Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16.11.2017

Autor fotografie: Zdeno Koreň

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 16. novembra 2017 venovalo aj týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta na rok 2017

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 7/2017 (rozpočtové opatrenie je zverejnené na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2017/)

Mimoriadna dotácia pre hokejbalový klub MŠK Spišská Belá

MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Mestský športový klub Spišská Belá (hokejbalový klub) vo výške 1500,- EUR pre činnosť hokejbalového klubu do konca roka 2017

Kontrola NKÚ na projekt spláškovej kanalizácie

MsZ prerokovalo Protokol o výsledku kontroly NKÚ SR „Prínos investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životného prostredia v Meste Spišská Belá“. Jediným nedostatkom zisteným touto kontrolou bolo chýbajúce Všeobecne záväzné nariadenie mesta o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišská Belá, ktoré poslanci schválili na tomto zasadnutí.

Predkladanie návrhov na udelenie Ceny mesta

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o zverejnenej výzve na predkladanie návrhov na udelenie Ceny mesta Spišská Belá v roku 2018 pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá. Termín na zaslanie návrhov je do konca novembra 2017.

Projekt výstavby cyklotrás Cesta okolo Tatier (3. etapa)

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o zapojení sa mesta do projektu pokračovania výstavby cyklotrás – Cesta okolo Tatier (3. etapa) pod názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3.etapa“ v rámci slovensko-poľského cezhraničného programu Interreg V-A 2014-2020. Poslanci zároveň schválili spolufinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu mesta Spišská Belá vo výške 23 051 EUR, čo je 5 % z celkových predpokladaných nákladov tohto projektu. (viac informácii https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/novy-cezhranicny-projekt-na-vystavbu-cyklotras-cesta-okolo-tatier-3-etapa/)

Potrebná rekonštrukcia vykurovania Základnej školy M.R. Štefánika

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spôsobe riešenia nevyhnutnej rekonštrukcie vykurovania Základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej Belej (budovy na Štefánikovej 19). Viac informácií https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zakladna-skola-m-r-stefanika-potrebuje-aj-rekonstrukciu-vykurovania/.

Voľné nebytové priestory na Hviezdoslavovej ulici č. 8

MsZ vzalo na vedomie informáciu o plánovanom uvoľnení nebytových priestorov na prízemí na Hviezdoslavovej ul. č. 8 v Spišskej Belej (súčasná prevádzka večierky p. Bednárovej) a vyhlásilo verejnú ponuku na prenájom týchto priestorov. Žiadosti o prenájom je potrebné doručiť na mestskú úrad do 8. decembra 2017.

Založenie združenia „Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok“

MsZ vzalo vedomie zámer Kežmarskej rozvojovej rady založiť  podľa § 20 f a nasl. Občianskeho zákonníka záujmového združenia právnických osôb „Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok“ s cieľom naplniť jedno z opatrení Akčného plánu okresu Kežmarok na roky 2016-2020 schváleného vládou SR. Členmi tohto združenia budú mestá a obce okresu Kežmarok. Poslanci schválili vstup mesta do tohto združenia a schválili stanovy tohto združenia. Poslanci sa dohodli aj na tom, že po prvom roku činnosti tohto združenia sa vyhodnotí jeho činnosť a prehodnotí sa ďalšie členstvo nášho mesta v tomto združení.

Vysporiadanie pozemkov pod plánovanými bytovými domami

MsZ schválilo odkúpenie pozemkov pod plánovanými bytovými domami Belianskych kúpeľoch od predávajúcich:

  1. Jozef Pisarčík, Zimná 406, Spišská Belá
  2. Ing. Mária Šlachtičová, Švábska 6765/59, Prešov –Solivar
  3. Anna Gancarčíková, Hviezdoslavova 1198/29A, Spišská Belá,
  4. František Pisarčík, Kúpeľná 666/41, Spišská Belá
  5. MUDr. Sylvia Ivanidesová, Suchoňova 13, Poprad
  6. Mgr. Branislav Zibura, Slnečná 37, Spišská Belá
  7. Ivan Heldák, Slnečná 29, Spišská Belá
  8. Ing. Marta Ulbrichová, Hviezdoslavova 352/48, Spišská Belá

A zároveň poslanci schválili zámenu pozemkov s vlastníkmi pozemkov v tejto lokalite:

  1. Peter Fiamčík, Slnečná 148/55, Spišská Belá
  2. AT Tatry spol. s r.o., Petzvalova 37, Spišská Belá

Prenájom pozemkov v Ždiari na účely dočasného parkovania

MsZ prerokovalo a odročilo žiadosť spoločnosti IMMOBAU s.r.o., Kuzmányho 12, Bratislava o prenájom časti lesných pozemkov (lesného skladu „Pomffy“) na začiatku obce Ždiar pre účely zriadenia príležitostného záchytné parkoviska pre potreby turistických služieb poskytovaných v Bachledovej doline (v Ždiari)

Zmena systému nakladania s komunálnymi odpadmi

MsZ vzalo na vedomie závery diskusie poslancov, primátora mesta a zamestnancov mestského úradu o súčasnom systéme nakladania s komunálnymi odpadmi v Spišskej Belej. Závery z tejto diskusie budú zapracované do návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o odpadoch, o ktorom bude mestské zastupiteľstvo rokovať 13. decembra 2017. Uvedený návrh VZN bude zverejnený 15 dní predtým na pripomienkovanie. Podstata uvedenej zmeny by mala spočívať v zrušení vrecového systému (okrem všetky zložky okrem bioodpady) a jeho čiastočným nahradením 1100 litrovými kontajnermi ako aj v realizácii ďalších opatrení.

Prenájmy, predaje a zámeny pozemkov

1./ MsZ schválilo pokračovanie prenájmu pozemku Martinovi Siskovi, ul. SNP, Spišská Belá na umiestnenie kontajnera na požičiavanie bicyklov pri parkovisku pri Belianskym rybníku

2./ MsZ schválilo prenájom poľnohospodárskych pozemkov doterajšiemu nájomcovi AGRO KMK, s.r.o., Školská 1055/9, Ľubica za doterajších zmluvných podmienok

3./ MsZ schválilo predaj pozemku na výstavbu rodinného domu v lokalite Pod Kicorou v obci Lendak pre žiadateľa Adrián Koščák, bytom Tatranská 268/123, Lendak

4./ MsZ schválilo predlženie nájmu pozemku pre žiadateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava (pozemok pod vysielačom pri rybníku) za doterajších podmienok

5./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi mestom a Martou Bachledovou, rod. Kolesárová, bytom Košice, Letná č. 26, nakoľko tieto pozemky mesto potrebuje pre účely výstavby plánovanej cyklotrasy

6./ MsZ schválilo zámenu poľnohospodárskej pôdy medzi mestom a Michalom Čarnogurským, Partizánska 3, Margecany

7./ MsZ schválilo predlženie prenájmu poľnohospodárskej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu podielnikov Kežmarok

8./ MsZ schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy Danielovi Kubicovi , Hviezdoslavova 1, Spišská Belá

9./ MsZ schválilo predaj pozemku žiadateľovi Šimonovi Horákovi, Petzvalova 49, Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome na Kúpeľnej ulici

10./ MsZ schválilo predaj pozemku Nikole Badžovej, bytom Letná 54, Spišská Belá za účelom rozšírenia záhradky okolo rodinného domu na Letnej ul. č. 31v Spišskej Belej

11./ MsZ schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy Jánovi Adamjakovi, Tatranská č. 23, Spišská Belá

Rôzne

MsZ vzalo na vedomie

1./ informáciu o výsledku volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2017-2022 a o ich priebehu v meste Spišská Belá

2./ informáciu primátora mesta o realizácii stavebných aktivít mesta v októbri a v novembri 2017

3./ informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X