Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 28.3.2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí sa venovalo najmä nasledovným témam:

Hospodárenie a ročná účtovná závierka  Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2018

MsZ prerokovalo správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku  Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2018

MsZ  odporúča Valnému zhromaždeniu Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o.

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2018

2./ schváliť výročnú správu Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2018

3./ schváliť hospodárenie  Lesov mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2018 a vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku (zisku vo výške 4.080,- EUR po zdanení) podľa návrhu podniku

MsZ vzalo  na vedomie  informáciu konateľa  Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. o hospodárskom pláne na rok 2019

 

Schválenie  VZN mesta Spišská Belá v oblasti sociálnych služieb mesta  

VZN mesta Spišská Belá č. 2/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky

VZN mesta Spišská Belá č. 3/2019  o poskytovaní príspevku na podporu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa

VZN mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

 

Okružná križovatka a obslužná komunikácia k areálu MUBEA.

MsZ schválilo zámer na budúci odpredaj pozemkov  v k.ú. Strážky pre účely umiestnenia stavby prístupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križovatky na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok v k.ú. Strážky za dohodnutú kúpnu cenu 3 EUR /m2, presná výmera pozemkov bude určená podľa geometrického plánu  porealizačného zamerania stavby, ktoré dá vyhotoviť Mesto Kežmarok na svoje náklady

a MsZ tiež schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena  na  pozemky v prospech Mesta Spišská Belá, spočívajúci v  práve prejazdu, prechodu   cez budúcu obslužnú komunikáciu k areálu MUBEA.

MsZ schválilo  zámer  Mesta Spišská Belá  na  budúce odkúpenie pozemkov pre účely výstavby cyklochodníka a chodníka pre peších v k.ú. Strážky od spoločnosti AGROSTAV Poprad

MsZ schválilo  zámer na  budúcu zámenu  pozemkov pre účely výstavby cyklochodníka a chodníka pre peších v k.ú. Strážky medzi Mestom Spišská Belá a Zuzanou Havira Bóryovou,  bytom Suchá hora 1736/29, Kežmarok

 

Zriadenie vecného bremena 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena  na zriadenie prevádzky a údržby chodníka k IBV Okružná  v k.ú. Spišská Belá v prospech mesta Spišská Belá od spoločnosti TESCO STORES SR a.s. Bratislava. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka  vyššie  uvedených pozemkov strpieť na týchto pozemkoch uloženie chodníka, jeho prevádzku a údržbu a strpieť vjazd, prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu za jednorazovú náhradu vo výške 2210, 00 EUR  bez  DPH .

MsZ schválilo bezodplatné  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú v prospech PVS a.s. Hraničná 17, Poprad pre realizáciu stavby „Spišská Belá vodovod – rozdelenie tlakových pásiem RŠ1Sintra“ – na  umiestnenie novostavby redukčnej šachty  na vodovode  OC DN 200 a potrebné pripojenie pri objekte Sintry  v Spišskej Belej.

 

Zámer mesta na zámenu pozemkov

MsZ schválilo   zámer na zámenu pozemkov z dôvodu realizácii IBV Strážky lokalita „Nad kaštieľom 2. a 3. etapa“  a občianskej vybavenosti  v k.ú. Strážky medzi Mestom Spišská Belá a Helenou Matfiakovou,  bytom Tulská 5491/24, Martin. Uvedená zámena pozemkov bude bezodplatná.

MsZ schválilo   zámer na zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá, medzi Mestom Spišská Belá a   Matúšom Slodičákom, bytom Osloboditeľov 583/26, Spišská Belá v rámci komunikácie na ulici Osloboditeľov  v Spišskej Belej

 

Predĺženie  doby nájmu pozemku pod vodojemom

MsZ schválilo predlženie doby nájmu o ďalších 5 rokov v prospech nájomcu  Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, Poprad za dohodnuté nájomné  vo výške 1 EUR.

 

Zmenu predmetu nájmu poľnohospodárskych pozemkov

MsZ schválilo zmenu predmetu nájmu poľnohospodárskych pozemkov prenajatých pre nájomcu PD TATRY Spišská Belá  v k.ú. Spišská Belá.  Vypúšťa pozemky, ktoré boli predmetom zámeny  a odpredaja medzi Mestom Spišská Belá a vlastníkmi rodinných domov na ulici Okružnej, ďalej vypúšťa z predmetu nájmu pozemok parc. č. KN „E“ 1493/1, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 92 m2, nakoľko tento pozemok je vo vlastníctve fyzických osôb  zapísaných v LV 3042  a do nájomnej zmluvy zahrnutý omylom.

MsZ schválilo zmenu predmetu nájmu poľnohospodárskych pozemkov prenajatých pre nájomcu AGRO KMK,  ulica Školská  9, Ľubica  v k.ú. Strážky.  Vypúšťa z predmetu nájmu pozemok, ktorý  slúži k športovo-rekreačným účelom mesta a je na ňom postavené Denné centrum.

 

Výsledky hodnotenia projektov participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2019

MsZ vzalo na vedomie informácia primátora mesta o výsledkoch hodnotenia projektov participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2019

 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  Spišská Belá na roky 2016 – 2023

MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie akčného plánu za r. 2017 a za r. 2018  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  Spišská Belá na roky 2016 a  aktualizáciu akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  Spišská Belá na roky 2016 – 2023

 

Programu odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá

MsZ vzalo  na vedomie informáciu o schválení Programu odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá

 

 Z činnosti hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informácie hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie

Predaj pozemkov mesta v Tatranskej Kotline

MsZ schválilo predaj pozemku v Tatranskej Kotline žiadateľovi Petrovi  Jašňákovi, Školská 825/34, Lendak,  z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku – prístupu k  objektu vo vlastníctve žiadateľa za kúpnu cenu 30 EUR/m2.

MsZ schválilo predaj  pozemkov v Tatranskej Kotline  Miroslavovi Havrilovi, Lesnícka 12, Prešov a Miroslave Patakyovej, rod. Patakyová, Ždiar 671, z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku – prístupu k objektu vo vlastníctve žiadateľa za kúpnu cenu 30 EUR/m2.

 

Elektronickej aukcia        

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o účasti Mesta Spišská Belá v elektronickej aukcii, ktorá je vyhlásená na 11.4.2019

 

Úprava výmerov v zmluvách o prenájme bytov na ulici Zimnej č. 46 v Spišskej Belej

MsZ vzalo na vedomie zosúladenie výmery od 1.4.2019 v Zmluvách o prenájme bytu v bytovom dome Zimná 46 s výmerami uvedenými v kúpnej zmluve

 

Rokovací poriadok komisií pri  MsZ Spišská Belá  

MsZ odročilo schválenie  zmeny č. 1 Rokovacieho poriadku komisií pri  MsZ Spišská Belá

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X