Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14. 12. 2016

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 venovalo aj týmto témam:

 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2017

MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2017 v meste Spišská Belá. Týmto nariadením sa určuje minimálna výška finančných prostriedkov, ktoré sa mesto zaväzuje  poskytnúť určeným školám a školským organizáciám (v originálnej pôsobnosti mesta). Presnú sumu schvaľuje mesto následne vo svojom rozpočte na rok 2017 a je vždy vyššia ako tieto minimálne sumy.

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viac informácii prinesieme v samostatnom článku.

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

MsZ zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá zo dňa 25.09.2014 na základe protestu okresného prokurátora.

Zmena rozpočtu mesta na rok 2016

MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 10/2016. Touto zmenou sa navýšili príjmy aj výdavky o sumu 48 100 EUR a zároveň sa schválili presuny medzi niektorými položkami rozpočtu mesta. Návrh rozpočtového opatrenia je zverejnený na www.spisskabela.sk v časti samospráva/rozpočet mesta.

 

ROZPOČET  MESTA  na rok 2017 

MsZ schválilo Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2017 vrátane finančných operácií v celkovej výške 6 090 815 EUR. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Z uvedenej sumy bežný rozpočet tvorí suma 4 297 055 EUR a kapitálový rozpočet suma 1 508 660 EUR, pričom z rezervného fondu mesta sa zapojila do tohto rozpočtu suma 50 000 EUR na kapitálové výdavky. Viac informácii o rozpočte mesta na budúci rok prinesieme v nasledujúcom čísle Spravodaja.

 Prevod Čistiarne odpadových vôd do majetku PVS

MsZ opätovne potvrdilo predaj Čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej do vlastníctva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad, Hraničná 17, Poprad za kúpnu cenu 181 860,-EUR spolu s pozemkami tvoriacimi areál tejto čistiarne o celkovej výmere 4578 m2 za kúpnu cenu 45 780,-EUR. Takže vodári uhradia mestu celkovú kúpnu cenu vo výške 227 640,-EUR (stavba a pozemky). Odkúpenie tejto čistiarne schválilo aj Predstavenstvo Podtatranskej vodárenskej spoločnosti dňa 21.11.2016. Viac informácii prinesieme v samostatnom článku.

 Návrh zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta

MsZ vzalo na vedomie návrh zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá  predloženého v rámci verejného prerokovania  a schválilo predložený návrh.

Rozšírenie kapacity Materskej školy na Mierovej 1

MsZ schválilo podanie projektového  zámeru  na rozšírenie kapacity Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá formou prístavby v rámci výzvy operačný program IROP 2014 -2020 (zo štrukturálnych fondov EÚ). Viac na: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/rozsirenie-kapacity-materskej-skoly-na-mierovej-1/

Prevádzka elokovaného pracoviska Materskej školy na ulici Letnej

MsZ vzalo na vedomie informáciu  primátora mesta o ďalšom  postupe uvedenia do prevádzky elokovaného pracoviska Materskej školy, na ulici  Letnej č. 5, Spišská Belá  s predpokladaným začiatkom prevádzky dňom 1.9.2017. Viac na: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/materska-skola-na-letnej-ulici-sa-otvori-az-v-septembri-2017/

Pridelenie mestských bytov v Strážkach 

1./ MsZ schválilo pridelenie 1-izbového mestského nájomného bytu na prízemí  bytového domu na ulici Popradskej č. 11/A v Spišskej Belej do nájmu Michalovi Bonkovi, trvale bytom Spišská Belá, Popradská 57

2./ MsZ schválilo pridelenie garzónky na 1. poschodí  bytového domu na ulici Popradskej č. 11/A v Spišskej Belej do nájmu Alžbete Stanekovej, trvale bytom Spišská Belá, Družstevná 16.

 Pozemky – predaj, kúpa, prenájom, vecné bremená

1/ MsZ schválilo predaj časti pozemku mesta pre Martina Kovalčíka s manž., ul. Krátka 24, Spišská Belá a zároveň schválilo odkúpenie časti  pozemku od Martina Kovalčíka s manž. v rámci rozšírenia prístupovej komunikácie.

2./ MsZ schválilo predaj časti pozemku mesta Štefanovi Boršošovi s manž., Hviezdoslavova 58, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome

3./ MsZ schválilo predaj časti pozemku mesta pre Jána Hradického s manž., Hviezdoslavova 59, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome

4./ MsZ schválilo návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemkoch mesta na umiestnenie inžinierskych sietí a miestnej komunikácie v IBV Okružná ulica v Spišskej Belej pre žiadateľa – Pavol Lojek, Spišská Belá

5./ MsZ schválilo predaj časti pozemku mesta Alešovi Neupauerovi s manž., Petzvalova 58,  Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pred rodinným domom

6./ MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v Tatranskej Kotline spočívajúce v práve prechodu a prejazdu pre Slavka Mitráša s manž., Železník135 na dobu 1 roka.

 Návšteva ukrajinského mesta Čop

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o pracovnej návšteve zástupcov nášho mesta v ukrajinskom meste ČOP v Zakarpatskej Ukrajine. Viac na: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/na-navsteve-ukrajinskeho-mesta-cop/

Činnosť hlavného kontrolóra

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách v posledných 2-3 mesiacoch. Poslanci zároveň schválili návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2017.

Zimná údržba miestnych komunikácií

MsZ vzalo na vedomieinformáciu primátora mesta o systéme zimnej údržby miestnych komunikácii v Spišskej Belej, o technickom a personálnom zabezpečení tejto údržby.

Rôzne

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o prebiehajúcich investičných akciách mesta (november – december 2016), ako aj informáciu o rekonštrukcii lesnej cesty v mestských lesoch Spišská Belá v lokalite Ždiar v úseku medzi čističkou odpadových vôd smerom k bývalému penziónu Tatra.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X