Aktuality
Počet zobrazení 1K

Zo zasadnutia MsZ, konaného 10. decembra 2020

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2020 venovalo aj týmto témam:

 VZN o financiách pre školy

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v meste Spišská Belá. Nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk.

VZN o výške príspevku na činnosť školy

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 6/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišská Belá. Nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk.

VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady. Nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk.

VZN o odpadoch

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Belá. Nariadenie je zverejnené na www.spisskabela.sk.

Zmena rozpočtu mesta

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020. Rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk

Poslanci schválili rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2021

Celkový rozpočet mesta na rok 2021 je predkladaný ako vyrovnaný vo výške 8 092 313 EUR. Rozpočet mesta je zverejnený na www.spisskabela.sk

A./ vzalo na vedomie

1) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021.

2) Výhľadový viacročný rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2022 a 2023.

B./ schválilo

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2021 vrátane finančných operácií vo výške 8 226 868 EUR

Z toho:

  1. bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ………………………………………………………………                   6 693 705 €

bežné výdavky ……………………………………………………………                   6 435 479 €

prebytok …………………………………………………………………….                      258 226 €

  1. kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ………………………………………………………..                   1 077 636 €

kapitálové výdavky ……………………………………………………..                      789 906 €

prebytok ……………………………………………………………………                       287 730 €

Spolu prebytok rozpočtu……………………………………………….                      545 956 €

  1. finančné operácie

finančné operácie príjmové ………………………………………….                       455 527 €

finančné operácie výdavkové ………………………………………                    1 001 483 €

schodok …………………………………………………………………….                     -545 956 €

 Tri verejné obchodné súťaže  na prenájom nebytových priestorov

Poslanci vyhlásili obchodné verejné súťaže na prenájom nebytových priestorov v Spišskej Belej, ulica Petzvalova č. 16 (bývala lekáreň Benedictus, výmera 140,50 m2), Hviezdoslavovej č. 8a (biodrogéria – výmera plochy 47,30 m2)  a Hviezdoslavovej č. 8b (bývalá projektová kancelária, výmera 22 m2). Ukončenie súťaží je 15. 2.2021 o 14.00 hod. Podrobnejšie informácie o ponukách sú zverejnené na web stránke mesta v časti úradná tabuľa mesta Spišská Belá

Pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov

Poslanci schválili pridelenie:

1./ garzónky na Petzvalovej č. 27 v Spišskej Belej do nájmu Jozefovi Bieľakovi, bytom Spišská Belá, Družstevná č. 25

2./ trojizbového bytu na ulici 1. mája č. 50 v Spišskej Belej do nájmu Jane Mayerovej, trvale bytom Spišská Belá, Štefánikova 8

Predaje, prenájmy a zámeny pozemkov

1./ MsZ neschválilo prenájom pozemku v pri bytovom dome na Slnečnej 72 žiadateľke Margite Hangurbadzovej nájomníčke bytu v tejto nehnuteľnosti, nakoľko daný pozemok slúži ako verejné priestranstvo pre nájomcov bytového domu na ul. Slnečnej a sú tam zriadené tri parkovacie miesta

2./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemkov nájomcovi Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, za ročné nájomné vo výške 20,-EUR/m2 na dobu do 5 rokov od uzavretia zmluvy ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú stavby vstupného areálu (vrátane čerpacej stanice) Belianskej jaskyne v Tatranskej Kotline a zároveň ide o pokračovanie už existujúceho (doterajšieho) nájomného vzťahu

3./ MsZ schválilo odkúpenie pozemku o výmere 1581 m2, zapísaný v LV č. 11, v kat. území Strážky, ktorý tvorí prístupovú komunikáciu k cintorínu, od vlastníka: SR v správe Ministerstva hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, Bratislava 212, za kúpnu cenu 1 EUR / m2 do vlastníctva Mesta Spišská Belá.

4./ MsZ schválilo zámer na odpredaj časti pozemku žiadateľovi – Budovy s.r.o. Podtatranská 2501/3A, Poprad, tvoriaci prelúku medzi susedným objektom a pozemkom vo vlastníctva žiadateľa za kúpnu cenu 75,00 EUR /m2, pričom presná výmera pozemku bude určená podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na svoje náklady.

5./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a spoločnosť AGROSTAV Poprad pre účely výstavby cyklochodníka a chodníka pre peších v k.ú. Strážky Prípadný rozdiel vo výmere pozemkov si budú zamieňajúci doplácať za dohodnutú kúpnu cenu 3 EUR /m2

6./ MsZ schválilo prenájom časti pozemku  (LV č. 1) v k.ú. Spišská Belá pre účely zriadenia malej letnej terasy o výmere 10 m2 pred Belanskou vinárňou v nájme žiadateľa Eduarda Grigláka, Vojňany 75, na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 5 EUR/m2

7./ MsZ schválilo zámer na prenájom časti pozemku pri rodinnom dome vo vlastníctve kupujúcej Mgr. Michaely Benišovej, rod. Dudášovej, Medňanského č. 88/A, Spišská Belá a Eleny Dudášovej, rod. Tišťanovej, Toporcerova č. 1311/13, Kežmarok – v k.ú. Strážky, za cenu 2 EUR/m2 ročne, jedná sa o pozemok bezprostredne nadväzujúci na pozemok vo vlastníctve žiadateliek, pozemok tvorí vjazd a oplotenie rodinného domu.

Finančná výpomoc pre Lesy mesta Spišská Belá

MsZ schválilo poskytnutie dotácie vo výške 44 555,– EUR z rozpočtu mesta na úhradu  nákladov spojených s obnovou lesov mesta Spišská Belá a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v sume 137 445,00 EUR z rozpočtu mesta Spišská Belá na prefinancovanie projektu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko Rumunsko – Ukrajina 2014 -2020 „Cesty k zdravým lesom: Odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska“ (rekonštrukcia 2 lesných ciest Suchý a Čierny potok v dĺžke 1,6 km za účelom sprístupnenia priľahlých porastov)

Poslanci nášho mesta si naplánovali na rok 2021 desať zasadnutí  

MsZ schválilo plán rokovaní na budú rok a tiež Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva Spišská Belá, materiál zverejnený na webe mesta

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta

MsZ schválilo návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2021, doplnený kalendár bude zverejnený na webe mesta

Z činnosti hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informácie hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách a schválilo návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2021.

V marci 2021 sa končí 6-ročné funkčné obdobie hlavnej kontrolórky mesta

Voľba hlavného kontrolóra sa má uskutočniť počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho kontrolóra. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 21.1.2021 (najmenej 40 dní pre dňom konania voľby). Ing. Slávka Tomaľová – hlavná kontrolórka mesta  bola zvolená v marci 2015 s nástupom do funkcie od 1.4.2015

Petícia za zrušenie veľkobetonárky

Poslanci MsZ nevyhoveli „Petícii za zrušenie veľkobetonárky v našom meste Spišská Belá“ na pozemku parcelné č. KN“C“ 370/1 v k.ú. Spišská Belá prevádzkovaná spoločnosťou MERATE, konateľ firmy Slavomír Zelina a vzali na vedomie opatrenia, ktoré urobila spoločnosť MERATE, s.r.o., a postupne realizuje kroky na zmiernenie negatívneho vplyvu svojej prevádzky na okolité prostredie a obyvateľov

Hodnotenie roka 2020

MsZ schválilo odmeny poslancom a hlavnej kontrolórke mesta Spišská Belá, podrobnejšie informácie sú zverejnené v uzneseniach MsZ

Tags: 2020
Najnovšie články