hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 359

Zasadalo zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) na svojom online zasadnutí dňa 14. decembra 2020 prerokovalo viac ako 30 bodov, pričom poslanci rokovali vyše 8 hodín. Najdlhšia diskusia bola o 3 témach: o návrhu o rozpočtu PSK na rok 2021, o poskytovaní dotácii z rozpočtu PSK v roku 2021 a o navýšení financií na výstavbu nového futbalového štadióna v Prešove.

Rozpočet PSK na rok 2021

Po dlhej diskusii poslanci schválili návrh rozpočtu PSK na 2021 v nasledovnom členení:

Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových) – 240 778 779 €

Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových) – 240 778 779 €

Tieto celkové príjmy a výdavky sú tvorené:

Bežné príjmy 222 807 000 €

Bežné výdavky 213 315 000 €

Kapitálové príjmy 450 000 €

Kapitálové výdavky 23 142 395 €

Finančné operácie príjmové 17 521 779 €

Finančné operácie výdavkové 4 321 384 €

 Samotný rozpočet sa člení na nasledovné programy (oblasti):

Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola – sú plánované výdavky vo výške 5 112 000 €

Program 002 Rozvoj kraja – 15 990 000 € (výdavky najmä na projekty PSK)

Program 003 Interné služby – 2 145 600 €

Program 004 Doprava a komunikácie – 57 386 400 € (výdavky na verejnú autobusovú dopravu a na správu a údržbu ciest 2. a 3 triedy)

Program 005 Vzdelávanie – 92 238 800 € (výdavky na chod stredných škôl)

Program 006 Kultúra – 14 258 045 € (výdavky na chod kultúrnych zariadení PSK)

Program 007 Sociálne zabezpečenie – 38 687 550 € (výdavky na chod sociálnych zariadení PSK)

Program 008 Zdravotníctvo – 50 000 €

Program 009 Administratíva – 10 589 000 (výdavky najmä na činnosť Úradu PSK)

Dotácie z rozpočtu PSK v roku 2021

Poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zároveň schválili 3 výzvy na poskytnutie dotácii z rozpočtu PSK v celkovom objeme 4 milióny EUR.

Vo Výzve pre región bude celkom na rozdelenie 2,4 mil. EUR, a  to v štyroch programoch. Ide o podporu projektov cyklodopravy a cykloturizmu s alokáciou 800 tisíc EUR, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s alokáciou 580 tisíc EUR, výstavby a rekonštrukcie športovísk s alokáciou 800 tisíc EUR a napokon podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách s celkovou výškou podpory 220 tisíc EUR. Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci tejto výzvy je možné podať prostredníctvom elektronického formulára do 31. marca 2021.

V rámci Výzvy Predsedu PSK je schválených 320-tisíc EUR. V tejto výzve je minimálna výška dotácie na jeden projekt stanovená vo výške 1000 EUR a maximálna 10 tisíc EUR. Celková výška financií pre Výzvu poslancov PSK – Mikroprogram predstavuje sumu 1,28 mil. EUR, pričom minimálna výška dotácie na jeden projekt je 700 EUR a maximálna 10 tisíc EUR. Výzva predsedu PSK a výzva Mikroprogram sú určené pre 3 oblasti: šport, kultúra a sociálne služby a žiadosti je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára do 28. februára 2021.

Výstavba futbalového štadióna TATRAN ARÉNA v Prešove

Výstavba nového futbalového štadióna TATRAN ARÉNA v Prešove je spoločným projektom mesta Prešov a PSK. Na výstavbu tohto štadióna prispeje aj Slovenský futbalový zväz sumou 2,4 mil. EUR. V roku 2018 poslanci PSK schválili dotáciu vo výške 5,5 mil. EUR na výstavbu tohto štadióna, nakoľko celkové náklady v tom čase boli určené na sumu 13,4 mil. EUR. Avšak po prepracovaní projektovej dokumentácie a po verejnom obstarávaní nakoniec celkové náklady sa zvýšili na sumu 20,3 mil. EUR s DPH (16,8 mil. EUR bez DPH). Po dlhej diskusii Zastupiteľstvo nakoniec schválilo navýšenie dotácie z rozpočtu PSK na výstavbu tohto štadióna o sumu 1,7 mil. EUR na celkovú sumu 7,2 mil. EUR. Rovnakú sumu dá Mesto Prešov zo svojho rozpočtu. Poslanci však zároveň rozhodli o ukončení ďalšej účasti PSK v tomto projekte z dôvodu, aby sa v budúcnosti PSK nemuselo podieľať na ďalších nákladov spojených s dokončením štadióna (okrem uvedených 7,2 mil. EUR) a s jeho následnou prevádzkou.

Okrem týchto tém poslanci vzali na vedomie aj informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020 v podmienkach PSK a schválil aj veľmi dôležitý strategický dokument pre oblasť dopravy – Plán udržateľnej mobility PSK. Predmetom schválenia boli aj rôzne majetkové prevody a prenájmy nehnuteľného majetku PSK.

Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

 

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X