Aktuality
Počet zobrazení 602

Dňa 13.10.2016 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 sa zaoberalo aj týmito témami:

8. zmenu rozpočtu mesta pre 2016

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8, ktoré je zverejnené na :

https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2016/)

Plnenie programového rozpočtu mesta za 1. polrok 2016

MsZ vzalo na vedomie monitorovaciu správu k stavu plnenia programového rozpočtu mesta k 30.06.2016. Správa je zverejnená na

https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2016/

Schválenie projektu na výstavbu cyklotrás

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o schválení projektu na výstavbu cyklotrás – Cesta okolo Tatier – 2. etapa (v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL –SR 2014-2020). Viac informácii v samostatnom článku na

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/vystavba-cyklotras-v-okoli-spisskej-belej-bude-pokracovat-v-roku-2017/

Predaj Čistiarne odpadových vôd v Spišskej  Belej                                                                    

MsZ schválilo zámer na predaj Čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej a to:

1./ stavba čistiareň odpadových vôd za kúpnu cenu 181 860,-EUR

2./ pozemky tvoriace areál ČOV o výmere 4578 m2 za kúpnu cenu 45 780,-EUR (10 EUR/m2)

a teda za celkovú kúpnu cenu 227 640,-EUR (stavba a pozemky) pre kupujúceho Podtatranskú vodárenskú spoločnosť a.s. Poprad, hraničná 17, 058 01 Poprad. Ide o predaj majetku pre vodárenskú spoločnosť, ktorá je vlastníkom ostatnej kanalizačnej siete v Spišskej Belej a v jej prevádzkovaní bude pokračovať doterajší prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje aj celú spláškovú kanalizačnú sieť v Spišskej Belej. Viac informácii nájdete na internetovej stránke mesta – elektronickej na úradnej tabuli.

Stavebná úprava križovatky v Strážkach

MsZ vzalo na vedomie návrh projektovej štúdie stavebnej úpravy križovatky v Strážkach na Medňanského ulici (oproti parkovisku kaštieľa Strážky). Viac informácii v samostatnom článku: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/mesto-pripravuje-stavebnu-upravy-krizovatky-na-konci-strazok/

Parkovanie osobných áut na miestnej komunikácii na Štefánikovej ulici

MsZ schválilo návrh riešenia parkovania osobných áut na miestnej komunikácii na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Viac informácii v samostatnom článku:

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/parkovanie-a-zmena-dopravy-na-stefanikovej-ulici/

Predaj pozemkov

1./ MsZ schválilo na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže predaj pozemku o celkovej výmere určenej na predaj – 797 m2 v meste Vysoké Tatry, v lokalite Tatranská Kotlina kupujúcemu Jakubovi Jašňákovi, Mlynská č. 51, Lendak za kúpnu cenu 31,00 EUR/m2.

2./ MsZ schválilo predaj pozemku o výmere 732 m2 žiadateľom Vladimírovi Strakovi s manž., trvale bytom, L. Medňanského 1050/2, Spišská Belá.

3./ MsZ schválilo predaj časti pozemku v prospech kupujúceho Jána Sejuta, ul. 1. mája 1172/38 A, Spišská Belá a Mareka Milaňáka, ul. Družstevná 1199/72, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov.

4./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku pre žiadateľov 1./ Štefana Boršoša s manž., ul. Hviezdoslavova 58, Spišská Belá a 2./ Jána Hradického s manž., ul. Hviezdoslavova 59, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome žiadateľov.

5./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku žiadateľom Jozefovi Gemzovi a manž., ul. Letná č. 216/25, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome s cieľom rozšírenia záhrady.

6./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku kupujúcemu Jánovi Šelepovi s manž., Nová ul. 47, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome s cieľom rozšírenia záhrady vo vlastníctve žiadateľov.

7./ MsZ schválilo predaj časti pozemku kupujúcemu Jozefovi Mirgovi, Partizánska 1, Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku pri rodinnom dome.

8./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku pre účely zriadenia predzáhradky pred rodinným domom žiadateľom Alešovi Neupauerovi a manž., Petzvalova 325/58, Spišská Belá.

9./ MsZ schválilo predaj pozemku žiadateľovi Ing. Martinovi Matavovi, Popradská 1019/39, Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod jestvujúcou stodolou pri rodinnom dome.

10./ MsZ schválilo predaj pozemku žiadateľom Mgr. Michala Grivalského a manželky RNDr. Paulíny Grivalskej, rod. Vojtičkovej, bytom Štefánikova 23, Spišská Belá za účelom rozšírenia záhrady vedľa rodinného domu.

11./ MsZ neschválilo predaj pozemku žiadateľovi Taxim s.r.o., 1 mája 1171/50, Spišská Belá z dôvodu, že rozostavaná stavba dvojgaráže na Kúpeľnej ulici v Spišskej Belej je nelegálnou stavbou bez stavebného povolenia a odpredaj požadovanej časti pozemku na uvedený účel, by bol aj v rozpore s územným plánom mesta.

12./ MsZ neschválilo predaj pozemku parc.č. KN “E“ 3686 – trvale trávny porast o výmere 20598 m2 v k.ú. Lendak pre účely poľnohospodárskej výroby žiadateľovi Petrovi Jašňákovi, ul. Školská 825/34, Lendak. 

Zriadenie vecného bremena

1./ MsZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena pre účely realizácie stavby Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP (zriadenie novej kioskovej trafostanice a nových káblových prípojok) na pozemkoch mesta v prospech Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice.

2./ MsZ odročilo žiadosť Ing. Rudolfa Kramarčíka, Tatranská Kotlina 5 o zriadenie vecného bremena pre účely riešenia prístupu k reštaurácii Furman v Tatranskej Kotline do času ukončenia výstavby verejnej cyklotrasy pred týmto pozemkom.

Prenájom nebytových priestorov – Hviezdoslavova 1

MsZ schválilo zámer na prenájom nebytového priestoru o výmere 92 m2 na Hviezdoslavovej č. 1 v Spišskej Belej žiadateľke Jane Sedláčkovej, Krátka 1, Spišská Belá na účely prevádzkovania predajne kvetinárstva. Doposiaľ nebytový priestor užívala mama žiadateľky Anna Straková a tá plánuje svoju podnikateľskú činnosť ukončiť a pokračovať bude jej dcéra Jana Sedláčková.

Prenájom nebytových priestorov – Petzvalova 17

MsZ schválilo zámer na prenájom nebytového priestoru na Petzvalovej ul.17 v Spišskej Belej (pri budove kina – pod schodmi infocentra – donedávna tam bola oprava obuvi) o celkovej ploche 14,26 m2 žiadateľovi Martinovi Pitoniakovi, bytom Spišská Belá, Letná 24 pre účely prevádzka predaja tabakových výrobkov a tlače. 

Prevádzková doba MAMAR Restaurant & Coffee

MsZ schválilo predĺženie prevádzkovej doby (po 2200 hod.) a to v piatok a sobotu do 24.00 hod. pre prevádzku MAMAR Restaurant & Coffee – Margita Čarnogurská, ulica 1. mája 29, Spišská Belá.

Zmluvy o partnerstve a spolupráci s mestom Vysoké Mýto

MsZ schválilo uzavretie Zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi mestom Spišská Belá a mestom Vysoké Mýto v Českej republike. Viac informácii v článku : https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zastupitelstvo-schvalilo-partnerstvo-s-ceskym-mestom-vysoke-myto/

Prerokovanie informatívnych správ

MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie informatívnu správu o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2016/2017.

MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu o realizovaných stavebných a investičných aktivitách mesta (počas mesiacov august a september 2016).

MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.

Najnovšie články