hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 412

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  25. februára 2021 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Z dôvodu mimoriadnej situácie na území SR spôsobenej ochorením COVID -19 a zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  sa rokovanie uskutoční s dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení.

Program:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10   Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30   VZN Mesta Spišská Belá číslo 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby  

6/   16.40  VZN Mesta Spišská Belá číslo 2/2021 o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za služby v Komunitnom centre Spišská Belá

7/   16.50  Protest prokurátora mesta podľa § 27 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre  k VZN mesta č. 9/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá v znení VZN č. 1/2014, VZN 1/2017 a VZN č. 5/2019

8./ 17.00 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 (rozpočt. opatrenie č. 1)

9./  17.10 Pridelenie  mestského nájomného bytu na Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej

10./ 17.20 Gabriela Andrášová NATY papiernictvo Zimná 444/48, Spišská Belá – žiadosť o odpustenie nájmu

  1. 17.30 Ing. Rudolf Kramarčík, Tatranská Kotlina 5 – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline
  2. 17.40 Mgr. Michaela Benišová, L Medňanského 88A, Spišská Belá – Strážky – žiadosť o prenájom pozemku  v k.ú. Strážky

13./ 17.50 Elena Dudášová, Toporcerova 13, Kežmarok – žiadosť o prenájom pozemku pre  v k.ú. Strážky

14./ 18.00 Schválenie zmluvy o spolupráci  – IBV  Hraničná ulica  (k.ú.Strážky)

15./ 18.10 Schválenie zmluvy o spolupráci –   IBV „Na píle“

16./ 18.20 Návrh ďalšieho postupu realizácie stavby   „Hokejbalová hala – hokejbalový areál, Tatranská ulica  v Spišskej Belej“ (vrátane návrhu jej dofinancovanie)   a schválenie podania žiadostí na poskytnutie dotácie na dofinancovanie  tejto stavby

17./ 18.30 OVS o nájme nebytových priestorov v Spišskej Belej na ulici Petzvalovej č. 16 a Hviezdoslavova č. 8a, 8b (oba podnikateľské priestory) – vyhodnotenie ponúk

18./ 18.40 Marek Milaňák a manž., Spišská Belá, Družstevná 1199/72 – žiadosť o kúpu mestského pozemku pri nehnuteľnosti žiadateľov

19./ 18.50 Informácia hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

20./ 19.00 Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2020

21./ 19.10  Záver

Priamy prenos z MsZ v Spišskej Belej môžete sledovať tu:

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X