Aktuality
Počet zobrazení 256

Situácia v samospráve tak vážna ešte nebola

Primátori a starostia z okresu Poprad a Kežmarok sa 27. januára 2023 stretli na pracovnom stretnutí členov regionálneho ZMOS-u tatranských a podtatranských obcí v Spišskej Teplici. Na tomto stretnutí zhodne konštatovali, že situácia v samospráve tak vážna ešte nebola. Aj keď sa to navonok ešte nezdá, ale mnohým, najmä menším samosprávam hrozia vážne finančné problémy a tie väčšie obce a mestá budú nútené obmedzovať svoje doterajšie služby.

Predmetom spoločného rokovania boli najmä nasledovné témy:

1/ Riešenie dopadov súčasných cien za energie na rozpočty miest a obcí  a „alibistická“ pomoc štátu (peniaze na kompenzácie vraj sú, ale samosprávy sa k nim podľa metodiky štátu reálne nedostanú, resp. dostanú len k malých sumám)

2/ Stav čerpania končiacich eurofondov z obdobia 2014-2020 –  čerpanie na úrovni 65 % k 31.12.2022 – nedočerpaných takmer 6 mld EUR – na ich vyčerpanie máme čas len do konca roka 2023!

3/ Reálne možnosti a problémy s čerpaním financií z Plánu obnovy a odolnosti SR – informácie poskytli zástupcovia regionálneho pracoviska Uradu vlády v Prešove

4/ Stav prípravy čerpania fondov EÚ pre nové obdobie 2021-2027 (Program Slovensko) – poznámka: už dva roky sme mali tieto financie čerpať – hoci nemáme ešte vyčerpané financie z fondov EÚ z obdobia 2014-2020 – prvé výzvy z nového obdobia už mali byť koncom roka 2022, a zatiaľ vyhlásené neboli

5/ 250 mil. EUR z nových fondov EÚ na 2021-2027 bude Prešovský samosprávny kraj a mestá a obce na jeho území čerpať cez Integrovanú územnú stratégiu (IUS) PSK a cez pripravovaných 7 integrovaných balíkov projektov PSK počas najbližších 7 rokov

6/ Do územia mestského rozvoja (3 oblasti – Prešov, Humenné, Poprad-Svit-Kežmarok) príde z nových fondov EÚ na 2021-2027 naviac spolu cca 102 mil. EUR, ktorý budú dané územia čerpať cez Integrovanú územnú stratégiu daného územia, ktorú si musia tieto územia vypracovať a schváliť.

7/ Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov – primátori a starostovia diskutovali aj povinnosti samosprávy z vlastného rozpočtu uhrádzať časť nákladov spojených s umiestnením ich občanov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré prevádzkujú neverejné subjekty (cirkev alebo súkromníci) a o nastaví jednotných pravidiel pre úhradu týchto nákladov.

8/ Príprava Plánu udržateľnej mobility VYSOKÉ TATRY – PSK spolu s mestami a obcami a ďalšími subjektami pripravuje model budúcej integrovanej dopravy v regióne Vysokých Tatier. V súčasnosti prebieha dotazníkový prieskum širokej verejnosti – obyvateľov dotknutého územia a zároveň sa pripravuje návrhová časť tohto strategického dokumentu.

9/ Prijatie TATRANSKEJ  VÝZVY, ktorou prítomní starostovia a primátori vyzvali Vládu SR a Národnú radu SR na poskytnutie rýchlej a účinnej finančnej pomoci mestám, obciam a VÚC na riešenie dopadov spôsobených zvýšením cien energií a na prijatie účinnejších opatrení na dočerpania čo najväčšej sumy finančných prostriedkov z fondov EÚ 2014-2020 a zároveň neprijímať legislatívu, ktorá bude zaťažovať obce a mestá novými úlohami bez adekvátneho finančného krytia, resp. odčerpávať samosprávam ich príjmy.

Autor článku: Štefan Bieľak, predseda regionálneho ZMOS-u

Tags:
Najnovšie články