hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 76

Projekt Prístavby Materskej školy na Mierovej ulici za 846 tis. EUR

Dňa 19. januára 2017 Mesto Spišská Belá podalo projektový zámer na rozšírenie existujúcej kapacity Materskej školy na Mierovej ulici v rámci programu IROP 2014-2020 financovaného z fondov EÚ.
V súčasnosti je v priestoroch materskej školy 10 tried s celkový počtom 218 detí, z toho 45 detí je v 2 triedach elokovaného pracoviska na Zimnej 47. Z uvedených 218 detí je 18 nad odporúčanú zákonnú kapacitu, ale v súlade s dočasnou zákonnou výnimkou. V rámci tohto projektu mesto plánuje vytvoriť 4 nové triedy formou prístavby a čiastočnej prestavby existujúcej budovy na Mierovej ulici. V týchto nových triedach sa vytvorí 76 nových miest. Mesto plánuje, že do 2 nových tried presťahuje deti z elokovaného pracoviska zo Zimnej 47 a teda kapacitu škôlky reálne rozšíri o 42 nových miest v ďalších 2 triedach. Okrem 4 nových tried (t.j. 4 oddelení – spálňa + herňa + sociálne zázemie + šatne) by v novej prístavbe mala byť zriadená nová kuchyňa s jedálňou a tiež väčšia spoločenská miestnosť. Zároveň sa v areáli škôlky dobuduje detské ihrisko za 10 tis. EUR.
Celkové náklady projektu sú predbežne určené na sumu 846 400 EUR, z toho oprávnené náklady projektu sú 826 400 EUR (z toho EÚ a štát poskytnú 785 100 EUR a 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 41 300 EUR). Okrem toho by mesto malo uhradiť z rozpočtu mesta aj neoprávnené náklady vo výške 20 000 EUR (to, čo presahuje max. výšku celkových oprávnených nákladov). Presnejšie celkové náklady na tento projekt však určí až výsledok verejného obstarávania. V prípade, že uvedený projektový zámer bude schválený (výsledok očakávané do 2 mesiacov), následne mesto podá riadny projekt na rozšírenie tejto škôlky, ktorý by mal byť vyhodnotený do konca letných prázdnin. V prípade úspešnosti sa realizácia predpokladá do konca roka 2018.

V prílohe grafické riešenie prístavby.

Názov prílohy Odkaz
podorys poschodia Stiahnuť
podorys prizemia Stiahnuť
pohlady Stiahnuť
situacia Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu