Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Mesto pripravuje zákaz používania zábavnej pyrotechniky

Mesto Spišská Belá pripravuje opätovné zavedenie zákazu používania zábavnej pyrotechniky na území mesta počas celého roka s výnimkou času od 18.00 hod. 31. decembra do 4.00 hod. 1. januára už nového roka.

Takéto nariadenie v našom meste už platilo do roku 2014, kedy bolo zrušené z dôvodu, že štát zrušil zákon, ktorý dával mestám a obciam možnosť regulovať používanie zábavnej pyrotechniky na svojom území. Novelizáciou zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, mestá a obce opätovne dostali túto kompetenciu. V prípade nášho mesta sa navrhuje rovnaká regulácia aká platila do roku 2014.

Mesto zverejnilo na svojej internetovej stránke (na elektronickej úradnej tabuli) návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenie), ktorým sa bude regulovať používanie zábavnej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov v rozsahu citovaného zákona:

http://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/navrh-vzn-mesta-o-pouzivani-pyrotechnickych-vyrobkov-na-uzemi-mesta-spisska-bela/

V dôvodovej správe sa dočítate podrobnejšie informácie. Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 31. októbra 2016.

O tomto nariadení budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva a po jeho schválení (predpoklad v polovici novembra 2016) by malo toto nariadenie platiť už začiatkom decembra 2016.

Môže Vás zaujímať...