Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nebytový priestor

Prenajímateľ: Mesto Spišská Belá

Špecifikácia: Nebytový priestor na ul. Hviezdoslavova č. 1 o výmere podlahovej plochy 92,02 m2 žiadateľke Jane Sedláčkovej na základe Uznesenia č. 179/2016 Mestského zastupiteľstva zo dňa 13.10.2016.

 

Predpokladaný dátum pridelenia : na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Dátum zverejnenia oznámenia 01.11.2016

V Spišskej Belej, 01.11.2016

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X