Aktuality
Počet zobrazení 1K

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.2.2022

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 24. februára 2022 venovalo aj týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta č. 1/2022

MsZ schválilo zapojenie rezervného fondu do príjmov mesta a zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022. Opatrenie je zverejnené na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/02/rozpoctove-opatrenie-1-2022.pdf, https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/02/prilohe-RF.pdf

Verejná obchodná súťaž

MsZ vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v lokalite „Pod Kicorou „ v obci Lendak,  pozemok KN „E“3729/101, druh pozemku – lesný pozemok o výmere 173 m2, z zapísaný na LV 1335 v podiele 1/1,  v k.ú. Lendak a vo vlastníctve Mesta Spišská Belá.  Prihlášky do súťaže môžete  doručiť v zapečatenej obálke na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá označenú heslom: „ Súťaž – pozemok Lendak – neotvárať“ do 11.03.2022 do 14.00 hod.. Podrobné informácie sú zverejnené na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2022/03/OVS-Lendak-6.pdf

Predaje, zámeny a prenájmy pozemkov

1./ poslanci schválili zámer na budúce užívanie poľovného revíru na pozemkoch Mesta Spišská Belá (k.ú. Lendak, k.ú. Spišská Belá) o výmere 242,9419 ha a poľnohospodárske pozemky o výmere  30,7413 ha, spolu o výmere: 273,6832 ha žiadateľovi: Poľovné združenie Lendak, sídlo: Tatranská  407/32, Lendak,  IČO 52639860 za nájomné vo výške 1,10  EUR /ha ročne  na dobu 15 rokov,  s účinnosťou od 01.05.202.

2./ MsZ schválilo kúpu pozemku parc.č. KN „E“ 299, druh pozemku záhrada  o výmere  15,0 m2   zapísaný v LV č. 4516 v k.ú. Spišská Belá  v podiele ½ od vlastníčky pozemku Renáty Spirčákovej, trvale bytom Huncovce,  Nová 265/32 za  kúpnu cenu 10,00 EUR/m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici 1. mája v Spišskej Belej.

3./ poslanci schválili prenájom časti pozemku  parc.č. KN „C“ 1302/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere  2,04 m2, zapísaný v LV 1 v k.ú. Spišská Belá, pre účely umiestnenia  z- Boxu, doba nájmu  5 rokov  s trojmesačnou výpovednou lehotou  v prospech žiadateľa Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82 A, Bratislava za ročné nájomné vo výške 100 EUR.

4./ Poslanci schválili prenájom časti skutočne užívaných  pozemkov v k.ú. Spišská Belá  parc.č. KN „C“ o celkovej výmere 10432,36 m2 zapísaných na LV č. 6827 v k. ú. Spišská Belá pre účely prístupu na pozemky k vykonávaniu štátnych odrodových skúšok vo vlastníctve a užívaní  žiadateľa spoločnosti ÚKSUP Bratislava, Matúškova 21, Bratislava,  doba nájmu  5 rokov, ročné nájomné: 50,39 EUR.

 Dotácia na ozvučenie hokejbalovej haly

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o úspešnom projekte mesta na základe Výzvy poslancov PSK za účelom realizácie projektu s názvom „Ozvučenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej“

Činnosť hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

Podanie žiadosti mesta  v rámci výzvy „Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Belá dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“.

Poslanci mesta schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2021-2 na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (ulica Tatranská v Spišskej Belej) z Operačného programu Ľudské zdroje za účelom realizácie projektu s názvom Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Belá dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. MsZ schválilo spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 5 % z rozpočtu mesta a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.

 

Tags: 2022
Najnovšie články