Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28. augusta 2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na svojom zasadnutí dňa 28. augusta 2017 venovalo aj týmto témam:

Správa o plnení rozpočtu mesta za 1. polrok 2017

MsZ vzalo na vedomie monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta Spišská Belá za 1. polrok 2017 (správa je zverejnená na www.spisskabela.sk)

Dotácia na odstránenie veľkej nelegálnej skládky odpadov

MsZ vzalo na vedomie informáciu o získanej dotácii z Environemtnálneho fondu (zo štátneho rozpočtu) vo výške 48 tis. EUR na odstránenie nelegálnej skládky odpadov pri rieke Biela (k.ú. Spišská Belá/Lendak) na okraji chráneného územia NPR Belianske lúky.

  1. zmena rozpočtu mesta

MsZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta vo výške 48 280,-EUR a následne schválilo zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2017 –  navýšilo príjmy rozpočtu o sumu 165 483 EUR a výdavky o 153 432 EUR (t.j. prebytok 12 051 EUR). Viac na www.spisskabela.sk.

PSK prispeje na výstavbu hokejbalovej haly

MsZ schválilo združenú investíciu medzi Mestom Spišská Belá a Prešovským samosprávnym krajom s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“. Prešovský samosprávny kraj poskytne na túto investíciu finančné prostriedky vo výške 100 000 EUR. Ďalšie informácie o tejto finančnej podpore (formou združenej investície) zverejníme v samostatnom článku

Zámer o nadstavbe a prestavbe meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici č. 1

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o zámere nadstavby a prestavby meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej za účelom riešenia havarijného stavu strechy tohto domu a s cieľom možného zriadenie mestských nájomných bytov (bežného štandardu) financovaných cez ŠFRB a Ministerstva DaV SR. Momentálne sa spracuje projektová štúdia, na základe ktorej sa určí ďalší postup, t.j. či bude možné splniť podmienky stanované štátom pre zriadenie nájomných bytov v tomto dome (cez ŠFRB).

Zámer výstavby ďalších mestských nájomných bytov

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o zámere výstavby mestských nájomných bytov v lokalite pri Belianskych kúpeľoch v Spišskej Belej (financovaných cez ŠFRB a MDaV SR. Poslanci vzali na vedomie predložený pracovný návrh štúdie umiestnenia týchto bytových domov a možné urbanistické riešenie týchto domov na danom území. Poslanci zároveň schválili návrh na majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva k pozemkom od ich súkromných vlastníkov pre účely plánovanej výstavby týchto nájomných bytov – a to formou odkúpenia alebo zámeny pozemkov.

Zámer na zriadenie komunitného centra

MsZ vzalo na vedomie zámer na zriadenie Komunitného centra v Spišskej Belej. Cieľom je zriadiť miesto na stretávanie sa rôznych skupín obyvateľstva. V súčasnosti sa zvažuje miesto, kde by toto centrum malo byť zriadené, ako aj rozsah (veľkosť) toho centra. Uvažuje sa nad 2 miestami – zrekonštruovať a rozšíriť súčasné priestory klubu dôchodcov v záhrade v mestskej knižnici alebo vybudovať nové centrum v plánovanej mestskej (komunitnej) záhrade pri bývalej kolkárni. Vybudovanie tohto centra by malo byť financované z prostriedkov EÚ (až do výške 95 % celkových nákladov).

Parkovanie na sídlisku na Družstevnej ulici

MsZ prerokovalo žiadosť vlastníkov bytov z Družstevnej ulice č. 3 o úpravu parkovania pri ich bytovom dome. Mesto nesúhlasí s parciálnym (čiastočným) riešením probkému parkovania (napr. riadiť 3-4 miesta pred 1 bytovkou). MsZ odporúčalo, aby sa prijalo komplexné riešenie parkovania na sídlisku na Družstevnej ulici aj pri ostatných bytových domoch tak, aby parkovanie bolo aj naďalej verejným. Na návrh primátora mesta by sa už v roku 2018 malo začať s postupným budovaním prvých parkovacích miest. Mesto dá na to vopred vypracovať projektovú štúdiu.

Elokované pracovisko na Letnej č. 5

MsZ súhlasilo s návrhom na zrušenie bývalého elokovaného pracoviska Základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej na Letnej č. 5 v Spišskej Belej a zároveň schválilo návrh na zriadenie nového elokovaného pracoviska Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá v novozrekonštruovanej budove na Letnej č. 5 v Spišskej Belej. Ide o formálnu zákonnú povinnosť, ktorú musí schváliť MsZ, ak má škôlka fungovať v priestoroch na Letnej ulici č.5.

Pridelenie mestských nájomných bytov

MsZ potvrdilo pridelenie dvojizbového bytu na Štefánikovej č. 18 v Spišskej Belej do nájmu Márii Bednárovej, trvale bytom Petzvalova 28, Spišská Belá (výmena bytu).

MsZ potvrdilo pridelenie trojizbového bytu na Petzvalovej č. 28 v Spišskej Belej do nájmu Martine Pisarčíkovej, trvale bytom Spišská Belá, Zimná 7 – výmena bytu (doposiaľ bývajúcej na Štefánikovej č. 9).

MsZ schválilo pridelenie trojizbového bytu na Zimnej č. 46 v Spišskej Belej do nájmu Patrikovi Kostkovi, trvale bytom Spišská Belá, Zimná 46 (výmena bytu).

MsZ schválilo pridelenie dvojizbového bytu na Zimnej č. 46 v Spišskej Belej do nájmu Simone Kurucovej, trvale bytom Spišská Belá, Mierová 6.

MsZ schválilo pridelenie dvojizbového bytu na Štefánikovej ulici č. 42 v Spišskej Belej do nájmu Nikole Duchnitzkej, trvale bytom Spišská Belá, Krátka 6 v prípade nezaplatenia dlhu doterajším nájomcom Ivanou Hradickou, bytom Spišská Belá, Štefánikova 42 (ak sa byt uvoľní).

MsZ schválilo pridelenie dvojizbového bytu na Petzvalovej č. 27 v Spišskej Belej do nájmu Rudolfovi Rezničákovi, trvale bytom Spišská Belá, Slnečná 72 v prípade nezaplatenia dlhu doterajším nájomcom Zuzanou Zastkovou, bytom Spišská Belá, Petzvalova 27 (ak sa byt uvoľní).

MsZ schválilo pridelenie jednoizbového bytu na Štefánikovej ulici č. 9 v Spišskej Belej do nájmu Anne Hangurbadžovej, trvale bytom Spišská Belá, L. Novomeského č. 61 na dobu 1 roka.

Obchodné priestory na Hviezdoslavovej č. 1

MsZ schválilo prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta na Hviezdoslavovej č. 1 v Spišskej Belej (doterajšia prevádzka Chlieb-pečivo) nájomcovi Slavomírovi Kušionovi SK-MIX, s.r.o. Krátka 26, Spišská Belá za týchto podmienok:

1./ výška ročného nájomného: 25,00 EUR/m2 (podľa VZN mesta)

2./ doba nájmu neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou

3./ účel nájmu: v časti priestorov bude pomocný sklad pre predajňu Fresh na Hviezd. ulici č. 4 a zároveň časť priestorov prenajme pre prevádzku Cukráreň Tropicana (so sídlom v Poprade)

4./ a za podmienky finančného vysporiadania sa s doterajším nájomcom.

Na základe verejnej výzvy boli doručené 4 ponuky o prenájom, avšak 1 z nich neakceptovala podmienky mesta. Z 3 troch uchádzačov boli vybratí dvaja, ktorí si tento obchodný priestor vzájomne rozdelia.

Predaje, kúpy, zámeny, prenájmy pozemkov

1./ MsZ schválilo odkúpenie pozemkov pod Belanským potokom za ulicou L. Novomeského v Spišskej Belej od vlastníkov Jozefa Slodičáka a spol. o výmere 99 m2.

2./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Valériou Králikovou, bytom Spišská Belá, Slnečná 4 a Mestom Spišská Belá (vysporiadanie pozemku na Hviezdoslavovej č. 7 a 8).

3./ MsZ schválilo zámer na predĺženie doby prenájmu poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Strážky Jozefovi Kromkovi, Spišská Belá, L. Medňanského 64 na dobu 5 rokov

4./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku o výmere cca 400 m2 v k.ú. Spišská Belá Emilovi Hangurbadžovi a jeho manž., bytom Hviezdoslavova 63, Spišská Belá

5./ MsZ schválilo zámer na prenájom poľnohospodárskych pozemkov (po pozemkových úpravách) o výmere cca 199 ha v k.ú. Spišská Belá nájomcovi Poľnohospodárskemu družstvu „Tatry“ Spišská Belá na dobu 10 rokov.

6./ MsZ schválilo zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Belá medzi Pavlom Hatalom, Osloboditeľov 37, Spišská Belá a Mestom Spišská Belá

7./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku v k.ú. T. Lomnica (v Tatranskej Kotline) kupujúcim Slávko Mitráš s manželkou, Železník 135 (pozemok pod prístupovou komunikáciou k penziónu v ich vlastníctve)

8./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku v k.ú. Spišská Belá kupujúcemu PharmDr. Andrejovi Slodičákovi, Osloboditeľov 26, Spišská Belá s manželkou v rámci dovysporiadania pozemku pri rodinnom dome na Greisigerovej ulici v Spišskej Belej.

9./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi mestom Spišská Belá a Sintrou spol. s.r.o. Bratislava z dôvodu vzájomného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod novým chodníkom pre peších a novým parkoviskom na ul. 1. mája v Spišskej Belej (pri predajni Sintry).

Rekonštrukcia inžinierskych sietí na Novomeského ulici

MsZ schválilo zámer rekonštrukcie chodníkov a miestnej komunikácie na ulici L. Novomeského v Spišskej Belej z dôvodu rekonštrukcie inžinierskych sietí (elektrina, telekomunikácie, verejné osvetlenie). Poslanci súhlasili s návrhom primátora, aby sa po výmene inžin. sietí (potreba výmeny aj verejného vodovodu a spláškovej kanalizácie) v roku 2018 kompletne zrekonštruovali chodníky (položením novej zámkovej dlažby) a rekonštrukciou cesty (nové obrubníky a nový asfaltový povrch). Takže po výmene niektorých sietí sa v tomto roku nebudú chodníky opravovať (asfaltovať) do pôvodného stavu.

Stavebné aktivity mesta počas júla a augusta

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizácii stavebných aktivít mesta počas mesiaca júl a august 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X