Prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom rokovaní dňa 2. marca schválilo aj prvú zmenu rozpočtu mesta na tento rok rozpočtovým opatrením č.1/2017. Väčšina zmien sa týkala najmä oblasti školstva, ale upravili sa aj ďalšie položky rozpočtu. Zvýšenie výdavkov v oblasti školstva je spôsobené zvýšením normatívnych finančných prostriedkov pre obe základné školy, ku ktorému došlo koncom januára. A tak v rozpočte mesta sa navýšili vyššie príjmy zo štátneho rozpočtu – tzv. normatívne prostriedky pre obe základné školy o 109 355 EUR. Okrem tejto sumy na vzdelávacie poukazy získali obe ZŠ a CVČ spolu sumu 12 211 EUR, na asistentov učiteľov získali dotáciu vo výške 9036 EUR. Na predškolákov získala materská škola štátnu dotáciu 13020 EUR, ktorú použije na neplánované prevádzkové výdavky. Na lyžiarske kurzy získali základné školy súhrne dotáciu zo štátneho rozpočtu 14400 EUR a na školu v prírode (na školské výlety) 12 900 EUR. Na stravovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (rodiny v hmotnej núdzi) získali školy súhrne štátnu dotáciu vo výške 8500 EUR. Na podporu zamestnania ďalších nezamestnaných z úradu práce (od februára a marca tohto roka) mesto získa sumu 13 175 EUR na základe mestom podaných projektov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta bolo schválené najmä :

-zvýšenie výdavkov ZUŠ na základe požiadavky školy o 3256 EUR (najmä na stravovanie zamestnancov a na energie)

-zvýšenie výdavkov Materskej školy na základe jej požiadavky o 17 820 EUR (oproti schválenému rozpočtu) – z toho 4800 EUR (najmä na nákup nových záclon do všetkých miestností, zvýšené náklady na revízie, nákup nového vysávača) a 13020 EUR z dotácie na predškolákov na nákup učebných pomôcok, hračiek, spotrebného materiálu ďalšie prevádzkové výdavky

-zvýšenie výdavkov ZŠ J. M. Petzvala o 72 786 EUR (navýšenie mzdových ako aj prevádzkových výdavkov)

-zvýšenie výdavkov ZŠ M. R. Štefánika o 96 197 EUR (navýšenie mzdových ako aj prevádzkových výdavkov – v tejto sume je podstatná časť výdavkov určená na údržbu a modernizáciu školských budov)

-zakúpenie rolby na úpravu prírodného ľadu na hokejovom ihrisku na Tatranskej ulici za 7864 EUR

Poslanci schválili aj poskytnutie dotácie pre mestskú spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. vo výške 44 555 EUR, ktorá je určená na obnovu (zalesnenie) mestských lesov. Táto suma má byť mestu poskytnutá zo strany štátu (štátneho rozpočtu) ako finančná náhrada za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch z titulu ochrany prírody a následného zákazu ťažby dreva a celá táto suma sa poskytne na obnovu mestských lesov v tomto roku. Zároveň sa uskutočnilo niekoľko zmien presunmi medzi položkami rozpočtu. Sumárne sa touto zmenou rozpočtu mesta zvýšili príjmy ako aj výdavky rozpočtu mesta o rovnakú sumu 290 507 EUR, aby rozpočet mesta zostal vyrovnaný.

Tabuľkový prehľad zmien rozpočtu je zverejnený v prílohe.

 

Názov prílohy Odkaz
rozpočtové opatrenie č. 1-2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X