Aktuality
Počet zobrazení 717

Zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 28. mája 2020

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2020  venovalo aj týmto témam:

Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 4

 MsZ vzalo na vedomie  doručený návrh JAVORINY v.d.  Spišská Belá  v rámci zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 4

Poslanci súhlasili s doplnením návrhu na zmenu územného plánu č. 4  na verejné prerokovanie  Zmien a doplnkov  územného plánu č. 4 za nasledovných podmienok:

– prihliadať na existujúcu funkciu okolitých pozemkov,  smerom na Vysoké Tatry

a nekombinovať  funkciu výrobnú   s  občianskou

– riešiť regulatív ochrannej zelene a spevnených plôch pre prístup a parkovanie

 

Poslanci MsZ posunuli na verejné prerokovanie žiadosť Streleckého klubu Strážky na výstavbu športovej strelnice v lokalite „Za potokom“ neďaleko Malej vodnej elektrárne Myší vršok  za nasledovných podmienok:

  • doriešiť bezpečnostné hľadisko vzhľadom na reliéf terénu tohto pozemku a miesto osadenia samotnej strelnice.
  • rozsah možnej výstavby prípadnej vonkajšej a krytej strelnice bude určený regulatívom zastavanosti zo strany spracovateľa územného plánu

 

Poslanci vzali na vedomie  doručený návrh Mesta Spišská Belá – nová IBV za ulicou SNP v rámci zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 4..  MsZ schválilo stiahnuť tento návrh zmeny  a nedoporučuje tento návrh posunúť na verejné prerokovanie  územného plánu mesta Spišská Belá č. 4

 

Poslanci vzali na vedomie  doručený návrh Mesta Spišská Belá v rámci zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 4

MsZ prijalo k predloženému návrhu napojenia priemyselného areálu pri PD Tatry Spišská Belá  nasledujúce stanovisko: MsZ súhlasí s doplnením návrhu   územného plánu  na zmenu územného plánu č. 4   na verejné prerokovanie  Zmien a doplnkov ÚP č. 4  s ponechaním doterajšej križovatky v smere do areálu PD TATRY Spišská Belá s jej povýšením na verejnú účelovú komunikáciu nakoľko sa jedná o verejný záujem umožňujúci prístup na pozemky aj iným subjektom pôsobiacim v danom území.

 

Spoločný stavebný úrad

MsZ schválilo zriadenie Spoločného stavebného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku  a pozemných komunikácií Mesta Spišská Belá a Obce Ždiar od 1. júna 2020

 

Dotácia pre občianske združenie  CEDIMA

MsZ schválilo  dotáciu z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020  Občianskemu združeniu CEDIMA v sume  8.912,– EUR

 

Petícia za zrušenie veľkobetonárky  

MsZ prerokovalo  petíciu za zrušenie veľkobetonárky a vyzvalo firmu MERATE, aby prijala opatrenia  za účelom zmiernenia dopadov činnosti betonárky na občanov mesta a na životné prostredie.  Po doručení kladných  stanovísk mestu  k prevádzkovaniu tejto podnikateľskej činnosti  sa budú poslanci opätovne touto petíciou zaoberať.

 

Príspevok na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá 

MsZ vzalo na vedomie návrh poslancov Mesta Spišská Belá, ktorí sú aj členmi Rady školy pri ZUŠ,  na  zmenu VZN č. 6/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá a to na základné štúdium  schváliť rovnakú sumu vo výške 7 EUR za kalendárny mesiac  a tiež za ďalší predmet vo výške  7,- EUR,   či už  v individuálnej alebo skupinovej forme. Teraz podľa VZN žiaci platia za ďalší predmet  zvýšenú čiastku o 3 eurá t.j. 10,00 EUR.

 

 

 

 

 

Tags: 2020
Najnovšie články