2018

VZN č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku…

VZN č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok…

5. ročník Tour de Kežmarok

Iltinerár 5. ročník cyklistických pretekov  O pohár primátora mesta Kežmarok konaného dňa 15.07.2018