Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 4. 6. 2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 4. júla 2017 venovalo aj týmto témam:

4. zmena rozpočtu mesta
MsZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta Spišská Belá vo výške 22 000,-EUR a následne schválilo zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č.4/2017 – navýšilo rozpočet mesta o sumu 301 372 EUR. Viac na https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-2017/ .

Konsolidovaná účtovná závierka
MsZ vzalo na vedomie informáciu o výročnej správe ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Spišská Belá za rok 2016 a jej overení audítorom.

Projekty participatívneho rozpočtu mesta
MsZ vzalo na vedomie informáciu o výsledkoch hodnotenia projektov participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2017. Poslanci tieto projekty neschvaľovali, len zobrali na vedomie výsledky hodnotenia hodnotiacej skupiny, ktorá rozhodla o výbere konkrétnych projektov. Zoznam týchto projektov už bol publikovaný:
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/schvalene-projekty-v-ramci-participativneho-rozpoctu/

Získané štátne dotácie a iné granty
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o získaných štátnych dotáciách a iných grantoch na základe podaných projektov mesta :
– 140 000 EUR dotácia zo štátneho rozpočtu (Environemntálneho fondu) na zateplenie ZŠ Štefánika
– 29 000 EUR dotácia zo štátneho rozpočtu z Ministerstva kultúry na opravu zvonice
– 46 555 EUR – grant z EÚ na jazykové vzdelávanie v rámci slovensko-poľského mikroprojektu
– 1500 EUR dotácia z rozpočtu PSK na obnovu detského ihriska na Belianskom rybníku
– 3000 EUR dotácia zo štátneho rozpočtu z Ministerstva vnútra (z DPO) pre miestnych hasičov
– 2500 EUR grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne a.s. na obnovu rašeliniska Krivý kút

Príprava výstavby hokejbalovej (športovej) haly
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o postupe prípravných prác pri výstavbe hokejbalovej športovej haly v Spišskej Belej. Pracovný návrh projektovej štúdie bude zverejnený na www.spisskabela.sk.

Upresnenie podmienok pre predeľovanie nájomných bytov
MsZ schválilo úpravu podmienok pre prideľovanie a užívanie mestských nájomných bytov. Išlo o zjednotenie niektorých podmienok, ako aj ich úpravu z dôvodu zmeny legislatívy (od roku 2003). Niektoré tieto zmeny sa postupne zapracujú aj do existujúcich zmlúv o nájme bytov.

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na Štefánika
MsZ schválilo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na znovuosadenie sochy gen. Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej (podmienky dobrovoľnej zbierky sú zverejnené na https://spisskabela.sk/mesto/socha-milana-rastislava-stefanika/ ).

Riešenia niektorých dopravných problémov na štátnej ceste č. 1/66
MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o návrhu riešenia niektorých dopravných problémov na ceste č. 1/66 v Spišskej Belej. Konkrétne išlo o prerokovanie návrhu zmeny dopravného riešenia križovatky v centre mesta – zmena hlavnej a vedľajšej cesty a zriadenie nového priechodu pre chodcov pri OMV – pri železničnom priecestí.

Prevody a prenájmy pozemkov
1./ MsZ schválilo zámenu pozemkov medzi Emíliou Šlebodovou, rod. Lorenčíkovou, trvale bytom Kežmarok, Severná 1421/2 na jednej strane a Mestom Spišská Belá na druhej strane
2./ MsZ schválilo predaj pozemku o výmere 231 m2 žiadateľovi – kupujúcemu Alojzovi Pompovi, ul. Petzvalova 52, Spišská Belá pri jeho rodinnom dome
3./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov medzi Mgr. Michaelou Benišovou, rod. Dudášovou, bytom Kežmarok, Toporcerova 13 a Mestom Spišská Belá v k.ú. Strážky pri RD žiadateľky
4./ MsZ schválilo predaj pozemku o výmere 166 m2, k.ú. Spišská Belá v podiele 1/6 pod bytovým domom na ul. Družstevnej č. 13 v Spišskej Belej žiadateľom (vlastníkom bytu): Karolovi Lukačovskému a manž. Lívii rod. Kalafutovej, bytom Hromoš č.44
5./ MsZ schválilo zmenu nájmu nájomcovi Sladký sen s.r.o. Kežmarok tak, že predmetom prenájmu bude pozemok parc. č. KN „C“ 534/1 – ostatné plochy o výmere 15 m2 v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina (namiesto pozemku parc.č. KN „C“ 534/16)
6./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Belá medzi Pavlom Hatalom, ul. Osloboditeľov 37, Spišská Belá a Mestom Spišská Belá (na podnet mesta pri Belianskom rybníku)
7./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov v Tatranskej Kotline medzi Mestom Spišská Belá a Mestom Vysoké Tatry o výmere cca 600 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou.
8./ MsZ schválilo zámenu pozemkov – poľnohospodárskej pôdy medzi Danielom Kubicom, Hviezdoslavova č. 1, Spišská Belá na jednej strane a Mestom Spišská Belá na druhej strane
9./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá medzi Mestom Spišská Belá a spoločnosťou SINTRA s.r.o. Bratislava z dôvodu vzájomného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod novým chodníkom pre peších a novým parkoviskom na ul. 1. mája v Spišskej Belej (pri predajni Sintry).

Fotografická súťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“
Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o vyhlásení fotografickej súťaže „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“ s cieľom pripraviť fotografie na vydanie novej knihy o Spišskej Belej v roku 2018. Viac informácii v samostatnom článku: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/fotosutaz-spisska-bela-v-4-rocnych-obdobiach/

Nádoby na biologický odpad
Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o zmene systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu v Spišskej Belej. Ide o bezplatné poskytnutie 120 alebo 240 litrových plastových nádob na bioodpad zo záhrad rodinných domov. Viac informácii v samostatnom článku na https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/poziadajte-si-o-nadobu-na-bioodpad/

Výsledky geologické prieskumu – „stavať sa nebude“
Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o výsledku geologického prieskumu lokality IBV S. Webera – v časti na konci Kaltsteinovej ulice. Podľa poslednej zmeny územného plánu mesta sa navrhla v tejto lokalite výstavba ešte 4 nových rodinných domov za podmienky, že mesto dá urobiť geologicky posudok, ktorý potvrdí možnosť výstavby v tejto časti ulice. Výsledky geologického prieskumu sú však také, že sa neodporúča umiestniť v danej lokalite rodinné domy pre neúnosnosť (nevhodnosť) podložia. V tejto lokalite sa teda stavať rodinné domy nebudú.

Činnosť hlavného kontrolóra mesta
MsZ schválilo plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Belá na 2. polrok 2017 a vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X