Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva z 2. marca 2017

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa svojom zasadnutí dňa 2. marca 2017 venovalo aj týmto témam: 

Zmena územného plánu mesta č.2

MsZ definitívne schválilo zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Spišská Belá po tom, čo kladné stanovisko k týmto zmenám vydal Okresný úrad v Prešove, odbor výstavby a bytovej politiky. A túto zmenu územného plánu MsZ potvrdilo aj schválením všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 o schválení záväznej časti územného plánu mesta Spišská Belá (nariadenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta ako aj schválené zmeny a doplnky č.2).

Nariadenie o prepravnej službe

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby. Týmto nariadením mesto zaviedlo medzi svoje sociálne služby aj prepravnú službu a určilo aj výšku finančnej úhrady za túto službu. TáTO lsužby by sa mala poskytovať do 1. Nariadenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta. 

Nariadenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2017 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá. Prijatiu tohto nariadenia predchádzalo prerokovanie protestu Okresnej prokuratúry v Kežmarku proti predchádzajúcemu nariadeniu mesta. Nariadenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta.

Nariadenie o určení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 4/2017 o určení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane. Prijatiu tohto nariadenia predchádzalo prerokovanie protestu Okresnej prokuratúry v Kežmarku proti predchádzajúcemu nariadeniu mesta. Nariadenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta.

Nariadenie o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 5/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá. Prijatiu tohto nariadenia predchádzalo prerokovanie protestu Okresnej prokuratúry v Kežmarku proti predchádzajúcemu nariadeniu mesta. Nariadenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta.

Zmena rozpočtu mesta pre rok 2017

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 (návrh zmeny rozpočtu mesta je zverejnený tu https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/prva-zmena-rozpoctu-mesta-na-rok-2017/ ).

Dotácie z rozpočtu mesta na verejnoprospešné účely

Poslanci schválili poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta. Poslanci tak akceptovali návrh poslanci určenej hodnotiacej komisie. Zoznam schválených dotácií je zverejnený tu: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/schvalenie-dotacii-z-rozpoctu-mesta-na-rok-2017-na-verejnoprospesne-ucely/.

Hospodárenie spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2016

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o hospodárení spol. Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2016 s nižšie uvedeným hospodárskym výsledkom. Poslanci zároveň vzali na vedomie schválený hospodársky plán spol. Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. na rok 2017.

Lesy mesta s.r.o. Plán 2016 Skutočnosť 2016 Plán 2017
Výnosy 637 701,- EUR 700 754,20 EUR 607 637,- EUR
Náklady 637 241,- EUR 693 599,95 EUR 607 226,- EUR
Zisk 460,- EUR 7154, 25 EUR 411,- EUR
Zisk po úprave /pred zdanením)    

4274,25 EUR

 

Správa o činnosti Mestskej polície

Poslanci prerokovali správu o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2016 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

Správa o činnosti Mestskej knižnice

Poslanci prerokovali správu o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2016 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

Správa o činnosti turistického informačného centra

Poslanci prerokovali správu o činnosti Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2016 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

Správa o činnosti Denného centra

Poslanci prerokovali správu o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2016 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby

Poslanci prerokovali správu o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2016 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

Správa o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub

Poslanci prerokovali správu o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej za rok 2016 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení

Poslanci prerokovali správu o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2016 (správa bude zverejnená na www.spisskabela.sk)

Podanie slovensko-poľského mikroprojektu

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o podaní mikroprojektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 s názvom „Posilnenie cezhraničného celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá“. Poslanci schválili spolufinancovanie tohto mikroprojektu vo výške 2 327,78 EUR, čo predstavuje 5 % z celkových výdavkov projektu vo výške 46 555,50 EUR. Uvedené vzdelávanie sa bude týkať najmä jazykovej gramotnosti – špeciálne poľského jazyka. Partnerom tohto mikroprojektu je naše poľské partnerské mesto Szczawnica.

Podanie 2 projektov na zriadenie odborných učební na oboch základných školách

Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie 2 projektov na zriadenie a modernizáciu odborných učební na oboch základných školách Spišskej Belej v rámci programu IROP 2014-2020. Predkladateľom projektov je mesto ako zriaďovateľ oboch ZŠ.

Prvý projekt s názvom „Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej“ bude mesto spolufinancovať z rozpočtu mesta vo výške 9381,75 EUR, čo predstavuje 5 % z celkových výdavkov projektu vo výške 187 635,- EUR. A teda mesto môže získať pre uvedenú školu nenávratný príspevok vo výške 95 % z týchto nákladov.

V prípade druhého projektu s názvom „Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej“ bude mesto spolufinancovať z rozpočtu mesta sumu 9260,40 EUR, čo predstavuje 5 % z celkových výdavkov projektu vo výške 185 208,- EUR. A teda mesto môže získať pre uvedenú školu nenávratný príspevok vo výške 95 % z týchto nákladov.

Predaje a prenájmy pozemkov mesta

MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi mestom Spišská Belá a Ing. Máriou Vaškovou, rod. Bonkovou pri ZOS v Strážkach na Popradskej ulici v Spišskej Belej

MsZ neschválilo predaj časti pozemku parc .č. KN“E“ 243 – druh pozemku zastavaná plocha na Družstevnej ulici pre žiadateľa Stanislavu Pjatakovú, bytom Spišská Belá, Zimná 23

MsZ súhlasilo s predlžením nájmu časti pozemku v k.ú. Lendak za účelom štartu a pristávania padákových klzákov a závesných klzákov pre doterajšieho užívateľa Perfectfly paragliding klub Plavnica so sídlom Plavnica 430 na dobu ďalších 5 rokov.

Prevádzková doba v prevádzke BL Disco Club

MsZ schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke Bl Disco Club (bez terasy) na ulici Tatranskej č. 31 v Spišskej Belej žiadateľovi Lukášovi Siskovi, bytom Slovenská Ves 378 a to v piatok a v sobotu od 20.00 – 04.00 hod.. V prípade nedodržiavania tohto prevádzkového času alebo v prípade porušovania verejného poriadku môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek zrušiť toto uznesenie a prevádzka bude musieť byť otvorená len do 22.00 hod..

Správa HK o vykonaných kontrolách

MsZ vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2017.

Pracovné návrhy dvoch dopravných štúdii – Slnečná ulica a Moskovská ulica

MsZ vzalo na vedomie návrh dopravnej štúdie riešenia cesty 3. triedy a miestnej komunikácie na Slnečnej ulici (v úseku od č. 45 po č. 59) v Spišskej Belej

MsZ vzalo na vedomie návrh dopravnej štúdie na zriadenie školskej zóny a zriadenie jednosmernej premávky na ceste pred základnou školou na Moskovskej ulici v Spišskej Belej (viac https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/vytvorenie-skolskej-zony-pred-zakladnou-skolou-na-moskovskej-ulici/ ).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X