Aktuality
Počet zobrazení 676

Pozvanie na zasadnutie MsZ Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  26. januára 2023 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  17.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  17.20  Interpelácie poslancov

5./ 17.30 Antónia Bieľaková, Reľov 12 –   žiadosť o prenájom priestorov v uvoľnených nebytových priestoroch na ulici Zimnej č. 8 v Spišskej Belej.

6./   17.40 Rival Finance, Továrenská 12, Spišská Belá – vrátenie časti prenajatých priestorov na ulici Hviezdoslavova 8, Spišská Belá, informácia o zmene obchodného mena spoločnosti

7./ 17.50 Delegovanie nových zástupcov mesta do Rady škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

8./   18.00  Voľba členov dozornej rady Lesov mesta Spišská Belá s.r.o.

9./  18.10 Informácia o organizačných (personálnych) zmenách v Mestskom úrade v Spišskej Belej

10./  18.20  Žiadosť  Miroslava Neupauera, bytom Slovenská Ves č. 422 o prenájom pozemku v k.ú. Spišská Belá za účelom chovu včiel

11./ 18.30 Mgr. Vladimír Šelep a manž. žiadosť o odkúpenie pozemku pri novostavbe  rodinného domu na ulici Kalsteinovej  pre účely terénnych úprav a spevnenia svahu

12./ 18.40  IN SITU s.r.o., Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku pre účely umiestnenia a prevádzkovania objektu hydrologickej siete

13./ 18.50 Automaty & Inovácie s.r.o., Malý Lipník 96 – prenájom časti pozemku pri Dome smútku na prevádzkovanie sviečkomatu  (zmena obchodného mena spoločnosti)

14./  19.00   Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

15./  19.10  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022

16./  19.20  Rôzne

17./  19.30  Záver

Tags: 2023
Najnovšie články