZ.pdf

Nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb na území  mesta  Spišská Belá a o úhradách za tieto služby, viac na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/05/VZN-2-2023-poskyt.-soc-sluzieb-1.pdf

Hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2022

Poslanci prerokovali správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku mestského podniku za rok 2022, z ktorých vyplýva,  že Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.  vykázal za rok 2022 stratu vo výške  – 66 690,61 EUR. Hospodársky výsledok spoločnosti – strata bude zaúčtovaná na účet 42910 (neuhradená strata minulých rokov), celkový zostatok na tomto účte  k 31.12.2022 je vo výške – 146 702,39 EUR (80 011,78 EUR + 66 690,61 EUR).

Kontroly hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2023, správa je zverejnená: https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/05/Sprava-pre-MsZ-hala.docx

Zámer na prenájom nebytového priestoru – občasného bufetu na futbalovom štadióne v Spišskej Belej 

MsZ schválilo nájomcovi FiMaJo s.r.o., Spišská Belá prenájom nebytového priestoru – občasného bufetu na futbalovom štadióne v Spišskej Belej  za doterajších platných zmluvných podmienok, v ktorých sa upravuje doba nájmu na dobu neurčitú a výška  nájomného bude prispôsobená miere inflácie v Slovenskej republiky

Hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2022

MsZ schválilo  správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá  s.r.o. za rok 2022 z ktorej vyplýva,  že  dosiahli  kladný hospodársky výsledok vo výške 17434,74 EUR po zdanení. Preto MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Lesov mesta s.r.o.:

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2022

2./ schváliť výročnú správu Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2022

3./ schváliť hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2022

Všetky vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/05/Tazbova-pestovna-cinnost-MsZ.xls

Predaje, zámeny, kúpy pozemkov

1./ poslanci schválili odpredaj pozemku  v k.ú. Lendak, v lokalite „Pod Kicorou“ v prospech kupujúcich: Stanislav Petras a Františka Petrasová, rod. Galliková  trvale bytom Lendak, Pod Kicorou 67, pre účely umiestnenia inžinierskych sietí k rodinnému domu súp. č. 1200 za kúpnu cenu 24,10 EUR/m2.

2./ poslanci schválili predĺženie doby nájmu pozemku v katastrálnom území Tatranská Lomnica, lokalita Skaľana, zapísaného na LV č. 402 na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 75,- EUR za ha, vrátane každoročnej inflačnej doložky pre nájomcu Qwaltpaka s.r.o. Družstevná 85, Spišská Belá  na účely poľnohospodárskej výroby a za ďalších doterajších podmienok

3./ poslanci schválili predĺženie doby nájmu pozemku v katastrálnom území Strážky  na dobu 5 rokov za   nájomné vo výške 100,- EUR za ha ročne orná pôda, 75 EUR za ha ročne trvalý trávny porast, vrátane každoročnej inflačnej doložky pre nájomcu AGRO  KMK s.r.o. Školská 1055/9, Ľubica  na účely poľnohospodárskej výroby a za ďalších doterajších podmienok

4./ MsZ schválilo odpredaj časti pozemku v  lokalite „Pod Kicorou“ v obci Lendak v prospech kupujúcich: Ján Gallik a manželka Zdenka Galliková, rod. Pagáčová, Revolučná 27, Lendak, pre účely dokompletizácie  pozemku vo vlastníctve žiadateľov za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2.

5./ Poslanci MsZ schválili odpredaj pozemku  v k.ú. Strážky v prospech kupujúceho: Dalibor Modla, Medňanského 1166/81, Spišská Belá, pre účely odvedenia nežiadúcej vody a spevnenia zosúvajúceho sa svahu za  rodinným domom,  kúpnu cenu pozemku  20,00 EUR/m2 .

6./ Poslanci MsZ schválili odpredaj pozemku v k.ú. Spišská Belá za účelom vytvorenie parkovacieho miesta  spevnením zámkovou dlažbou za rodinným domom na ul. Zimnej v prospech kupujúceho: Zuzana Knapiková, Zimná 7, Spišská Belá za kúpnu cenu  30 EUR/m2 s podmienkou ponechania priestoru o šírke 1 m od obrubníkov cesty s cieľom bezproblémového vykonávania zimnej údržby mesta, pričom presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľka na vlastné náklady.

7./ Poslanci MsZ schválili odpredaj pozemku v kat. území Spišská Belá v prospech kupujúcich: Ján Špak a Veronika Špaková, Popradská 62, Spišská Belá a Anna Somrová, rod. Krajnyaková Zimná 415/17, Spišská Belá pre účely majetkovoprávneho  vysporiadanie pozemku  za bytovým domom súp. č. 415, za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 s podmienkou ponechania priestoru o šírke 1 m od obrubníkov cesty s cieľom bezproblémového vykonávania zimnej údržby  mesta.

8./ MsZ schválilo odpredaj časti pozemku v lokalite „Na píle“  pre žiadateľa: Ing. Pavol  Bachleda, Mierová 804/2, Spišská Belá, pre účely dokompletizácie stavebného pozemku vo vlastníctve žiadateľa, pričom uvedený novovytvorený pozemok tvorí jeho neoddeliteľný  celok, za kúpnu cenu 30,00 EUR/m2.

9./ MsZ schválilo odpredaj časti pozemku v lokalite „Na píle“  pre žiadateľov: Peter Ovčarik a Romana Ovčariková r. Gondová, 1. mája 17, Spišská Belá pre účely dokompletizácie stavebného pozemku vo vlastníctve žiadateľa, pričom uvedený novovytvorený pozemok tvorí jeho neoddeliteľný  celok, za kúpnu cenu 30,00 EUR/m2.

10./ Poslanci MsZ schválili odpredaj  časti pozemku  Jánovi Lizákovi ml., Na Kosorku 1228/43, Lendak, pre účely zriadenia parkovacieho miesta pred rodinným domom kupujúceho v k.ú. Lendak, vo vlastníctve žiadateľa, pričom uvedený novovytvorený pozemok tvorí jeho neoddeliteľný  celok, za kúpnu cenu 15 EUR/m2

11./  Poslanci MsZ schválili odpredaj  časti pozemku v k.ú. Lendak, z ktorého bol uvedeným geometrickým plánom č.128/2022 odčlenený diel č.4 o výmere 47 m2, ktorý bol pričlenený k novovytvorenému pozemku parc.č. KN“C“ 1327/5, druh pozemku zastav. plocha o výmere 47 m2 v prospech žiadateľa Ján Lizák a manželka Mária Lizáková rod. Budzáková, bytom  Na Kosorku 48, Lendak, pre účely zriadenia parkovacieho miesta pred rodinným domom kupujúcich v k.ú. Lendak,  pričom uvedený novovytvorený pozemok tvorí jeho neoddeliteľný  celok kúpnu cenu 15 EUR/m2

12./ MsZ schválilo zámenu pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica medzi Mestom Spišská Belá, a R.M.S Company 1, s.r.o. Tatranská Lomnica. V danom prípade sa jedná o osobitný zreteľ spočívajúci v tom, že Mesto má na pozemkoch vo vlastníctve R.M.S Company 1, s.r.o. Tatranská Lomnica  zriadený cyklochodník.

13./ Poslanci MsZ schválili zriadenie vecného bremena na bezodplatné užívanie  pozemku pod objektom Hokejbalovej haly a jej zázemia na Tatranskej ulici v Spišskej Belej v prospech oprávneného z vecného bremena – Mestského športového klubu SLAVOJ Spišská Belá, sídlo: Petzvalova 18,  ako užívateľa tejto haly.

14./ Poslanci mesta odročili žiadosť obce Lendak,  ohľadne majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci Lendak.

Fotovoltická elektráreň v Spišskej Belej

Poslanci mesta schválili zámer na budúci prenájom pozemkov   v katastrálnom území Spišská Belá  (bývalé skládky TKO) pre účely umiestnenie fotovoltickej elektrárne spoločnosti: oekostrom Service s. r. o. sídlo: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava  na dobu 30 rokov za nájomné vo výške 0,30 EUR/m2,  vrátane každoročnej inflačnej doložky, bližšie informácie na   https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/05/Sp-Bela_Projekt_FVE_skladka_20230309_Final-2verzia.pptx

Podpora riešenia migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Poslanci schválili zabezpečenie realizácie tohto projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci v rámci výzvy č. IROP-PO9-SC91-2023-108, vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt: Podpora riešenia migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine v meste Spišská Belá; celkový rozpočet žiadosti je vo výške 57 200 EUR.

 Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Spišskej Belej

MsZ schválilo zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške min. 5 % z celkového rozpočtu projektu v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80, vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Spišskej Belej; celkový rozpočet žiadosti/projektu je vo výške 64 516,92 EUR. Požadovaná výška dotácie 61 291,07 EUR

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Spišská Belá

Poslanci mesta schválili zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie uvedeného projektu. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov schváleného projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Spišská Belá, celkový rozpočet projektu je vo výške 68 150 EUR.

Tags: 2023
Najnovšie články