Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 26.4.2017

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa svojom zasadnutí dňa 26. apríla 2017 venovalo najmä týmto témam:

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2016

MsZ prerokovalo hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2016. Najprv poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016. Následne sa poslanci oboznámili so Správou nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 a správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou mesta za rok 2016.

Po prerokovaní týchto správ MsZ schválilo

  1. výsledok hospodárenia mesta za rok 2016 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – a to prebytok vo výške 276 120,23  EUR
  2. Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2016 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o roZpočtových pravidlách územnej samosprávy výrokom: celoročné hospodárenie Mesta Spišská Belá za rok 2016 sa schvaľuje bez výhrad.
  3. Prevod prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške 276 120,23 € do rezervného fondu mesta

Všetky vyššie uvedené dokumenty budú zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/.

Hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2016

MsZ vzalo na vedomie zasadnutie dozornej rady Mestského podniku zo dňa 25. apríla 2017 o prerokovaní hospodárenia podniku za rok 2016. Poslanci prerokovali správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku mestského podniku za rok 2016, z ktorých vyplýva že Mestský podnik dosiahol za rok 2016 kladný hospodársky výsledok vo výške 3459,48 EUR po zdanení.

Preto MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Mestského podniku

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Mestského podniku za rok 2016

2./ schváliť výročnú správu Mestského podniku za rok 2016

3./ schváliť hospodárenie Mestského podniku za rok 2016 a vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku (zisku vo výške 3459,48 EUR po zdanení) na náhradu straty z minulých rokov

Poslanci zároveň vzali na vedomie informáciu riaditeľa podniku. o prijatých opatreniach na zefektívnenie činností jednotlivých stredísk mestského podniku. Všetky vyššie uvedené dokumenty budú zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/. 

Komunitný plán sociálnych služieb

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Spišská Belá na roky 2017-2023 s výhľadom do roka 2030. Viac v samostatnom článku: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/dotazni-komunitny-plan-socialnych-sluzieb/

Zápis detí do 1. ročníkov základných škôl

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o zápise detí do 1. ročníkov základných škôl v Spišskej Belej. Viac v samostatnom článku, ktorý zverejníme dodatočne.

Výstavba hokejbalovej (športovej) haly

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o stave prípravy výstavby hokejbalovej (športovej) haly v Spišskej Belej.

Aktuálne problémy v oblasti dopravy

Poslanci s primátorom mesta diskutovali o aktuálnych problémoch v oblasti dopravy v našom meste. Diskutovalo sa o križovatkách na hlavných cestách, o bezpečnosti na cestách, o parkovaní, o cyklodoprave či o dopravnom značení. Viac v samostatnom článku, ktorý zverejníme dodatočne.

Zmena dopravného značenia

MsZ schválilo zmenu dopravného značenia v meste Spišská Belá – okrem iného aj zriadenie obytnej zóny v IBV nad Kaštieľom v Strážkach a v IBV Samuela Webera bez možnosti parkovania na miestnych cestách v týchto IBV, obmedzenie nákladnej dopravy na Družstevnej ulici, zriadenie školskej zóny na Moskovskej ulici, obmedzenie prejazdu na časti Letnej ulici s prejazdom na Petzvalovu/Hviezdoslavovu ulicu.

Parkovanie na miestnych komunikáciách

Poslanci zároveň diskutovali o parkovaní osobných áut na miestnych komunikáciách. Potvrdilo sa zriadenie jednosmernej premávky na Štefánikovej ulici v úseku od základnej školy po školskú družinu (od č. 19 po č. 38) za účelom zriadenia stálych parkovacích miest.

Po dlhej diskusii poslanci navrhli písomne vyzvať vlastníkov rodinných domov na určitých uliciach, aby neparkovali ich vozidlá na miestnych komunikáciách tam, kde môžu parkovať vozidlá na svojich pozemkoch. Ide o tie ulice, kde parkovanie áut spôsobuje vážne dopravné problémy, najmä plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky (napr. Nová ulica, Kúpeľná ulica a pod.).

Dotácie z rozpočtu mesta pre Mestské lesy

MsZ schválilo poskytnutie dotácie vo výške 56 022,68 EUR z rozpočtu mesta Spišská Belá pre právnickú osobu Lesy mesta Spišská Belá s.r.o., na úhradu nákladov spojených s obnovou lesov mesta Spišská Belá v roku 2017.

Kontroly hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2017.

Zriadenie vecného bremena pre VSD Košice

MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská distribučná a.s. Košice na dobu neurčitú pre účely uloženia a zabezpečenia prístupu  k novovybudovanej NN sieti na časti námestia a za mestským úradom.

Stavebná úprava chodníkov na ulici 1. mája, časti Novej ulice a časti Kúpeľnej ulici

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o technickom riešení stavebnej úpravy chodníkov na ulici 1. mája, časti Novej ulice (od č. 22 po Kúpeľnú ulicu) a na Kúpeľnej ulici (pred domami s nepárnymi číslami od č. 15 po Kúpeľnú ulicu). Štúdie stavebnej úpravy chodníkov sú zverejnené nižšie v prílohe.

Pripravovaná rekonštrukcia verejného vodovodu

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o pripravovanej (hoci pôvodne neplánovanej) rekonštrukcii verejného vodovodu na Kúpeľnej ulici v časti od č. 15 po koniec ulice s Novou ulicou a na celej Krátkej ulici. Z dôvodu plánovanej realizácie rekonštrukcie iných inžinierskych sietí a chodníkov na určitých uliciach v našom meste primátor mesta rokoval s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou (ako vlastníkom vodovodu) o zvážení potreby rekonštrukcie (výmeny) vodovodného potrubia s prípojkami (ak si ich stav vyžaduje výmenu). Po posúdení technického stavu verejného vodovodu na uvedených uliciach sa PVS a.s. Poprad rozhodla o výmene vodovodného potrubia na uvedených dvoch uliciach – Kúpeľnej a Krátkej.

Prístupová cesta pre záhradkársku osadu

MsZ prerokovalo žiadosť členov Záhradkárskej osady pri Belanských kúpeľoch o udelenie súhlasu mesta ako vlastníka pozemku s vybudovaním prístupovej cesty pre potreby tejto záhradkárskej osady. MsZ súhlas udelilo za podmienky, že cestu si vybudujú majitelia záhradiek na svoje náklady a mesto dá pozemok bezodplatne k dispozícii na zriadenie tejto cesty.

Výberové konanie na riaditeľa školy

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o prebiehajúcom výberovom konaní na pozíciu riaditeľa Základnej školy J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá (z dôvodu ukončenia funkčného obdobia súčasnej riaditeľke školy).

 

Názov prílohy Odkaz
chodník - ulica 1.maja Stiahnuť
chodník - ulica Kúpeľná a Nová Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X