hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 30

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva z 9.2.2017

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Spišskej Belej sa svojom zasadnutí dňa 9.2.2017 venovalo aj týmto témam:

Nakladanie s odpadmi v meste Spišská Belá

Najdlhšie diskutovanou témou na tomto zastupiteľstve bola téma nakladania s komunálnym odpadom v našom meste a spôsob triedenia tohto odpadu. Súčasný stav naznačuje, že v našom meste sa triedi len cca 8 % komunálneho odpadu, čo je veľmi nízke číslo. Naviac každoročne nám narastá množstvo komunálneho odpadu uloženého na mestskej skládke odpadov, pričom 2/3 odpadu v tejto skládke nemá čo robiť (ak by sa dôsledne triedilo). Tento stav spôsobuje nárast finančných nákladov vynakladaných z rozpočtu mesta a zároveň aj nárast miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorý platia obyvatelia mesta. Spôsobuje to aj rýchlejšie napĺňanie riadenej skládky odpadov v našom meste. Poslanci, primátor mesta a vedúci odborov mestského úradu diskutovali ako tento stav zmeniť. Po dlhej diskusii sa zhodli na tom, že treba najmä:

1./ zmeniť spôsob zberu triedeného dopadu v našom meste

2./ zaviesť finančnú motiváciu pre tých, ktorí triedia (separujú) odpad a finančne postihovať tých, ktorí netriedia odpad

3./ ešte väčší dôraz dať na vzdelávanie a propagáciu triedenia odpadu – prečo a ako separovať (s dôrazom na deti a mládež).

Zmeny v tejto oblasti je možné zaviesť až k 1. januáru nasledujúceho roka. Dovtedy je potrebné o tejto téme ďalej diskutovať a potom prijať stratégiu účinných opatrení ako tento stav zmeniť.

Znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika

Poslanci sa oboznámili s občianskou iniciatívou za znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. Po diskusii o predloženom zámere poslanci schválili znovuobnovenie tejto sochy za nasledovných podmienok :

1./ na realizáciu tohto zámeru mesto poskytne z rozpočtu mesta max. 20 % celkových nákladov na zhotovenie sochy, najviac sumu 10 tis. EUR za predpokladu, že sa nevyzbiera dostatok financií od darcov a rôznych prispievateľov,

2./ uvedená socha bude umiestená v parku pred evanjelickým kostolom na Štefánikovej ulici (miesto posledného umiestnenia pôvodnej sochy M. R. Štefánika),

3./ vyhlási sa finančná zbierky na tento účel so zriadením tzv. transparentného účtu, na ktorom sa budú zhromažďovať všetky vyzbierané, resp. poskytnuté financie na tento účel,

4./ dodatočne mesto odsúhlasí veľkostné, materiálové a dizajnové prevedenie tejto sochy pred začatím jej výroby (vychádzajúc z predloženého zámeru),

5./ z časového hľadiska sa socha zhotoví a umiestni na určené miesto do septembra 2018,

6./ predmetná socha sa stane majetkom mesta (teda dňom jej osadenia prejde bezodplatne do majetku mesta).

Ponuka SZĽH na výstavbu hokejovej haly

Primátor mesta informoval poslancov o ponuke Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu viacúčelovej hokejovej haly. SZĽH oslovil niektoré mestá na Slovensku (s počtom viac ako 5000 obyvateľov) s ponukou na spoluprácu pri výstavbe menšej viacúčelovej hokejovej haly (hracia plocha 40×20 m). Po dlhšej diskusii poslanci schválili zapojenie sa nášho mesta do tejto výzvy a odsúhlasili umiestnenie tejto haly na Tatranskej ulici – vedľa súčasného hokejového ihriska (na mieste „sánkarského“ kopca) resp. v areáli bývalej kolkárne. Podanie samotnej žiadosti o zapojenie sa do tohto projektu SZĽH ešte nič neznamená, nakoľko samotný SZĽH si bude vyberať mestá, kde takéto haly vybuduje v najbližších rokoch. Bližšie informácie prinesieme v samostatnom článku.

Príprava výstavby hokejbalovej haly

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o ďalšom postupe prípravy výstavby hokejbalovej (športovej) haly v Spišskej Belej. V súčasnosti mesto má k dispozícii len 300 tis. EUR, hoci na túto výstavbu bude potrebný min. 2-násobok tejto sumy. Primátor sa s poslancami zhodol na tom, že mesto by malo túto výstavbu rozdeliť do dvoch etáp. Najprv by sa mala zrealizovať tzv. hrubá stavba, čiže vonkajšia konštrukcia s opláštením (v sume cca 350-400 tis. EUR – rozdiel oproti 300 tis. EUR by mesto hradilo z rozpočtu mesta). To by sa mohlo zrealizovať ešte v tomto roku, hoci čas na použitie štátnej dotácie je až do konca roka 2018. Následne sa bude mesto snažiť získať ďalšie financie na dokončenie tejto haly.

Výstavba menšieho multifunkčného športového ihriska s umelým trávnikom v Strážkach

Primátor mesta informoval poslancov o možnosti uchádzať sa o finančnú podporu štátu (dotáciu) na výstavbu menšieho multifunkčného športového ihriska s umelým trávnikom v Strážkach. Má ísť o ihrisko obdobné ako pri základnej škole na Moskovskej ulici alebo pri bývalej kolkárni. Zváži sa ešte rozmer samotného ihriska, či to bude 40×20 m alebo 33×17 m. Ihrisko by malo byť vybudované v lokalite medzi potokom Čierna voda, riekou Poprad a parkom kaštieľa. V prípade získania uvedenej štátnej podpory by sa ihrisko vybudovalo do konca tohto roka. Poslanci schválili zámer na výstavbu tohto ihriska.

Rozšírenie kapacity materskej školy

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o podaní projektového zámeru na rozšírenie kapacity materskej školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej (formou prístavby). O tomto zámere sme už skôr informovali. Celkové náklady sú predpokladané na sumu 846 tis. EUR, pričom mesto sa snaží získať 95 % z tejto sumy z fondov EÚ (IROP). Viac čítajte na:

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/projekt-pristavby-materskej-skoly-na-mierovej-ulici-za-846-tis-eur/

Lokalita Trstinné lúky (tzv. Pace) súčasťou Natury 2000

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o zámere Štátnej ochrany prírody SR na vyhlásenie lokality Trstinné lúky (tzv. Pace) v k.ú. Spišská Belá za chránené územie ako súčasť Sústavy NATURA 2000. Mestskí poslanci podporili tento zámer za predpokladu, že Štátna ochrana prírody SR si prenajme predmetné pozemky, ktoré sú, resp. budú vo vlastníctve mesta a zároveň Štátna ochrana prírody zabezpečí celý manažment starostlivosti o toto územie na svoje náklady.

Dotácia na modernizáciu mestského kamerového systému

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o získaní dotácie zo štátneho rozpočtu na modernizáciu mestského kamerového systému vo výške 10 tis. EUR. Okrem tohto z rozpočtu mesta pôjde 2500 EUR ako povinné spolufinancovanie tohto projektu. Práce sa majú zrealizovať do konca tohto leta.

Zámer postupnej výstavby optickej siete

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o zámere spoločnosti Slovak Telecom postupne vybudovať optickú (telekomunikačnú) sieť v Spišskej Belej (v určitých častiach mesta). Momentálne prebehajú pracovné rokovania o rozsahu a spôsobe tejto výstavby, pričom je isté, že tam, kde mesto bude v tomto roku rekonštruovať chodníky sa už pripraví aj optická sieť. Podľa vyjadrenia Slovak Telecomu časť mesta už by aj do konca tohto roka mohla mať pripojenie do tejto optickej siete. Viac informácii vám prinesieme v najbližších mesiacoch po konkretizácii toho zámeru.

 

Projekt na získanie dotácie na obnovu zvonice

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o podaní žiadosti na získanie dotácie na pokračovanie obnovy renesančnej zvonice v Spišskej Belej a o ďalšom postupe tejto obnovy. Na pokračovanie tejto obnovy sa mesto snaží získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 46 tis. EUR, pričom odhadované celkové náklady sú vo výške 56 tis. EUR a rozdiel by mesto hradilo z vlastného rozpočtu. V prípade, že mesto nebude úspešné, bude hľadať iné možnosti ako dokončiť túto obnovu ešte v tomto roku. Viac informácii:

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/podany-dalsi-projekt-na-pokracovanie-obnovy-mestskej-zvonice/

Nová sociálna služba – prepravná služba

Poslanci schválili na návrh primátora mesta zámer mesta o rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb zriadením tzv. prepravnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Na základe tejto služby bude mesto môcť za určitých podmienok poskytovať zdravotne postihnutým obyvateľom mesta prepravnú službu vozidlom s hydraulickou plošinou na naloženie invalidných vozíkov. Mesto ešte musí požiadať o schválenie tejto služby Prešovský samosprávny kraj a následne nastaviť cenník prepravnej služby.

Z činnosti hlavnej kontrolórky

MsZ schválilo výročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá za rok 2016. Poslanci zároveň vzali na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2017.

Pridelenie 1-izbového bytu v Strážkach

Poslanci schválili pridelenie 1-izbového mestského nájomného bytu v Strážkach (byty pre seniorov – ul. Popradská 11) žiadateľke Márii Gallikovej, Továrenská11, Spišská Belá.

Pozemky – predaj, kúpa, vecné bremeno

– MsZ súhlasilo s bezodplatným prevodom pozemku vo vlastníctve štátu (v správe SPF) na mesto Spišská Belá na účely vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou v časti Priemyselná zóna Sever v Spišskej Belej (na Továrenskej ulici)

– MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov medzi mestom Spišská Belá a Máriou Vaškovou, pri ZOS v Strážkach na Popradskej ulici v Spišskej Belej

– MsZ schválilo zámer na odkúpenie časti pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici Kúpeľnej v Spišskej Belej od Evanjelickej cirkvi a.v. Spišská Belá

– MsZ schválilo zámer na odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici Osloboditeľov v Spišskej Belej od vlastníka Jána Monku, bytom Spišská Belá, Osloboditeľov 34

– MsZ schválilo zriadenie odplatného vecného bremena pre účely umiestnenia inžinierskych sietí k rodinnému domu v Tatranskej Kotline na pozemku vo vlastníctva mesta v k.ú. Tatranská Lomnica v prospech Jaroslava Krišandu, Tatranská Kotlina č. 24

– MsZ schválilo predaj časti pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina žiadateľovi Richardovi Horn Krempaskému, bytom Tatranská Kotlina č. 15 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri obytnom dome.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X