Aktuality
Počet zobrazení 1K

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá konaného 15. júna 2023

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 15.6.2023 prijalo nasledovné rozhodnutia: 

Hospodárenie mesta za rok 2022

Poslanci prerokovali a schválili bez výhrad výsledok hospodárenia mesta Spišská Belá za rok 2022 ako aj Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2022.

Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Spišská Belá za rok 2022 a Správu nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky Mesta Spišská Belá 2022.

Poslanci súhlasili,  aby zostatok finančných operácií v sume 557 706,77 EUR podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zákonov bude použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  40 832,37 EUR a na tvorbu rezervného fondu čiastku  vo výške 516 874,40 EUR.

Dotácia pre o.z. FEST FAJNÝ FEST

MsZ schválilo občianske združenie FEST FAJNÝ FEST – frieds dotácie z rozpočtu mesta pre  rok 2023  vo výške 1.000,– EUR na úhradu nákladov spojených s organizovaným multižánrového festivalu FFF 2023, ktorý sa uskutoční 29. júla 2023 v záhrade kaštieľa Strážky, viac informácií v žiadosti  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/06/FFF.pdf

Zmena rozpočtu mesta č. 5/2023

MsZ schválilo použitie rezervného fondu mesta najmä na opravu a údržbu miestnych komunikácií vo výške 225 300 EUR,  podrobnejšie informácie  zverejnené na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/06/1Pouzitie-RF-4.docx

a  schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 5/2023 (návrh tejto zmeny rozpočtu mesta je zverejnený na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/06/rozpoctove-opatrenie-5-2023-MsZ.pdf

Občasný bufet na futbalovom štadióne

MsZ potvrdilo prenájom nebytového priestoru občasného bufetu na futbalovom štadióne v Spišskej Belej  (Športová ulica č. 8) o celkovej výmere 16,7 m2  nájomcovi FiMaJo s.r.o.,  Družstevná 836/21, Spišská Belá za doterajších platných zmluvných podmienok, v ktorých sa upravuje doba nájmu na dobu neurčitú a výška mesačného nájomného 85 EUR, táto výška nájomného bude prispôsobená miere inflácie v SR. V tejto sume nájomného je aj cena za energie, voda, vykurovanie a odpady.

 Pridelenie mestského nájomného bytu

MsZ schválilo pridelenie  3-izbového mestského nájomného bytu č. 14, 1. kategórie  bytového domu na Štefánikova 18 v Spišskej Belej do nájmu Márii Svitanovej, trvale bytom Spišská Belá, Družstevná 646/31

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2022

Poslanci mesta vzali na vedomie vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2022, vyhodnotenie komunitného plánu  je zverejnené na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/06/Vyhodnotenie-KPSS-2022.docx

Predaje, prenájmy, kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo odkúpenie pozemkov od vlastníka AGRO KMK, s.r.o. Školská 1055/9, Ľubica, IČO: 36513300 za kúpnu cenu 10 EUR / m2 o výmere 563 m2  zapísaný v LV č.362, v k.ú. Strážky, nachádzajúceho sa mimo zastavaného územia mesta, v lokalite  „Kapušnice Strážky“

2./ MsZ schválilo prenájom  pozemku pre účely umiestnenie fotovoltickej elektrárne spoločnosti -oekostrom Service s. r. o. sídlo: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 55 237 363 na dobu 30 rokov za nájomné vo výške 0,30 EUR/m2

3./ MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemku  v kat. území Spišská Belá   vo vlastníctve mesta Spišská Belá v prospech vlastníkov pozemku  parc. č. KN „C“ 1856/5 (aj pre nastupujúcich vlastníkov v prípade prevodu vlastníckeho práva k pozemku) na dobu 5 rokov  – spočívajúceho v práve prejazdu motorovými vozidlami a prechodu cez určenú časť pozemku parc. č. KN“ C“ 1856/1,  za účelom zabezpečenia prístupu pre vlastníkov a užívateľov budúceho polyfunkčného objektu, ktorý bude umiestnený na pozemku parc. č. KN „C“ 524,  n.o. Belux so sídlom v Spišskej Belej, ul.  Tatranská 918/31

4./ MsZ schválilo predaj časti pozemkov v kat. území Spišská Belá  o výmere 11 m2 za kúpnu cenu 75,00 EUR /m2, z dôvodu, že ide o majetkovoprávne dovysporiadanie pozemku zastavaných polyfunkčným objektom, pre žiadateľov Mareka Milaňáka a manželky Ing. Zuzany Milaňákovej, rod. Hrušovskej, trvale bytom Spišská Belá,  Družstevná 1199/72

Kompletná rekonštrukcia miestnych komunikácií

Poslanci mesta schválili rekonštrukciu miestnych komunikácií a to ulíc Družstevná a Kúpeľná, predpokladaný rozpočet stavby je cca 190 000 EUR. Termín realizačných prác sa plánuje  na júl/august 2023.

Zmena územného plánu mesta Spišská Belá

Vzhľadom k prejavenému záujmu niektorých občanov  o zmenu územného plánu, mesto plánuje začatie procesov jeho obstarávania. Keďže v danom prípade by išlo o zmenu vyvolanú aj na základe požiadaviek občanov a  mesta, bolo by aj financovanie danej zmeny realizované z ich združených finančných prostriedkov a to  alikvotnou časťou na nákladoch spojených s obstarávaním tejto 5. zmeny územného plánu. Na základe uvedených skutočností žiadame občanov Mesta Spišská Belá o predkladanie požiadaviek a návrhov  k uvažovanej zmene územného plánu v termíne do 31.augusta 2023

Činnosť hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontroláchMsZ zároveň schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023. podrobnejšie informácie na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/06/Sprava-pre-MsZ-plan-II.docx

Správa o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2023/2024

Poslanci mesta vzali na vedomie informatívnu správu o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2023/2024, bližšie informácie sú zverejnené: https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2023/06/Pre-zastuptitelstvo-vysledky-zo-zapisu-k-12.06.2023.docx

 Sociálny podnik Spišská Belá – nová  s. r. o.

Poslanci mesta schválili založenie  spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom:  Sociálny podnik Spišská Belá s. r. o.,  sídlo: Továrenská 30, 059 01  Spišská Belá, ktorého jediným spoločníkom je Mesto Spišská Belá so sídlom Petzvalova 272/18, 059 01  Spišská Belá a menovali  Ing. Mgr. Petra Ziburu, primátora mesta za konateľa tejto spoločnosti

 

 

Najnovšie články