Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zasadalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

V piatok 14. októbra 2016 zasadalo Európske zoskupenie územnej spolupráce – EZUS TATRY (slovensko-poľského združenia teritoriálnej spolupráce). V poľskom Nowom Targu sa stretli členovia najvyššieho orgán – Zhromaždenia EZUS, aby rokovali aj o aktuálnych témach cezhraničnej spolupráce. Ako uviedol predseda Zhromaždenia EZUS Štefan Bieľak (primátor Spišskej Belej), rokovali najmä o príprave realizácie novoschváleného cezhraničného projektu  „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa) – výstavba cyklotrás v okolí Tatier“. Tento projekt podal ako hlavný (vedúci) partner práve EZUS TATRY a partnerom tohto projektu je aj Mesto Spišská Belá, ktoré v rámci tohto projektu vybuduje 5,1 km cyklotrás. O tomto projekte sme už informovali na http://spisskabela.sk/mesto/aktuality/vystavba-cyklotras-v-okoli-spisskej-belej-bude-pokracovat-v-roku-2017/

Agnieszka Pyzowska, riaditeľka EZUS, informovala o ďalších schválených ako aj pripravovaných projektoch zoskupenia pre rok 2017 a zároveň predložila zmenu rozpočtu EZUS, ktorú prítomní schválili. Viac informácii o EZUS TATRY sa dočítate na http://www.euwt-tatry.eu/sk/.

Prítomní boli informovaní aj o príprave Slovensko-poľského hospodárskeho fóra, ktoré sa uskutoční v Poprade dňa 10. novembra 2016 a na záver rokovania diskutovali aj o zabezpečení spoločnej verejnej autobusovej dopravy v tomto pohraničí (chýbajúce autobusové spojenia).

Môže Vás zaujímať...