Zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva na 21.11.2016

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční  21. novembra 2016 (pondelok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Spišská Belá

6./ 16.50 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2016 – opatrenie č. 9/2016

7./ 17.00 Návrh na zavedenie participatívneho (občianskeho) rozpočtu v meste Spišská Belá

8./ 17.10 Návrh na vytvorenie Centra sociálnych služieb Spišská Belá

9./ 17.30 Návrh na podporu individuálnej bytovej výstavby (IBV) v Spišskej Belej

10./ 17.45 Návrh na ďalšiu podporu výstavby mestských nájomných bytov v Spišskej Belej

11./ 18.00 Pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu na Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej (nad zdravotným strediskom)

12./ 18.10 Návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2017

13./ 18.20 Návrh na prepožičanie čestného názvu – Základná umelecká škola “Ladislava Medňanského“, Zimná 12, Spišská Belá

14./ 18.25 Modernizácia mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník – prezentácia spracovanej projektovej dokumentácie

15./ 18.45 Záchytné parkovisko pre cyklistov pri kaštieli v Strážkach – prezentácia spracovanej projektovej dokumentácie

16./ 19.00 Návrh zámeru umiestnenia sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej

17./ 19.15 Anna Kramarčíková, Slnečná 1, Stará Lesná – žiadosť o predĺženie doby vecného bremena  (pri parkovisku pod jaskyňou v T. Kotline)

18./ 19.20 Martin Pitoniak, Letná 24, Spišská Belá – žiadosť o prenájom nebytového priestoru pod kinom na účely predaja tlače a tabakových výrobkov

19./ 19.25 Žiadosť Anny Strakovej, Krátka 1, Spišská Belá – o prechod prenájmu nebytových priestorov Hviezdoslavova 1 – kvetinárstvo

20./ 19.20 Ján Mačák a manž., bytom Ždiar 248 – žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina pod stolárskou dielňou a priľahlého pozemku

21./ 19.25 SLAVDENT II. s.r.o. Spišská Belá, Štefánikova 455/42 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku pre výstavbu polyfunkčného objektu na Mierovej ulici v Spišskej Belej

22./ 19.30 Vysporiadanie pozemkov pri futbalovom štadióne v Spišskej Belej – Emília Šlebodová, Kežmarok, Severná 1421/2, Kežmarok – zámena pozemkov

23./ 19.35 Vysporiadanie pozemkov pri futbalovom štadióne v Spišskej Belej – Rudolf Ganzarčík a spol., Spišská Belá – odkúpenie pozemkov

24./ 19.40 Mária Firmentová, Spišská Belá, Letná 222/20 – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome

25./ 19.45 Richard Horn Krempaský, Kriváň 15, Tatranská Kotlina – žiadosť o odkúpenie pozemku pri bytovom dome

26./ 19.50 Informácia o realizovaných stavebných a investičných aktivitách mesta (počas mesiacov október a november 2016)

27./ 20.05 Informácia o plánovaných projektoch mesta financovaných z IROP 2014 – 2020 (z fondov EÚ)

28./ 20.15  Rôzne

29./ 20.20  Záver

 

                                                                                          JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                              primátor mesta  

 

 

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X