2007

VZN 7/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 zo dňa 13.12.2007 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ…

VZN 6/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 zo dňa 29.11.2007 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovaný v Zariadení opatrovateľskej služby…

VZN 5/2007 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 zo dňa 29.11.2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 4/2007 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 zo dňa 29.11.2007 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením…

VZN 3/2007 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 zo dňa 29.11.2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Belá

VZN 2/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 zo dňa 13.9.2007 o poskytovaní sociálnej pomoci – zrušené uznesením MsZ č. 152/2010 z  28.10.2010 (prijatím VZN…

VZN 1/2007 – zrušené!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 zo dňa 19.4.2007 ktorým sa vydáva Štatút mestskej polície v Spišskej Belej