Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY hodnotilo ďalší rok svojej činnosti

V stredu 28. marca sa v poľskom Nowom Targu uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY).  Zhromaždenie EZUS tvorené so 7 zástupcov poľského Euroregiónu TATRY a 7 zástupcov slovenského Združenia Euroregión TATRY prerokovalo Správu o činnosti EZUS za rok 2017 (pozn. správa je v prílohe tohto článku) ako aj Správu o hospodárení za rok 2017 a správu Dozornej rady EZUS za rok 2017. Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia Zhromaždenie potvrdilo vo funkcii doterajšieho predsedu Zhromaždenia Štefana Bieľaka a vo funkcii riaditeľky EZUS-u Agnieszku Pyzowsku na ďalšie 4 -ročné obdobie. Rovnako potvrdilo vo funkcii doterajšieho člena dozornej rady Edwarda Tybora na ďalšie 4 roky.

Zhromaždenie schválilo rozpočet EZUS-u na rok 2018, ako aj plán jeho hlavných úloh na tento rok, podľa ktorého EZUS bude najmä realizovať niekoľkých projektov:

1./ Projekt s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014 – 2020. Termín realizácie projektu: november 2016 – október 2018.

2./ Mikroprojekt s názvom Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020 prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“.

3./ Ďalšie projekty v rámci Programu INTERREG V-A PL-SK 2014 – 2020 a iných programov (vlastné projekty ako aj riadenie projektov členov Euroregiónu Tatry) a implementácia aktivít naplánovaných v Poľsko-slovenskej stratégii činnosti EZÚS TATRY na roky 2014 – 2020.

V prílohe je zverejnená Správa o činnosti EZUS TATRY za rok 2017.

Viac o EZUS TATRY nájdete na  http://www.euwt-tatry.eu/sk/

Názov prílohy Odkaz
Sprawozdanie z działalności 2017_PL Stiahnuť
prezentacja podsumowanie Stiahnuť
Správa o činnosti EZUS TATRY 2017_SK Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...