Projekt Prístavby Materskej školy na Mierovej ulici za 846 tis. EUR

Dňa 19. januára 2017 Mesto Spišská Belá podalo projektový zámer na rozšírenie existujúcej kapacity Materskej školy na Mierovej ulici v rámci programu IROP 2014-2020 financovaného z fondov EÚ.
V súčasnosti je v priestoroch materskej školy 10 tried s celkový počtom 218 detí, z toho 45 detí je v 2 triedach elokovaného pracoviska na Zimnej 47. Z uvedených 218 detí je 18 nad odporúčanú zákonnú kapacitu, ale v súlade s dočasnou zákonnou výnimkou. V rámci tohto projektu mesto plánuje vytvoriť 4 nové triedy formou prístavby a čiastočnej prestavby existujúcej budovy na Mierovej ulici. V týchto nových triedach sa vytvorí 76 nových miest. Mesto plánuje, že do 2 nových tried presťahuje deti z elokovaného pracoviska zo Zimnej 47 a teda kapacitu škôlky reálne rozšíri o 42 nových miest v ďalších 2 triedach. Okrem 4 nových tried (t.j. 4 oddelení – spálňa + herňa + sociálne zázemie + šatne) by v novej prístavbe mala byť zriadená nová kuchyňa s jedálňou a tiež väčšia spoločenská miestnosť. Zároveň sa v areáli škôlky dobuduje detské ihrisko za 10 tis. EUR.
Celkové náklady projektu sú predbežne určené na sumu 846 400 EUR, z toho oprávnené náklady projektu sú 826 400 EUR (z toho EÚ a štát poskytnú 785 100 EUR a 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 41 300 EUR). Okrem toho by mesto malo uhradiť z rozpočtu mesta aj neoprávnené náklady vo výške 20 000 EUR (to, čo presahuje max. výšku celkových oprávnených nákladov). Presnejšie celkové náklady na tento projekt však určí až výsledok verejného obstarávania. V prípade, že uvedený projektový zámer bude schválený (výsledok očakávané do 2 mesiacov), následne mesto podá riadny projekt na rozšírenie tejto škôlky, ktorý by mal byť vyhodnotený do konca letných prázdnin. V prípade úspešnosti sa realizácia predpokladá do konca roka 2018.

V prílohe grafické riešenie prístavby.

Názov prílohy Odkaz
podorys poschodia Stiahnuť
podorys prizemia Stiahnuť
pohlady Stiahnuť
situacia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...