Základná škola M. R. Štefánika potrebuje aj rekonštrukciu vykurovania

Základná škola M. R. Štefánika v Spišskej Belej zmenila vzhľad – jej tri budovy prešli v priebehu posledných týždňov zateplením (na Štefánikovej č. 19 a 39). Avšak v zlom technickom stave je aj kotolňa školy (na Štefánikovej 19), ktorá vykuruje 2 budovy a telocvičňu a ktorá nevyhnutne potrebuje kompletnú rekonštrukciu.

Mesto postupne znižuje energetickú náročnosť budov ZŠ M. R. Štefánika, zateplenie bol už tretím krokom (prvým bola kompletná výmena okien, druhým výmena vykurovacích telies – radiátorov). Samotným zateplením sa nielen ušetria financie na vykurovanie vo výške cca 30 %, ale zároveň sa zmenil vonkajší vzhľad školy. Štvrtým krokom v znižovaní spotreby energie a teda prevádzkových nákladov školy je rekonštrukcia vykurovania, presnejšie súčasnej centrálnej kotolne s teplovodnými rozvodmi. Podľa vyjadrenia revízneho technika kotolňa je v zlom technickom (až v havarijnom) stave, je síce dnes funkčná, ale môže kedykoľvek vypovedať svoju činnosť. Druhým dôvodom na rekonštrukciu kotolne je súčasný systém vykurovania: z centrálnej kotolne sa teplovodnými kanálmi rozvádza teplo a teplá úžitková voda do prednej aj zadnej budovy, a to znamená značné tepelné straty. Naviac samotné vykurovanie sa nedá regulovať – regulácia vykurovania v prednej, v zadnej budove, či v telocvični je možná len čiastočne, a to tiež len mechanicky. A samotná kotolňa (z roku 1991) bola predimenzovaná na súčasnú potrebu vykurovania (zbytočne vyrába veľké množstvo tepla a ohrieva veľké množstvo vody v celom systéme). Preto mesto prikročilo k spracovaniu návrhu nového systému vykurovania dvoch budov školy vrátane telocvične. V priebehu septembra a októbra bola vypracovaná projektová dokumentácia, z ktorej vzišlo nové riešenie vykurovania: 2 samostatné malé moderné kotolne nadimenzované na súčasnú novú potrebu vykurovania, nenáročné na obsluhu a spotrebu plynu. Jedna kotolňa bude v prednej budove školy a druhá pre zadnú budovy školy s telocvičňou, pričom táto kotolňa bude mať dva 2 samostatné okruhy vykurovania – jeden pre vyučovacie priestory a druhý pre telocvičňu. Podľa projektanta sa touto zmenou vykurovania predpokladá úspora ďalších 20 % z nákladov na vykurovanie. Podľa spracovanej projektovej dokumentácie náklady na túto rekonštrukciu vrátane všetkých stavebných úprav predstavujú sumu 89 600 EUR (je to suma ešte pred verejným obstarávaním).  Medzitým už mesto pripravilo a koncom októbra podalo projektovú žiadosť na Environmentálny fond SR na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok 2018 vo výške 85 tis. EUR (zvyšok je spolufinancovanie z rozpočtu mesta). Výsledok hodnotenia tejto žiadosti sa očakáva v máji 2018.

A rozhodne školu čaká aj piaty krok znižovania spotreby energie: rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácia v jednej (zadnej) budove školy s telocvičňou a výmena svietidiel (v 2 budovách je to už vyhovujúce). A týmto to nekončí : škola potrebuje dokončiť prístavbu telocvične školy (šatne so skladovými priestormi) a tiež dokončiť podkrovie zadnej budovy pre zriadenie odborných učební a na záver škola potrebuje úpravu areálu školy – nádvoria s vonkajším oplotením (od Štefánikovej ulice). Takže táto škola si vyžiada ešte mnoho financií na jej modernizáciu, ale je to jedna z priorít mesta pre nasledujúce roky.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X