Aktuality
Počet zobrazení 592

Rozšírenie kapacity Materskej školy na Mierovej 1

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2016 schválilo podanie projektového zámeru na rozšírenie kapacity Materskej školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej. Mesto tak chce využiť novú výzvu operačného programu IROP 2014-2020 na získanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ. V tomto zámere mesto plánuje uskutočniť prístavbu k súčasnej budove na Mierovej ul. č. 1. V novej prístavbe mesto plánuje vytvoriť 4 nové oddelenia súhrne pre max. 84 detí. V rámci toho zámeru sa počíta s presunom 2 tried z elokovaného pracoviska Zimná 47 (momentálne 45 detí) do týchto nových priestorov a zároveň sa vytvoria 2 nové triedy z novoprijatých detí v počte cca 42 detí. Uvedené počty detí však mesto musí naplniť do 1 roka od ukončenia projektu, resp. od uvedenia prístavby škôlky do prevádzky, čo bude dosť náročné (ale nie nemožné). V tejto novej prístavbe sa plánuje zriadiť aj nová kuchyňa s jedálňou pre celú škôlku a tiež veľká spoločenská miestnosť pre celú škôlku. Pri tomto riešení a plánovanom počte novozriadených miest v škôlke môže mesto získať z fondov EÚ až sumu 826 400 EUR (v tom je už aj povinné 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta – teda suma cca 41 320 EUR). Súčasné celkové stavebné rozpočtové náklady sú omnoho vyššie, ale predpokladá sa ich zníženie na úroveň cca 900 tis. EUR. Presné celkové náklady však určí až výsledok verejného obstarávania (verejnej súťaže). Náklady ako rozdiel medzi financiami, ktoré poskytne štát a EÚ (určený max. limit) a skutočnými nákladmi na realizáciu projektu, bude znášať mesto z vlastných zdrojov. V januári 2017 mesto plánuje podať projektový zámer a v marci samotný projekt na rozšírenie kapacity škôlky. A či budeme úspešní, budeme vedieť až niekedy počas leta 2017.

Najnovšie články