Nový cezhraničný projekt na výstavbu cyklotrás „Cesta okolo Tatier – 3. etapa“

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS) TATRY so sídlom v Novom Targu ako vedúci partner spolu s ďalšími partnermi z poľskej a slovenskej strany pripravilo ďalší spoločný cezhraničný projekt na výstavbu cyklotrás v rámci projektu „Cesta okolo Tatier“ – označeného ako 3.etapa. V súčasnosti sa úspešne realizuje 2. etapa tohto projektu, v rámci ktorej sa v Spišskej Belej (v Strážkach) realizuje 2,1 km cyklochodníka a v Tatranskej Kotline 3,0 km cyklochodníka.

Do tejto novej 3.etapy sa zapojilo aj Mesto Spišská Belá, ktoré v prípade úspešnosti projektu plánuje výstavbu 2 úsekov cyklotrás. Prvý úsek v dĺžke takmer 2,1 km má definitívne spojiť Spišskú Belú so Strážkami (tzv. obchvat Spišskej Belej – od Strážok po laktáreň pri Baliarňach). Druhý úsek je plánovaný od súčasnej cyklotrasy (od vodojemu na Myšom vŕšku) v smere ku rieke Biela, teda po hranicu s obcou Slovenská Ves v dĺžke 1,5 km. Táto trasa by podľa spracovanej projektovej štúdie mala raz pokračovať cez Slovenskú Ves, Podhorany, Toporec, Podolínec do Vyšných Ružbách s následným napojením na Starú Ľubovňu (od Starej Ľubovne sa už v rámci 2. etapy realizujú prvé 4 km cyklotrasy smerom na Hniezdne). Celkové náklady za Spišskú Belá sú naplánované na 462 tis. EUR. Z tejto sumy 95 % by boli zdroje z EÚ a zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie mesta by predstavovalo len 5 % (cca 23 200 EUR). Celkové náklady celého projektu (za všetkých partnerov) sú plánované vo výške 4 mil. EUR, z toho pre slovenských partnerov súhrne vo výške 1,89 mil. EUR. Uvedené sumy nákladov sú ešte pred verejným obstarávaním, ktoré sa bude realizovať až po prípadnom schválení projektu.

V prípade úspešnosti tohto projektu sa začiatok výstavby cyklotrasy predpokladá najskôr na jeseň 2018 s trvaním počas celého roka 2019.

Slovenskí partneri v projekte 3. etapy:

Veľká Lomnica Hranica k. ú. Huncovce – ČOV Matejovce 3,2 km 653 303,04 €
Huncovce Úsek v k. ú. Huncovce po hrádzi rieky Poprad a hrádzi prívodného kanála k MVE 2,8 km 650 489,56 €
Spišská Belá 1.     Úsek Strážky – Spišská Belá od km 0,839 – 2,916 km

2.     Úsek Spišská Belá – Slovenská Ves v rámci k. ú. Spišská Belá

2,077 km

1,555 km

249 459,77 €

211 569,25 €

Hniezdne k. ú. Obce Hniezdne 1,0 km 125 178,38 €

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X