Oznámenie o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaráva Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá.

V zmysle § 31, ods. 2 a § 22 stavebného zákona, Mesto Spišská Belá oznamuje (v zmysle zverejnených príloh) občanom, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v katastrálnom území mesta, začatie prerokovania návrhu tejto územnoplánovacej dokumentácie dňom 19.10.2018.

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 13. novembra 2018 o 16.00 hod. v budove Mestského úradu Spišská Belá.

K riešeniu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá je možné uplatniť do 30 dní odo dňa oznámenia, t. j. do 19.11.2018 písomné stanoviská a pripomienky. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada. Stanoviská je potrebné zaslať na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
2-Komplexny_navrh_KU_ZaD3 Stiahnuť
4a1-Komplexny_navrh_ZaD3 Stiahnuť
5a2-Navrh_dopravy_ZaD3 Stiahnuť
5b-Navrh_dopravy_ZaD3 Stiahnuť
6b-Navrh_vodného hospodárstva_ZaD3 Stiahnuť
7b-Navrh_energetika a telekomunikácie_ZaD3 Stiahnuť
8b-Vyhodnotenie_zaberov_PP_ZaD3 Stiahnuť
9a1-Schema_VPS_ZaD3 Stiahnuť
9a2-Schema_VPS_ZaD3 Stiahnuť
9b-Schema_VPS_ZaD3 Stiahnuť
10ab_Navrh_regulacie Stiahnuť
4a2-Komplexny_navrh_ZaD3 Stiahnuť
4b-Komplexny_navrh_ZaD3 Stiahnuť
10c_Navrh_regulacie Stiahnuť
ZaD3_Sp_Bela_sprievodna sprava Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X