hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 274

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá zo dňa 22.4.2021

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2020

MsZ prerokovalo hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2020. Najprv poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020. Následne sa poslanci oboznámili so Správou nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020 a správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou mesta za rok 2020.

Po prerokovaní týchto správ MsZ schválilo:

  1. záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2020 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a celoročné hospodárenie Mesta Spišská Belá za rok 2020 bez výhrad;
  2. rozpočtové hospodárenie Mesta Spišská Belá za rok 2020 vo výške 660 321,81 EUR zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Spišská Belá.

Všetky vyššie uvedené dokumenty budú zverejnené na https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/zaverecny-ucet-mesta-spisska-bela-za-rok-2020/

Zmena rozpočtu mesta č. 2/2021

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2. Zmena rozpočtu je zverejnená na internetovej stránke mesta. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/rozpoctove-opatrenie-2-2021.pdf

Hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2020

MsZ schválilo  správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá  s.r.o. za rok 2020 z ktorej vyplýva,  že  dosiahli za rok 2020 kladný hospodársky výsledok vo výške 1 588,39 EUR po zdanení. Preto MsZ odporučilo Valnému zhromaždeniu Lesov mesta s.r.o.:

1./ schváliť ročnú účtovnú závierku Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2020

2./ schváliť výročnú správu Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2020

3./ schváliť hospodárenie Lesov mesta Spišská Belá  za rok 2020

Všetky vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/zasadnutia-msz/zo-zasadnutia-msz-22-4-2021/

Dotácie z rozpočtu mesta pre Lesy mesta Spišská Belá  

MsZ schválilo  poskytnutie dotácie vo výške 44 555 EUR z rezervného fondu  rozpočtu mesta Spišská Belá pre Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. na úhradu nákladov spojených s obnovou lesov mesta Spišská Belá v roku 2021.

Kontroly hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2021. Správa zverejnená na webovej stránke mesta –  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/Sprava-MsZ.docx

Prerokovanie správ o činnosti za rok 2020

MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti za rok 2020

  • Mestskej polície Spišská Belá
  • Mestskej knižnice v Spišskej Belej
  • Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej
  • Denného centra v Spišskej Belej
  • Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej
  • Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá
  • Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej

Správy sú  zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/zasadnutia-msz/zo-zasadnutia-msz-22-4-2021/

Nová internetová predajňa kozmetiky

MsZ schválilo prenájom nebytových priestorov  na Hviezdoslavovej ulici č. 8 v Spišskej Belej spoločnosti RIVAL FINANCE s.r.o. so sídlom Spišská Belá, Továrenská 760/12 za účelom zriadenia  internetovej predajne kozmetiky

Navrhnite svojich laureátov!

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o výzve na predkladanie návrhov na udelenie Ceny mesta a ceny primátora mesta Spišská Belá pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá (1271-2021) osobnostiam a kolektívom, ktoré sa výraznou mierou podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí. O laureátoch Ceny mesta rozhodne MsZ na svojom jesennom zasadnutí. O laureátoch Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta. Svoje návrhy predkladajte na priloženom tlačive.

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/Navrh-na-ocenovanie.doc

https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/Vyzva-cena-mesta_a.doc

Najvyššie ocenenia mesta už získali: https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/ocenenia-mesto.doc

Plán investičných aktivít mesta na rok 2021 -2022

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na doplnenie Plánu investičných aktivít mesta Spišská Belá na rok 2021-2022. Plán je  zverejnený na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/Plan-investicnych-akcii-na-roky-2021-2022-navrh.doc

Prenájmy, predaje, zámeny a kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo zámenu  pozemkov pre účely legalizácie  skutkového stavu – zriadenie miestnej a účelovej komunikácie  medzi Mestom Spišská Belá a Mestom Vysoké Tatry v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina. Uvedená zámena bude bezplatná. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/MVT-2.pdf

2./ Poslanci MsZ schválili  odpredaj pozemkov v k.ú. Strážky pre účely umiestnenia stavby prístupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križovatky na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o., Kežmarok a tiež schválili zriadenie  bezodplatného vecného bremena  v prospech Mesta Spišská Belá a to  povinnosť vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti – Mesta Kežmarok strpieť  vstup a vjazd oprávneného – Mesta Spišská Belá na slúžiace pozemky, cez dotknuté pozemky. Uvedené vecné bremeno bude zriadené bezodplatne. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2021/04/Strelecky-klub-Strazky-najom-pozemku.pdf

3./ Na rokovaní poslancov bol schválený aj zámer  na  predaj  pozemkov v k.ú. Spišská Belá  Adriánovi Smikovi, bytom  Petzvalova  65, Spišská Belá  pre účely výstavby garáže, podmienkou  pre budúci odpredaj uvedených pozemkov bude kladné stanovisko k uvedenej výstavbe garáže od Krajského pamiatkového úradu Prešov, ktoré  zabezpečí žiadateľ.

4./ Poslanci MsZ schválili zámer  na prenájom pozemku (trávny porast) v k.ú. Lendak  na obdobie  5 rokov na poľnohospodárske účely, žiadateľovi   Tomášovi Hudákovi, trvale bytom Lendak, Mlynská 723/85,  za podmienky, že ročné nájomné bude nájomca uhrádzať vopred za podmienok uvedených v nájomnej zmluve  v danom  prípade  sa jedná o osobitný zreteľ spočívajúci v tom,  že sa jedná o nepatrnú výmeru pozemku.

5./ MsZ schválilo predaj časti  pozemku v k.ú. Strážky žiadateľke Lucii Rusnákovej, bytom L. Medňanského 1080/66, Spišská Belá – Strážky pre účely legalizácie výstavby garáže po porealizačnom zameraní postavenej garáže.

6./ MsZ schvaľuje predaj časti pozemku v k.ú. Spišská Belá, žiadateľovi Ing.  Matúšovi Hotárymu, Spišská Belá, Letná 2580/18B, pre účely zarovnania pozemku zapísaný  na LV č. 4429 v k.ú. Spišská Belá, s podmienkou ponechania ochranného pásma od jestvujúcej prístupovej komunikácie v šírke cca 0,5 m.

7./ Poslanci schválili zámer na prenájom pozemku parc. č. KN-C 17608 o výmere 7980 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, LV č. 6827, k. ú. Spišská Belá, v podiele 1/1 vo vlastníctve Mesta Spišská Belá pre nájomcu – občianske združenie Strelecký klub Strážky, Medňanského 40, Spišská Belá – Strážky  na realizáciu projektu  „Vybudovanie Areálu športovej strelnice v Spišskej Belej“ na dobu nájmu 15 rokov.

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu