Prístavba prednej budovy Základnej školy Štefánikova 19

Začiatkom júla sa začali prípravné práce pred začatím prístavby prednej budovy Základnej školy na Štefánikovej ulici. Cieľom tejto aktivity mesta je zrealizovať už dlhší čas túto plánovanú prístavbu, čím sa vizuálne, dizajnovo, ale najmä technicky, energeticky a organizačne „uzavrie“ (dokončí) predná budova školy, ktorá bola len 1. etapou pôvodne výstavby nových budov školy začiatkom 90-tych rokov. Žiaľ, ďalšie pokračovanie výstavby novej budovy školy sa už nezrealizovalo a predná budova zostala v podstate nedokončená.

Prvotná príčina riešenia tejto prístavby je riešenie havarijného stavu vstupného schodiska školy pri prednej budove, ktoré je nutné bezodkladne riešiť a teda snahou mesta bolo riešiť daný problém komplexne – teda nielen vybudovať nové schodisko a bezbariérový vstup (na ktorý sme získali dotáciu z ministerstva školstva), ale aj „prestrešiť“ toto nové schodisko riadnou prístavbou, ktorej súčasťou bude toto schodisko na prízemí. Zároveň sa na poschodí vytvorí nová zborovňa so zázemím pre učiteľov, čím sa uvoľní jedna trieda, kde je dnes umiestnená táto zborovňa. Rozsah prístavby je definovaný vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorej časť je zverejnená v prílohe tohto článku. Investorom tejto prístavby je Mesto Spišská Belá. Predpokladaný rozpočet stavebných prác je takmer 76 tis. EUR. Mesto bude túto prístavbu realizovať z vlastných zdrojov a z dotácie ministerstva školstva na riešenie bezbarierového prístupu. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.6.2016 prerokovalo návrh primátora mesta o tejto pripravovanej prístavbe. Primátor spolu s poslancami sa zhodli na vážnosti tejto aktivity a na jej priorite z pohľadu mesta i samotnej školy. Preto sa predložil poslancom návrh na financovanie tejto prístavby s tým, že v rozpočte mesta sa prehodnotili niektoré investičné priority, aby sa získali potrebné zdroje. Z rozpočtu mesta sa zatiaľ vypustila investičná akcia „Vybudovanie nového chodníka na Družstevnej ulici (od č. 29 po Zimnú 34)“ a „Stavebná úprava parku pri evanjelickom kostole“. Týmto opatrením sa získalo spolu 35 tis. EUR a ďalšie financie sa získali lepšími príjmami rozpočtu mesta. Za prítomnosti aj riaditeľky školy Eleny Stachovej poslanci svojím hlasovaním schválili realizáciu tejto prístavby a jej financovanie z rozpočtu mesta. Termín realizácie tejto prístavby je počas júla a augusta 2016, teda počas týchto letných školských prázdnin. Výnimočne sa na začiatku nového školského roka môžu ešte dotiahnuť určité dokončovacie práce, ale samotná stavba musí byť zrealizovaná do začiatku septembra.

Pokiaľ ide o samotné projekčné riešenie, uvedená prístavba je konečným riešením prístavby z tejto strany prednej budovy školy. Ak raz budú na to finančné zdroje, tak by táto škola potrebovala zrealizovať už aj naprojektovanú prístavbu medzi prednou a zadnou budovou školy, ktorá by bola komplexným riešením priestorov pre túto školu. Prístavba medzi prednou a zadnou budovou mala byť realizovaná v rámci projektu, ktorý mal byť financovaný z fondov EÚ v roku 2009, avšak projekt bol neúspešný (vtedy bol mestu podporený projekt rekonštrukcie ZŠ J.M. Petzvala na Moskovskej ulici). Tak dúfajme, že sa to raz podarí, aby sa tak vytvoril jeden ucelený školský komplex.

V prílohe foto + časť projektovej dokumentácie

Názov prílohy Odkaz
situacia 2 Stiahnuť
REZ,POHLAD ZADNY 2 Stiahnuť
PRIZEMIE 2 Stiahnuť
POSCHODIE 2 Stiahnuť
POHLAD PREDNY, BOCNY 2 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X