Aktuality
Počet zobrazení 649

Parkovanie a zmena dopravy na Štefánikovej ulici

Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 13.10.2016 schválili predložený ideový návrh (zámer) na riešenie parkovania a s tým spojenú zmenu riešenia dopravy na Štefánikovej ulici.

Prečo sa k tomu pristúpilo ? Dôvodom je narastajúci problém s parkovaním v centre mesta (najmä na Zimnej ulici). Ale tiež vzhľadom na narastajúci problém s parkovaním aj na samotnej Štefánikovej ulici – najmä z dôvodu parkovania áut obyvateľov bývajúcich na tejto ulici pred domami na ceste (vo väčšine prípadov nemožnosť parkovania vo dvoroch meštianskych domov). Rovnako aj z dôvodu, že sa tu nachádza základná škola a je potrebné riešiť parkovanie pre potreby zamestnancov školy, ale aj dočasné státie áut rodičov privážajúcich a odvážajúcich svoje deti do školy. Rovnako na tejto ceste vznikajú obrovské problémy pri zimnej údržbe, nakoľko chaotické parkovanie po oboch stranách spôsobuje mnohokrát aj nemožnosť odpluhovania cesty, resp. zlého odhrnutia snehu z cesty. A táto súčasná situácia sa ešte skomplikuje, keď sa na začiatku nového roka spustí prevádzka pracoviska materskej školy na Letnej ul. č.5 (potreba parkovania pre rodičov, ako aj zamestnancov škôlky). Preto mesto chce navrhovaným riešením vopred predísť ďalším problémom, presnejšie aspoň zmierniť problémy s premávkou vozidiel na tejto ceste a s parkovaním v tejto lokalite.

Mesto sa rozhodlo tento problém riešiť dosť zásadným spôsobom. Po konzultácii s odborníkom v oblasti dopravy (a zároveň dopravným projektantom) sa pripravil pracovný návrh možného riešenia (tzv. ideový zámer), ktorý je zverejnený v prílohe (na konci článku).

Podľa tohto návrhu mestská komunikácia na Štefánikovej ulici bude jednosmerná okrem 3 krátkych úsekov: 1./ od štátnej cesty na Zimnej ulici – po most pri školskej družine, 2./ od štátnej cesty od hasičskej zbrojnice po most pri Mlyne a 3./ od štátnej cesty pod mestským úradom po odbočku na cestičku k Reštaurácii v Mlyne (popri potoku). Jednosmerná cesta teda bude v smere od mosta pri školskej družine (jedálni) až po výjazd pod evanjelickým stolom na štátnu cestu s možnosťou výjazdu z tejto ulice aj okolo Mlyna smerom k hasičskej zbrojnici. Zároveň bude možnosť vjazdu na Štefánikovu ulicu aj od hasičskej zbrojnice. Samotné parkovanie bude možné po pravej strane cesty (v smere jazdy) a jazdiť sa bude po ľavej strane. Dôvod, prečo sa bude parkovať na pravej strane, je väčší počet parkovacích miest po pravej strane, nakoľko parkovanie na strane pred domami by bolo zmenšené o miesta pred bránami domov, kde by sa nemohlo parkovať (zásadne menej miest na parkovanie). Miesta, presnejšie plochy na parkovanie sú vyznačené v prílohe zelenou farbou.

K zmene dopravného riešenia (a teda aj dopravného značenia) a k vyznačeniu samotného parkovania by malo dôjsť v priebehu novembra toto roka po odsúhlasení tohto riešenia okresným dopravným inšpektorátom a po vydaní príslušného rozhodnutia.

Názov prílohy Odkaz
parkovanie-stefanikova Stiahnuť
Najnovšie články